Nieuws

Vasthouden aan verplichte gegevenslevering lerarenregister is onbegrijpelijk

PO-Raad, VO-raad en MBO Raad vinden het onbegrijpelijk dat minister Slob vasthoudt aan de verplichte levering van lerarengegevens door schoolbesturen voor een lerarenregister dat voor onbepaalde tijd is uitgesteld. De minister houdt daarmee geen rekening met het gebrek aan draagvlak in de sectoren onder leraren, schoolleiders en schoolbesturen. Terwijl de minister onlangs constateerde dat het verplichte register te veel een doel op zich was geworden, lijkt nu de gegevenslevering het doel op zich te worden.

In een brief aan de schoolbesturen in het primair-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs licht minister Arie Slob (Onderwijs) toe dat er voorlopig geen verplicht lerarenregister zal zijn. Wel wil hij vasthouden aan een verplichte levering van persoonsgegevens van leraren door de schoolbesturen. De sectorraden hebben waardering voor de koerswijziging om het verplichte lerarenregister on hold te zetten. Daarnaast zijn ze positief over het meer betrekken van schoolbesturen bij het register en over het doorontwikkelen van het register in relatie tot de context van de school. Tegelijkertijd snappen de sectorraden niet waarom Slob onverkort vasthoudt aan de opdracht tot gegevenslevering door schoolbesturen.

Alternatief

De sectorraden hebben vorige week ten aanzien van de gegevenslevering een alternatief voorstel gedaan aan Slob. Kern van dat voorstel is dat schoolbesturen gedurende de periode van ‘pas op de plaats’ vrijwillig en op verzoek van de al geregistreerde individuele leraar gegevens leveren voor het portfoliodeel van het register. Dit deel gaat per 1 augustus aanstaande open zodat vrijwillige registratie mogelijk is. Het voorstel bestaat er voorts uit dat vanaf het moment dat er overeenstemming is over het vervolg van het lerarenregister, de vorming van een nieuwe representatieve beroepsorganisatie én de rol en verantwoordelijkheid van werkgevers in het geheel, het proces van gegevenslevering binnen enkele maanden ingericht en gerealiseerd kan worden. De sectorraden zien in dit proces het advies van Alexander Rinnooy Kan als cruciaal. Dit advies over beroepsgroepvorming van leraren verschijnt komend najaar.

Met dit alternatieve voorstel aan de minister wordt voor leraren die dat willen, een voorziening getroffen om – met weinig administratieve last voor de leraar – aan de slag te gaan met de portfoliotool. En wordt tegelijkertijd rekening gehouden met het gebrek aan draagvlak. Schoolbesturen werken mee aan het realiseren van het door Slob gewenste groeimodel. De raden blijven het daarom onbegrijpelijk vinden dat de minister niet op dit voorstel wil ingaan.

Uitstel tot eind 2018

Minister Slob verleent naar aanleiding van het gesprek met de sectorraden wel uitstel voor de verplichte gegevenslevering. De uiterste datum om de personele gegevens van alle leraren aan te leveren is nu gesteld op uiterlijk 31 december 2018.

Downloads

152.61 kB

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten