Externe link

Lesobservatie-instrument: Lesobservatietool Raet

Lesobservatie-instrument vanuit IT ontwikkeld

Doel

De lesobservatietool van Raet is (standaard)functionaliteit in de Raet-software Performance Management waarmee leerkrachten, IB’ers en schoolleiders de voortgang in hun gesprekscyclus (doelstellingen – voortgang – waardering) vastleggen en monitoren. De lesobservatietool zorgt - net als digitale ondersteuning van de gesprekcyclus en 360 graden feedback– voor procesondersteuning waarmee de medewerker zelf de regie heeft over zijn of haar professionele ontwikkeling. Uiteraard kan de lesobservatie ook door de leidinggevende worden geïnitieerd.

De uitkomsten van de lesobservatie zijn de basis voor de dialoog over continue ontwikkeling en professionalisering, waarin leren van elkaar het uitgangspunt is. De kracht van de Raet-software is de integraliteit van de uitkomsten in de gesprekcyclus, het persoonlijk ontwikkelplan, het bekwaamheidsdossier en de zelfreflectie in de 360 graden feedback.

Wat wordt gemeten?

De Raet Lesobservatietool faciliteert het proces van leren, zelfreflectie en feedback vragen aan anderen. Het instrument presenteert en meet de uitkomsten van de gangbare en gevalideerde vragenlijsten zoals Van de Grift & Van der Wal, KBA Kijkwijzer, Kijkwijzer op basis van de bekwaamheidseisen (wet BIO) en diverse Kijkwijzers voor Leraar PO (en SBO) ingedeeld naar startbekwaam, basisbekwaam en vakbekwaam/excellent niveau. Het schoolbestuur kan zelf bepalen welke vragenlijsten opgenomen worden in de Lesobservatietool van Raet.

Voor de meetwaarden van genoemde kijkwijzers wordt verwezen naar de hoofdstukken (publicatie van de PO-Raad “Wijzer over Zien en Kijken”, waarin deze kijkwijzers worden beschreven.

Proces

De Lesobservatietool maakt onderdeel uit van 360 graden feedback in Performance Management (met daarin ook de mogelijkheid voor een zelfscore). Schoolbesturen kunnen bij de inrichting van het instrument zelf bepalen welke gevalideerde kijkwijzers zij beschikbaar willen stellen aan leraren, IB’ers of schoolleiders. Ook kan een eigen kijkwijzer worden samengesteld door bijvoorbeeld meerdere kijkwijzers te selecteren of vragen uit diverse kijkwijzers toe te voegen aan de eigen kijkwijzer/vragenlijst.

Nadat de medewerker de vragenlijst heeft gekozen, kan hij/zij een selectie maken uit de observanten (leidinggevende, directe collega, IB’er, coach, externen, etc.). Dit kan ook door de leidinggevende worden geïnitieerd. De geselecteerde personen krijgen vanuit de Lesobservatietool een automatisch bericht met daarin de vragenlijst. Deze vragenlijst kan eventueel aangevuld worden met de kernwaarden en de competenties uit de wet BIO als onderdeel van het functieprofiel. De observanten kunnen hun feedback/observatie digitaal invullen (op alle devices toegankelijk omdat het cloudsoftware is) maar het is ook mogelijk om de kijkwijzer te printen (om vervolgens op een later moment digitaal de observatie vast te leggen).

De medewerker krijgt hierna alle afgeronde observaties in de feedbackfunctionaliteit van Performance Management, waar ook eventuele eerdere (nul)metingen staan. De uitkomsten kunnen vervolgens in diverse rapportages en weergaven (o.a. spinnenwebdiagram) worden gepresenteerd.

Relatie met andere instrumenten

De Lesobservatietool van Raet is een volledig geïntegreerde functionaliteit binnen de gesprekkencyclus, waarin de medewerker zelf de regie heeft over zijn/haar professionalisering. De gesprekken die de medewerker voert met zijn/haar leidinggevende kunnen worden aangevuld met de uitkomsten uit de lesobservatietool en 360 graden feedback. De samenhang met andere instrumenten in het kort:

 • Gesprekscyclus, met daarin eigen te definiëren gesprekscyclus, inclusief de status van de gevoerde gesprekken en agendafunctionaliteit voor het plannen van de doelstellingen-, voortgangs- en waarderingsgesprekken;
 • 360 graden feedback (incl. zelfscores);
 • Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) waar de uitkomsten van de Lesobservatietool als input kunnen worden meegenomen;
 • Talenten Motivatie Analyse (TMA) Talentenkompas: instrument waarmee medewerkers/leidinggevenden zicht krijgen op hun sterke punten, aanleg en leervermogen. Relevante competenties uit de wet BIO kunnen worden gekoppeld met het TMA Talentenkompas;
 • Competentiemanagement / bekwaamheidsdossier (waarbinnen professional eigen portfolio bijhoudt);
 • Talent Management rapportagetool waarmee op verschillende niveaus gerapporteerd kan worden over de kwaliteit van medewerkers.

Externe validering

De Raet Lesobservatietool faciliteert het proces van observeren en is zelf geen observatie instrument. Het is afhankelijk van de in de tool opgenomen Kijkwijzer of en hoe deze scoort op het Toetsingskader van de PO-Raad. De Lesobservatietool is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met bestaande klanten van Raet die gebruik maken van beproefde observatie instrumenten. De lesobservatietool ondersteunt hiermee deze observatie instrumenten door het toepassen van o.a.:

 • Cao primair onderwijs
 • Wet BIO
 • Het beheersingsniveau (start-, basis-, vakbekwaamheid)
 • Een eenduidig scoringssysteem
 • Observatoren (aantal zelf te kiezen)
 • Zelfreflectie door leraar en vergelijk met observanten

Kosten

De Lesobservatietool van Raet is standaardfunctionaliteit binnen Performance Management. Kosten voor Performance Management (gesprekscyclus, vlootschouw, lesobservatie, 360 graden feedback, POP) zijn € 1,66 per medewerker per maand. Het inrichten en autoriseren van de Lesobservatietool kost eenmalig € 750,-