Nieuws

Actieplan ‘Duurzaam werken in het onderwijs’

Op 2 juli 2020 presenteerde Merel van Vroonhoven als ‘onafhankelijk aanjager lerarentekort’ een eindverslag met dringende aanbevelingen voor verbeteringen in de aanpak van het lerarentekort. Naar aanleiding van deze aanbevelingen hebben de sectororganisaties het actieplan ‘Duurzaam werken in het onderwijs: een aantrekkelijk perspectief’ opgesteld. Dit plan behelst een voorstel voor een duurzame en integrale aanpak van arbeidsmarktvraagstukken in het onderwijs.

Leraren en ander onderwijspersoneel spelen een bepalende en onmisbare rol in de kwaliteit van het onderwijs. De coronacrisis en de personeelstekorten zetten de onderwijskwaliteit onder druk. Om goed onderwijspersoneel aan te trekken en te behouden is het van belang om de aantrekkelijkheid van het werken in het onderwijs te vergroten. Dit vraagt om een duurzame en structurele aanpak. 

Samen Opleiden en Professionaliseren 

Het actieplan moet bijdragen aan voldoende en goed opgeleid personeel binnen een goed functionerende onderwijsarbeidsmarkt en een duurzame kennisinfrastructuur. De sectorraden zetten in het actieplan stevig in op het concept ‘Samen Opleiden en Professionaliseren’. Bij deze manier van opleiden vindt intensieve samenwerking plaats tussen lerarenopleidingen en scholen op het gebied van opleiden en professionaliseren van studenten en startende leraren. Hierdoor wordt de kwaliteit en de aantrekkelijkheid van de opleiding verhoogd, ontstaat een doorlopende leerlijn voor leraren in de eerste jaren van hun carrière en wordt uitval van startende leraren tegengegaan. 

Actieplan geeft input aan formatieproces

Het actieplan heeft mede als doel om tijdens het lopende formatieproces input te geven voor de aanpak voor de komende jaren. De sectorraden vragen het nieuwe kabinet onder andere structureel te investeren in Samen Opleiden en Professionaliseren en deze partnerschappen te koppelen aan een duurzame kennisinfrastructuur. Regionale samenwerking wordt op deze manier verbreed en ingericht voor duurzame professionalisering, onderzoek en innovatie met een landelijke regie.

De aanpak van de personeelstekorten in het onderwijs is een complex probleem waar geen pasklare oplossing voor is. Het actieplan behelst een deel van de aanpak voor de langere termijn, maar is niet uitsluitend. Een succesvolle aanpak vraagt om een mix aan maatregelen. Zowel op korte als lange termijn en op landelijk en regionaal niveau.  

Concretisering actieplan lerarentekort

In het najaar zijn de aanbevelingen van Merel van Vroonhoven besproken met vertegenwoordigers van scholen, beroepsgroep, lerarenopleidingen en het ministerie van OCW. Vervolgens hebben de sectorraden, in overleg met vakorganisaties, het actieplan opgesteld. Aan de Landelijke tafel aanpak lerarentekorten is het actieplan met de  ministers en vertegenwoordigers van de beroepsgroep besproken. De vakorganisaties (CNV, FvOv, AOb, Lerarencollectief po, AVS) hebben laten weten dat zij zich voor het overgrote deel kunnen vinden in de voorgestelde inhoudelijke lijn. Zij hebben de notitie echter niet onderschreven omdat de salariskwestie in het primair onderwijs en de werkdruk naar hun mening onvoldoende aandacht krijgt. 

Ministers Slob en Van Engelshoven hebben dit ook aan de Tweede Kamer laten weten middels een Kamerbrief waarin zij het actieplan aan de Kamer stuurden. De ministers zien dit actieplan als vervolg op de aanbevelingen van Van Vroonhoven. De komende maanden werken de sectororganisaties, de vakorganisaties en het Ministerie van OCW aan de concretisering van het vervolgtraject. In de Kamerbrief geven de ministers aan dat het aan het nieuwe kabinet is om een besluit te nemen over de concrete uitwerking en de gevraagde investeringen. 

Links & downloads

Duurzaam werken in het onderwijs - een aantrekkelijk perspectief.pdf
PDF, 252.95 KB