Nieuws

'Een IKC opzetten? Gewoon beginnen!'

De PO-Raad organiseerde op vrijdag 23 november de eerste ‘IKC-dag op locatie’ van dit schooljaar bij Kindcentrum De Zevensprong in Heerhugowaard. Doel van deze bijeenkomst is om schoolbestuurders, school- en locatieleiders en andere geïnteresseerden uit het onderwijs te inspireren, te informeren over en verder te helpen bij het vormgeven van een Integraal Kindcentrum (IKC). Centrale vraag: Hoe kun je samenwerken met kinderopvang, zorg en/of gemeente?

Deelnemers aan de ‘IKC-dag op locatie’ konden in gesprek met de kindcentrumdirectie van Kindcentrum De Zevensprong en met bestuursleden van bestuursorganisatie Blosse. Met als centrale thema’s ‘de eerste stappen op weg naar een IKC’ en ‘de bestuurlijke samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang’.

Niels Lover (schooldirecteur) vormt met Martine Wagenaar (locatiemanager) de kindcentrumdirectie van IKC De Zevensprong. Beiden zijn ook werkzaam bij Stichting Blosse. Wagenaar: ,,We hebben hier een multidisciplinair zorgteam waarin zowel onderwijs als kinderopvang vertegenwoordigd zijn. Door nauw samen te werken hebben we de kinderen goed in beeld.’’

Ook voorzitter Adrie Groot van Stichting Blosse benadrukt het belang van samenwerken en denken vanuit één visie bij de oprichting en instandhouding van een IKC. ,,We zijn integraal bestuurders, niet alleen van onderwijs maar nu ook van de kinderopvang.’’ Samen met Jeroen Spanbroek en Jeanette de Jong, vormt hij het College van Bestuur van Blosse. 

Voorzitter Groot vertelt over zijn ervaringen met de bestuurlijke samenwerking tussen onderwijsstichting Flore, Stichting Kinderopvang Heerhugowaard en Stichting Forte Kinderopvang. Knelpunten in de wet- en regelgeving belemmeren de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang.

Obstakels

De PO-Raad onderschrijft dat de ongelijke financieringssystemen en de vele juridische obstakels een belemmering zijn voor het oprichten van meer IKC’s. Zij wil daarom af van de schotten die opvang en onderwijs scheiden, zodat Integrale Kindcentra ruim baan krijgen.

Groot legt uit dat het aanvragen van aparte Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG) en het hebben van aparte contracten een rem zetten op de onderlinge samenwerking. Een werknemer uit het onderwijs mag bijvoorbeeld niet invallen in de buitenschoolse opvang, omdat deze werknemer niet over de juiste VOG beschikt, namelijk die van de kinderopvang. En het werken met twee aparte CAO’s helpt, volgens Groot, ook niet mee.

Verder kampt IKC De Zevensprong nog met andere obstakels in de wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld als het gaat om het indelen van het gezamenlijke gebouw. Directeur Lover: ,,In het gebouw heb je een fysieke scheiding tussen opvang en kleuterklassen en die scheiding is onwenselijk. Hier gaan we volgend jaar mee aan de slag.’’  

Oplossingen

In een recent interview met Jeanette de Jong, bestuurslid Stichting Blosse, benadrukt PO-Raad voorzitter Rinda den Besten al eerder de ‘onlogische en onwenselijke knip’ tussen de kinderopvang en het basisonderwijs. Voorzitter Groot: ,,We moeten binnen bestaande situaties het goede doen voor kinderen en soms moet je daarvoor de grenzen van de wet opzoeken, maar dat doe je altijd in het belang van het kind.’’

Het Blosse-bestuur probeert daarom aan de politiek te laten zien ‘dat het makkelijker kan en moet’, maar ook dat partijen in het veld zich niet door knelpunten moeten laten tegenhouden. Groots advies is daarom ‘om vooral gewoon te beginnen met samenwerken en knelpunten samen in de praktijk op te lossen.’ Een van de tips die het Blosse-bestuur heeft voor de aanwezigen is om toe te werken naar gemeenschappelijke ICT-systemen, zoals bijvoorbeeld een gezamenlijk leerlingvolgsysteem. En zo passeren meer adviezen, tot tevredenheid van de
aanwezigen (zie kader) Zij zien de IKC-dag als een waardevolle bijeenkomst.
Voorzitter Groot sluit af: ,,Wat goed is voor een kind mag niet worden bepaald door de belangen van anderen. Het is de taak van bestuurders om dit bewaken.’

Tips van Stichting Blosse
* Zoek partners die jouw visie delen;
* Zorg dat je dezelfde taal spreekt;
* Organiseer ontmoetingen tussen alle medewerkers. Bijvoorbeeld gezamenlijke ontmoet- en overlegtijd voor medewerkers uit het onderwijs en de kinderopvang. Directeur Niels Lover hierover: ‘We zetten bijvoorbeeld een deel van onze reservegelden voor invallers in de kleuterklassen in, om zo de leerkrachten vrij te roosteren en ontmoeting met de kinderopvang te kunnen realiseren’;
* Werk toe naar gemeenschappelijke ICT-systemen, zoals bijvoorbeeld een gezamenlijk leerlingvolgsysteem;
* Probeer gezamenlijk vanuit oplossingen te denken.
* Besef dat een IKC geen doel is maar een middel om tot een doorgaande lijn te komen.

Save the date!

Op vrijdag 15 maart 2019 en vrijdag 5 april 2019 zijn de volgende IKC dagen op locatie. Thema, locatie en programma worden begin januari onder meer via deze website bekend gemaakt.