Externe link

Lesobservatie-instrument: Lesobservatie en gesprekkencyclus Bardo

Lesobservatie-instrument gebaseerd op kwaliteitsbeleid en het toezichtkader van de Onderwijsinspectie

Doel

tabel bardo

Bardo ziet dat onderwijsprofessionals meer uit leerlingen halen als zij meer uit zichzelf halen. Om dat te realiseren heeft Bardo voor professionals de Bardo Competentiekit en de applicatie Bardo 2.0 ontwikkeld. Het zijn beproefde instrumenten die steeds aangepast worden op ontwikkelingen in het onderwijs. De lesobservatieformulieren zijn hiervan een voorbeeld. Deze zijn gebaseerd op de CAO-PO, onderzoek van prof. dr. Van de Grift en het toetsingskader van de inspectie. Het is ook mogelijk om zelf lesobservatieformulieren te maken met behulp van de Bardo Competentiekit of digitaal in Bardo 2.0. In deze omgeving beschik je ook over een gesprekkencyclus.

Wat wordt er gemeten in lesobservaties?

De lesobservatieformulieren kunnen worden samengesteld op basis van speerpunten in het schoolbeleid, zoals het directe instructie model, opbrengstgericht werken, rekening houden met verschillen of een ander thema in de school. In het materiaal is het toezichtkader van de inspectie verwerkt en de bekwaamheidseisen uit de wet BIO en de CAO-PO (basisbekwaam, vakbekwaam,

LA, LB voor regulier onderwijs, en LB, LC voor (V)SO). Behalve lesobservatieformulieren kan de school of het bestuur ook kiezen voor de feedbackscan en/of de 360 graden feedback.

Toelichting

CAO-PO
De nummers van de vragenlijsten die voorzien zijn van een * zijn verplicht gesteld en
gevalideerd op basis van de CAO-PO.

Functies:              
De kenmerken van de functiebeschrijvingen van leraren functies (start-, basis-, vakbekwaam, LA en LB) zijn per functie uitgewerkt in vragenlijsten die genummerd zijn van 1 t.e.m. 20.

Wet Leraar:         
De nummers in de kolom Wet Leraar en lerarenregister (1-8-2017) verwijzen naar de nieuwe bekwaamheidseisen.

Beroepsrol:          
De drie bekwaamheidseisen (pedagogisch, didactisch en vakinhoudelijk) zijn uitgewerkt in zeven beroepsrollen en verwerkt in de vragenlijsten. Deze rollen zijn: Pedagoog (1), Didacticus (2), Vakinhoudelijk deskundige (3), Onderwijsgevende (4), Teamspeler (5), Netwerker (6) en Lerende professional (7).

Inspectie:             
De vragenlijsten zijn gevalideerd met behulp van het onderzoekskader van de inspectie (1 juni 2017). De hierin genoemde kwaliteitsgebieden zijn: onderwijsproces (OP), schoolklimaat (SK), onderwijsresultaten (OR) en kwaliteitsambities (KA). De nummers achter de kwaliteitsgebieden verwijzen naar een specifiek onderdeel binnen het kwaliteitsgebied.

Proces

De lesobservatieformulieren kunnen gekoppeld worden aan onderwijskundige thema’s van de school of het bestuur. Vooraf kan daarin een normering worden opgenomen. De lesobservatie formulieren kunnen door de schoolleiding worden gebruikt, of door leraren onderling (bijv. voor peerreview, intervisie). Als de lesobservatie digitaal is ingevuld (iPad, tablet, laptop) dan wordt automatisch een sterkte/zwakte analyse getoond en kunnen aantekeningen uit het nagesprek worden toegevoegd. Eventuele verschillen met de uitkomsten van een leidinggevende of collega worden in een rapportage zowel grafisch als in overzichten weergegeven. De uitkomst van een lesobservatie kan in een individuele rapportage en in een teamrapportage worden weergegeven.

Eigenaarschap

De instrumenten van Bardo zijn ingericht om het eigenaarschap van professionalisering in de handen van leraren te leggen. Zo kunnen behalve directeuren ook leraren elkaar, hun leidinggevenden, een IB-er of een coach uitnodigen voor een lesbezoek. De medewerker maakt hierbij gebruik van dezelfde gevalideerde observatielijsten of maakt een selectie van observatiepunten hieruit die aansluit bij de eigen leervraag. De impact van een lesbezoek wordt dan vele malen groter. Immers, de leraar verdiept zich vooraf in wat hij of zij over zichzelf wil weten, bepaalt wie er observeert, wanneer het lesbezoek hem of haar schikt en is daardoor ontvankelijk om feedback om te zetten in verbeteringen in het eigen functioneren. Gaan leraren dat echt doen? Ja, dat doen ze echt!

Verbinding met andere instrumenten

Bardo 2.0 is een digitale omgeving voor leraren, OOP en leidinggevenden met leer-, ontwikkelings- en beoordelingsinstrument, inclusief een gesprekkencyclus. Het bestaat uit diverse modules die met elkaar samenhangen: evaluaties (lesobservatie, scan, 360 graden feedback), een digitale gesprekkencyclus (formulieren, etc.), reflectie-instrumenten, een portfolio, een loopbaandossier, bibliotheek en managementrapportages. Met MijnBardo wordt de integratie van schoolbeleid, onderwijskwaliteit en HRM (integraal personeelsbeleid) gefaciliteerd. De inhoud van Bardo 2.0 is afgestemd op leraren, OOP en leidinggevenden in het OOP.

Externe validering

De instrumenten van Bardo zijn gekwalificeerd als beproefde instrumenten, die voldoen aan het Toetsingskader observatie-instrumenten primaire onderwijs, zoals deze is vastgesteld door de PO-Raad. De onderbouwing is te vinden op de website van Bardo: www.bardo.nl.

Tijdsbeslag en kosten

De opstart voor het gebruik van Bardo 2.0 is maximaal een maand. De kosten bedragen € 25,- per gebruiker per jaar. Daarnaast zijn er eenmalige inrichtingskosten. Desgewenst kunnen in company trainingen worden verzorgd.