Nieuws

Sectorraden uiten kritiek op wetsvoorstel lerarenregister

De Tweede Kamer debatteert op woensdag 5 oktober, de Dag van de Leraar, over de invoering van het lerarenregister. De PO-Raad, VO-raad en MBO Raad hebben hun bedenkingen bij het register. Zij hebben daarom in de aanloop naar het debat een brief naar de Kamer gestuurd met een aantal kritische kanttekeningen bij het wetsvoorstel.

Een belangrijk punt van kritiek dat de sectorraden bij het wetsvoorstel plaatsen, is het ontbreken van de koppeling met het school- en werkgeversperspectief. Voor schoolbesturen is de professionalisering van leraren een essentieel element van hun onderwijs- en personeelsbeleid. Maar deze verantwoordelijk van schoolbesturen heeft geen vertaling gekregen in de verschillende onderdelen van het wetsvoorstel; adviesbevoegdheid is enkel toebedeeld aan de Onderwijscoöperatie.

Tegelijkertijd worden de consequenties van niet-(her)registratie voor het lerarenregister, wat kan leiden tot zeer hoge kosten, nu eenzijdig bij schoolbesturen neergelegd. De sectorraden zijn daarom van mening dat schoolbestuurders en schoolleiders meer betrokken moeten worden bij de verschillende onderdelen van het lerarenregister, zoals het vaststellen van de herregistratie-eisen en de validatie-criteria. Daarmee kan voorkomen worden dat het register los komt te staan van de praktijk.

Verder zetten de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad hun vraagtekens bij het huidige draagvlak onder leraren voor het register. Slechts twintig procent van de leraren heeft zich op dit moment vrijwillig geregistreerd. Om het draagvlak voor het lerarenregister te versterken, adviseren de organisaties om scholen meer te betrekken bij het register.

Schoolleidersregister

Dat een register wel als sluitstuk van strategisch HR-beleid kan werken, blijkt volgens de PO-Raad uit het voorbeeld van het Schoolleidersregister PO. Dit register, dat in 2013 werd opgericht, wordt bestuurd door zowel vertegenwoordigers van de werknemers als werkgevers. Bijna alle schoolleiders in het primair onderwijs zijn inmiddels ingeschreven en geregistreerd (per 1 januari 2018 is dit verplicht) en werken aan hun eigen deskundigheidsbevordering. In de CAO PO zijn afspraken gemaakt die borgen dat de professionalisering van schoolleiders gekoppeld is aan de bekwaamheidseisen uit het register en de ontwikkeldoelen van de organisatie.

Advies Onderwijsraad

Dat professionalisering van leraren alleen maar tot stand kan komen door goede samenwerking tussen alle geledingen van de school, wordt ook duidelijk uit het advies ‘Een ander perspectief op professionele ruimte in het onderwijs’, dat de Onderwijsraad eerder deze week publiceerde. Daarin adviseert de raad om het handelingsvermogen van leraren te vergroten. Van schoolleiders en –bestuurders wordt er verwacht dat zij hiervoor condities scheppen door middel van de juiste structuur en cultuur. En van leraren dat zij meer met en van collega’s binnen en buiten hun school leren. De overheid dient hierbij ‘op gepaste afstand’ te blijven, aldus de Onderwijsraad.

Behandeling lerarenregister in Tweede Kamer

De Tweede Kamer debatteert naar verwachting op woensdag 5 oktober, de Dag van de Leraar, over de invoering van het lerarenregister. Ter voorbereiding hierop spreekt de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) vanmiddag met de Onderwijscoöperatie.