Nieuws

Schoolleiders moeten op 1 januari 2018 in Schoolleidersregister staan

In de CAO PO is afgesproken dat iedere schoolleider uiterlijk op 1 januari 2018 geregistreerd staat in het Schoolleidersregister PO. Schoolleiders die nog niet geregistreerd zijn als Registerdirecteur Onderwijs (RDO) of Registeradjunct-directeur onderwijs (RADO), moeten zo snel mogelijk registratie aanvragen.

De beoordeling van registratieaanvragen kost tijd! De aanvraag wordt zo spoedig mogelijk behandeld, maar er kunnen de komende tijd nog veel aanvragen komen, waardoor de wachttijd oploopt. Wie er zeker van wil zijn dat zijn of haar aanvraag vóór 1 januari 2018 goedgekeurd is doet er goed aan om ruim op tijd registratie aan te vragen. Wanneer de aanvraag aan alle gevraagde eisen voldoet, wordt de registratie goedgekeurd en is de schoolleider voor 4 jaar geregistreerd.

Schoolbestuur

Ieder schoolbestuur kan een account aanmaken in het Schoolleidersregister PO. Schoolleiders die zich inschrijven geven aan bij welk bestuur en school zij werkzaam zijn. De schoolbestuurder ziet een overzicht van alle schoolleiders die hebben aangegeven dat zij momenteel bij dat bestuur in dienst zijn. Achter hun naam staat ‘RDO’ of ‘RADO’ wanneer zij geregistreerd zijn. Staat dat niet achter hun naam, dan betekent dit dat zij de registratie nog moeten aanvragen. Heeft u nog geen account? Neem dan contact op met het Schoolleidersregister om een aanmeldcode te ontvangen.

Basiskwalificaties

Om te kunnen registreren als RDO of RADO toont een schoolleider aan dat zij/hij beschikt over de basiskwalificaties die van schoolleiders verwacht mogen worden. Deze staan beschreven in de beroepsstandaard voor schoolleiders in het primair onderwijs. Alle informatie over het register en het registreren door schoolleiders is te vinden op de website van het Schoolleidersregister PO

Cao po

Volgens artikel 9.12 uit de CAO PO zijn alle directieleden verplicht zich in te schrijven, te registreren en te herregistreren in het Schoolleidersregister PO. De werkgever vergoedt de jaarlijkse bijdrage.

Artikel 9.11 stelt dat schoolleiders in het kader van de gesprekkencyclus afspraken maken over de professionele ontwikkeling. Deze afspraken vallen binnen het kader van de bekwaamheidseisen die het Schoolleidersregister PO stelt en zijn gericht op het kunnen realiseren van de ontwikkelingsdoelen van de organisatie. Schoolleiders in het primair onderwijs hebben recht op een professionaliseringsbudget van  € 3.000 per jaar (naast bestaande scholingsbudgetten). Zij kunnen dit budget maximaal drie jaar sparen om bijvoorbeeld te gebruiken voor een opleiding die meer kost. In de jaarlijkse gesprekken worden de besteding van het scholingsbudget en de professionele ontwikkeling besproken.

Schoolleiders die op 1 januari 2018 niet geregistreerd zijn kunnen volgens de cao hun directiefunctie niet meer vervullen. Het ontbreken van (her)registratie is een ontslaggrond (artikel 3.11.1 sub i en artikel 4.8 sub m). Het schoolbestuur is in dit geval wel verplicht om een andere functie aan te bieden waarvoor de schoolleider wel gekwalificeerd is, mits deze functie beschikbaar is. Wanneer een schoolleider als gevolg van verwijtbaar handelen door de werkgever niet in staat is gesteld te voldoen aan de registratieplicht, en de schoolleider hierdoor schade lijdt binnen of direct aansluitend aan zijn dienstverband, is de werkgever die in gebreke is gebleven, aansprakelijk. 

Werkgevers zijn verplicht zich te houden aan alle bepalingen uit de cao en kunnen hierop aangesproken worden. Ga daarom in gesprek met schoolleiders die hun registratie nog niet op orde hebben, zodat zij allemaal op 1 januari RDO of RADO zijn.