Nieuws

Kamer: ‘Maak zij-instroom in primair onderwijs financieel aantrekkelijker’

Om het dreigende lerarentekort tegen te kunnen gaan, moet het voor scholen aantrekkelijker worden om zij-instromers in dienst te nemen. De Tweede Kamer heeft minister Bussemaker (Onderwijs) daarom gevraagd te onderzoeken hoe de regeling subsidie zij-instroom voor scholen kostendekkend kan worden gemaakt. In de Eerste Kamer werd daarnaast eerder deze week het wetsvoorstel lerarenregister aangenomen.

Om het dreigende tekort aan leraren in het primair onderwijs tegen te kunnen gaan, zouden er meer zij-instromers naar de sector moeten worden getrokken. Dat stelde Eppo Bruins, Kamerlid voor de ChristenUnie, vandaag in een debat in de Tweede Kamer. De huidige regeling subsidie zij-instroom van € 20.000,- is volgens het Kamerlid echter niet dekkend voor de extra salariskosten die een school kwijt is aan de begeleiding van een zij-instromer. In een breed gedragen motie – die hij vorige week op Onderwijspoort aankondigde – heeft Bruins minister Bussemaker daarom gevraagd te onderzoeken wat er vanuit financieel oogpunt nodig is om de regeling subsidie zij-instroom kostendekkend te maken. De minister gaf aan het verzoek te omarmen en kondigde aan om samen met de sociale partners deze verkenning uit te gaan voeren.

VVD-Kamerlid Pieter Duisenberg verzocht Bussemaker daarnaast om de resultaten van het onderzoek naar de loongebouwen in het primair en voortgezet onderwijs – die rond de zomer worden gepresenteerd – te bespreken in relatie tot elkaar. Duisenberg gaf afgelopen week op Onderwijspoort al aan het verschil tussen de salarisschalen in het primair en voortgezet onderwijs niet te kunnen uitleggen. Ook leerkracht Thijs Roovers brak gisteren in zijn blog op poraad.nl al een lans voor een beter salaris voor leerkrachten in het primair onderwijs.

Eerste Kamer stemt in met lerarenregister

Een andere besluit over het lerarenbeleid in het primair onderwijs werd deze week genomen in de Eerste Kamer.  De senaat stemde op dinsdag 21 februari namelijk in met de gefaseerde invoering van een verplicht lerarenregister en registervoorportaal per 1 augustus. Een jaar later dan oorspronkelijk gepland.

De PO-Raad is, samen met de andere sectorraden, vanaf het begin kritisch geweest over de opzet van het lerarenregister. Punten van zorg waren de verhouding tussen leraren en scholen, het gebrek aan draagvlak onder een diep verdeelde beroepsgroep leraren, de rol die aan schoolbesturen wordt toegeschreven bij de implementatie van het lerarenregister, de beschikbaarheid van goede, gevalideerde opleidingen, de administratieve lasten voor schoolbesturen in het kader van de gegevenslevering voor het register en in het bijzonder de juridische gevolgen van het niet-herregistreren.

Ook diverse senatoren gaven aan onvoldoende zicht te hebben op de invoering van het register. Daarom stemde staatssecretaris Dekker (Onderwijs) in met het verzoek vanuit de Eerste Kamer (met name de PvdA) om de invoering een jaar uit te stellen. De PO-Raad is positief over het uitstel en ziet dit als erkenning voor haar zorgpunten en pleidooi voor een realistischer tijdspad voor implementatie.  

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten