Externe link

Lesobservatie-instrument: TMA-competentiepeiling (Woltring)

Lesobservatie-instrument gebaseerd op bekwaamheidsdossier en competenties.

Doel

Woltring biedt een assessment aan dat de naam TMA-competentiepeiling draagt (TMA staat voor “Talenten Motivatie Analyse”). In samenwerking met het onderwijsveld is er een competentieradar opgesteld daarin een visuele weergave van benodigde competenties volgens de Wet BIO.

Een onderdeel van de TMA-competentiepeiling kan een lesobservatie zijn. De TMA-competentiepeiling en de lesobservatie kunnen ook onafhankelijk van elkaar worden ingezet. Met het instrumentarium wordt beoogd een bijdrage te leveren aan de professionalisering en talentontwikkeling van leerkrachten in het PO.  De tools kunnen zowel ontwikkelingsgericht als beoordelingsgericht worden ingezet. Het assessment is inzetbaar voor meerdere doeleinden:
 

 • 0-meting, meten van start- en basisbekwaam;
 • Inzicht geven in het (dis-)functioneren van een leerkracht;
 • Concrete handvatten geven voor persoonlijk ontwikkeling en talentontwikkeling (POP);
 • Ter vaststelling van het werk- en denkniveau van een leerkracht bijvoorbeeld ten behoeve van de functiemix.

Wat wordt gemeten

Voor de lesobservaties wordt gebruik gemaakt van het observatie instrument van Van de Grift & Van der Wal. Aan een lesobservatie kunnen vragen worden toegevoegd die zijn gerelateerd aan de Wet BIO of die specifiek zijn voor de organisatie. Zo kunnen bijvoorbeeld opvallende kwaliteiten en valkuilen die naar voren zijn gekomen tijdens een TMA-competentiepeiling verder bekeken en uitgediept worden tijdens de lesobservatie van de betreffende leerkracht.

De TMA-competentiepeiling meet de talenten, drijfveren en ontwikkelmogelijkheden die van belang zijn voor een leerkracht. De TMA genereert een rapportage met persoonlijkheidsprofiel van de leerkracht. Tevens wordt de vertaalslag gemaakt naar de competentieradar.

Proces

Voorafgaand aan de observatie vindt er altijd een intake plaats. De lesobservatie kan plaatsvinden door een gekwalificeerde medewerker van Woltring of een leidinggevende van de school. Een observatie duurt ongeveer 2 uur.

Het assessment op basis van de Talenten Motivatie Analyse (het voeren van een verdiepingsgesprek op basis van de online TMA-competentiepeiling en het maken van een rapportage)  gebeurt door de TMA professionals van Woltring.

Woltring kan onderwijsorganisaties ook ondersteunen bij het opleiden van TMA-professionals, zodat zij dit intern kunnen organiseren.

Relatie andere instrumenten

In de meeste gevallen is de lesobservatie onderdeel van een breder assessment. Dit bestaat uit:

 • Een intake met de leraar;
 • Een online persoonlijkheidsvragenlijst gevalideerd op de wet BIO (TMA-competentiepeiling);
 • 360 graden feedback;
 • Capaciteiten onderzoek;
 • Beroepen en branchekeuze testen (wanneer er persoonlijke ontwikkeling naar een andere functie wenselijk is);
 • Rapportage. In deze rapportage wordt zowel ingegaan op de resultaten uit de TMA analyse, het capaciteitenonderzoek als op de BIO-competenties. Bij een beoordelingsgericht assessment is de rapportage steviger.

Externe validering

Woltring zet uitsluitend gevalideerde en beproefde instrumenten in. Zo worden observaties uitgevoerd met hulp van de observatielijsten van prof. dr. Wim van de Grift. Het assessment, ofwel de TMA, is een wetenschappelijk gevalideerd instrument dat tezamen met het onderwijsveld is gewaardeerd. Dit assessment is gebaseerd op de wet BIO. Het assessment levert een duidelijk beeld op de "Ist" en "Sol" situatie. Na afloop wordt het assessment verdiept in een persoonlijk gesprek. Dit gesprek maakt gebruik van de STARR-methode. De casuïstiek is ontwikkeld tezamen met het onderwijsveld en biedt herkenbare, schoolse situaties en daarmee authentieke context.

Het instrumentarium is inzetbaar om te meten of een leerkracht startbekwaam of basisbekwaam is. Ook zijn er mogelijkheden om vakbekwaam te meten. Zo zijn er beproefde instrumenten beschikbaar voor IB-ers (LBib) en schoolleiders (SRPO-assessment). Tevens is er maatwerk mogelijk om de toetsing aan te passen zonder dat hierbij het toetsingskader van de wet BIO wordt aangepast.

Relatie met het toetsingskader PO-Raad:

Toetstechnische criteria:

 • Differentiatie tussen startbekwaan, basisbekwaam en vakbekwaam is mogelijk.
 • Normgegevens zijn beschikbaar op aanvraag.
 • Zowel de nominale als de ordinale scoring wordt getoetst.
 • Het instrument is veelvuldig in de praktijk getest, referenties zijn op aanvraag beschikbaar.

Afname condities:

 • Er wordt geobserveerd door een ervaren en gecertificeerde observator van Woltring, deze verwerkt  ook de scores.
 • Afnames worden vooraf gegaan met een kennismaking om "spanning" te verminderen.
 • Terugkoppeling vindt op een positief constructieve wijze plaats.

Inbedding HR-beleid:

 • De resultaten kunnen worden vertaald naar de verhoudingen binnen het team.
 • De instrumenten bieden voldoende handvatten om in de PDCA cylcus te positioneren.
 • Het instrument biedt vele handvatten om in te zetten in de POP gesprekken cyclus.

Tijdsbeslag en kosten

Het tijdsbeslag is afhankelijk van de keuze van het schoolbestuur over de inzet van (delen van) de TMA-competentiepeiling.

Een basispakket bestaat uit een intake, een online TMA, een verdiepingsgesprek, het formuleren van ontwikkeldoelen en een uitgebreide rapportage. De kosten per leerkracht bedragen € 650,-. Wanneer er meerdere assessments worden afgenomen wordt een korting gegeven. Bij afname van 20 assessments of meer bedraagt deze €350,- per leerkracht.

Indien de TMA-competentiepeiling beoordelingsgericht wordt ingezet, maakt een 360 graden feedback onderdeel uit van de TMA-competentiepeiling. Daarnaast wordt er een uitgebreidere rapportage ontwikkeld en vindt er een persoonlijke terugkoppeling met de opdrachtgever plaats. Indien mogelijk middels een drie-gesprek met de betreffende leerkracht. Een dergelijk pakket kost € 995,- per leerkracht. Bij afname van meerdere TMA-competentiepeilingen kan de korting oplopen tot €300,- bij afname van 20 stuks of meer.

Een observatiepakket kost € 260,- en bestaat uit twee uur durende lesobservatie volgens de methodieken van Wim van der Grift.

Note: Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW.