Externe link

Lesobservatie-instrument: TRIPS

Lesobservatie-instrument met gecombineerde invalshoeken

Doel

logo trips

Kwalitatief sterk onderwijs ontwikkelen met betrouwbare informatie

Met TRIPS krijgen individuele leraren en leidinggevenden, en het team als geheel de tools in handen om de kwaliteit van het onderwijs te versterken. TRIPS versterkt individuele ontwikkeling, team ontwikkeling en organisatieontwikkeling. En dit alles op basis van zeer betrouwbare informatie over onderwijskwaliteit.

Tool

Alles om jezelf als individu, maar ook als team en organisatie te ontwikkelen  

TRIPS biedt scholen meer dan een enquêtetool, doordat het een volledige set bevat die nodig is voor individuele-, team en organisatieontwikkeling. TRIPS biedt individuen de mogelijkheid om eigen ambities en doelen op te stellen, deze af te stemmen op organisatiedoelen, de voortgang hiervan bij te houden en indien nodig een ontwikkelgesprek te voeren met een leidinggevende of collega. Door middel van doelgerichte leerling enquêtes, lesobservaties, de zelfreflectie tool en data-analyses (door een automatische koppeling met o.a. leerlingvolgsystemen en CITO) heeft ieder teamlid inzicht in de meest recente inzichten over onderwijskwaliteit. De toevoeging van kunstmatige intelligentie zorgt ervoor dat onbetrouwbare informatie eruit gefilterd wordt en onderlinge verbanden helder worden. Hierdoor heeft het team niet alleen inzicht in de onderwijskwaliteit, maar weet men ook aan welke knoppen gedraaid kan worden om de kwaliteit te verhogen.

Wat meten we?

Korte, gerichte vragen i.p.v. lange, tijdrovende en onbruikbare lijsten

Uit ervaring weten we dat je als professional veel beter gerichte feedback kunt ontvangen, dan een lang overzicht met algemene informatie. We weten ook dat de kwaliteit van feedback toeneemt bij korte, gerichte vragen. TRIPS bevat daarom 8 korte en doelgerichte observatielijsten met maximaal 7 indicatoren. Iedere vragenlijst onderzoekt een belangrijk kwaliteitselement van een kwalitatief sterke les, zoals een effectieve start, een ondersteunend klimaat, klassenmanagement of sociale veiligheid. De leraar kiest zelf welk kwaliteitselementen hij of zij wil onderzoeken. Dit zorgt ervoor dat de uitkomsten relevant en bruikbaar zijn.

Proces

Gemakkelijk, digitaal en doelgericht

Leraren kunnen op ieder gewenst moment zelf een vragenlijst kiezen, die past bij de eigen en/of school brede ontwikkeldoelen. Afhankelijk van het gekozen thema, spreken de observator en leraar af welk lesmoment het meest relevant is om te observeren (bv. de start, de afsluiting of gedurende de les). Wie kan en mag observeren, bepaalt het team zelf. Indien nodig biedt TRIPS hiervoor in overleg met de organisatie trainingen aan.

De observator observeert met een tablet of laptop. Hierdoor zijn de uitkomsten na de observatie direct beschikbaar in een beveiligde omgeving van de betreffende leraar. De antwoordmogelijkheden zijn zo opgesteld dat de observator de observatie zo objectief mogelijk uitvoert. De observator kan alleen aangeven of hij of zij bepaald gedrag wel/niet heeft gezien in plaats van hier zelf een norm aan te verbinden. Daarnaast kan de observator bij iedere indicator een kwalitatieve beschrijving toevoegen die verheldert wat hem of haar opgevallen is en/of welke tips hij of zij graag mee geeft t.b.v. de indicator.

Relatie met andere instrumenten 

Automatische koppelingen mogelijk

Gebruikt de school andere digitale instrumenten, zoals een ouderenquête of lesobservatietool? Dan maakt TRIPS een automatische koppeling met dit instrument. Gebruikt een school andere papieren instrumenten en wil de school de instrumenten graag blijven gebruiken? Dan voegt TRIPS de inhoud van de instrumenten toe aan de tool, zodat de school het gebruik ervan digitaal kan voortzetten. Het voordeel van deze koppelingen is dat één overzicht ontstaat van kwaliteitsgegevens. Inloggen en zoeken in meerdere systemen is hierdoor verleden tijd.

Validering

De vragenlijsten zijn inhoudelijk gevalideerd, doordat de meest gangbare theorieën over kwalitatief sterke lessen en leraren de basis vormen voor de vragen. De verschillende elementen en bijbehorende indicatoren zijn opgesteld op basis van het onderzoekkader van de Inspectie van Onderwijs, de Wet op de beroepen in het onderwijs (Wet BIO), CAO en onderwijskundige theorieën, waaronder diverse onderzoeken van Wim van der Grift. Daarnaast hebben we op alle domeinen van het Toetsingskader van de PO-Raad een toelichting geformuleerd. Voor meer informatie hierover kan je contact opnemen met de helpdesk.

Tijdsbeslag en kosten

Het plannen en uitzetten van een observatie kost maximaal 5 minuten. De observatie zelf kost maximaal 1 kwartier. De kosten voor de gehele tool (incl. leerling enquête, observatietool, zelfreflectie vragen, datakoppelingen, data-analysetools, dashboard, ambitietool en gesprekkencyclus) zijn 10 euro per maand per docent.