Nieuws

Fouten bij berekenen achterstanden en extra geld aanpak lerarentekort

Door een foute berekening hebben sommige scholen te veel geld ontvangen om onderwijsachterstanden aan te pakken. Ook trekt het kabinet 3,25 miljoen euro extra uit voor de regionale aanpak van het lerarentekort in het primair onderwijs. Dat schrijft minister Arie Slob (Onderwijs) in een brief waarin hij de Tweede Kamer vlak voor het zomerreces informeerde over verschillende nog open eindjes.

De fout bij de berekening van de achterstandsscores, heeft voor scholen geen financiële gevolgen. Scholen die te veel geld hebben ontvangen, hoeven dat niet terug te betalen, schrijft Slob. In het najaar ontvangen zij voor de volledigheid wel een nieuwe bijgestelde definitieve beschikking met daarop dus een andere achterstandsscore.

Toereikendheid bekostiging

In de brief laat de bewindsman verder weten dat eerste stappen zijn gezet in het onderzoek dat hij laat uitvoeren naar de toereikendheid en doelmatigheid van de bekostiging in primair (po) en voortgezet onderwijs (vo). De PO-Raad pleit al tijden voor een onderzoek naar de toereikendheid om voor eens en voor altijd duidelijkheid te hebben of scholen wel voldoende worden bekostigd om aan alle eisen en wensen te voldoen. Hierover is veel discussie. Het onderzoek moet ‘alle partijen naast een vergroot inzicht, ook praktische aanknopingspunten opleveren om de dialoog over doelmatigheid en toereikendheid verder te brengen’, aldus de minister. In maart 2020 worden de resultaten van het onderzoek verwacht.

Aanpak lerarentekort

Om het lerarentekort regionaal aan te pakken, stelt het kabinet daarnaast voor het primair onderwijs 3,25 miljoen euro extra beschikbaar. Het aantal subsidieaanvragen hiervoor was intussen groter geworden dan het beschikbare subsidiebedrag toeliet (47 aanvragen voor po, vo en mbo samen, waarvan 31 uit het po). Met het extra geld kunnen nu alle aanvragen worden gehonoreerd, mits ze voldoen aan de voorwaarden. Schoolbesturen en lerarenopleidingen kunnen nog tot 30 augustus subsidie aanvragen voor hun gezamenlijke en regionale plannen.

Het kabinet onderzoekt nog of er binnen de Onderwijsbegroting mogelijkheden zijn om meer subsidie te kunnen uitkeren voor zij-instroom. Het bedrag hiervoor is nu niet toereikend voor alle aanvragen. Voor het primair onderwijs waren dat er 337 in het eerste half jaar van 2019.

Ondertussen wordt voormalig AFM-bestuurder Merel van Vroonhoven ‘aanjager’ om de aanpak van de personeelstekorten te ‘versnellen en intensiveren’. Zij moet ervoor zorgen dat belemmeringen, oplossingen en goede voorbeelden ‘sneller in beeld komen’.

Tegelijkertijd neemt het Participatiefonds, dat de uitkeringen betaalt van werkzoekend onderwijspersoneel, verschillende maatregelen om onderwijspersoneel in de WW te verleiden weer in het onderwijs aan de slag te gaan. Zo gaat het fonds uitkeringsgerechtigden opleiden tot coaches van startende leraren en zij-instromers. Recent bleek uit een rapport van Regioplan dat slecht een klein deel van de zogenaamde stille reserves uit de sector mogelijk weer kan lesgeven.

Vaste en tijdelijke contracten

Naar aanleiding van vragen uit de Tweede Kamer licht Slob in de brief toe dat de lichte toename van tijdelijke contracten te verklaren is door een grotere uitstroom van leraren die met pensioen gaan en een grotere instroom van nieuwe leraren. Het is gebruikelijk dat men bij een eerste indiensttreding een jaar tijdelijk in dienst is met uitzicht op een vast contract, schrijft hij. ‘We gaan ervan uit dat ieder schoolbestuur zijn uiterste best doet om nieuwe werknemers te binden en te boeien. […] Dat is ook terug te zien in de cijfers: het zittende personeel heeft in 2018 meer vaste contracten gekregen dan in 2017’

Medezeggenschap

De bewindsman kondigt in de brief verder aan dat het project Versterking Medezeggenschap met een jaar wordt verlengd tot en met 2020. Binnen dit project wordt door PO-Raad, VO-raad, Ouders & Onderwijs en vakbonden samengewerkt aan het verbeteren van de medezeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs.