Nieuws

Lerarentekort aangrijpen voor duurzame verbeteringen

Het is misschien wel de grootste uitdaging voor het onderwijs de komende jaren en een complex vraagstuk waar geen pasklare oplossing voor is. Het lerarentekort vraagt om een mix van maatregelen én om samenwerking tussen alle betrokkenen. Om ideeën uit te wisselen en de juiste partijen samen te brengen organiseerde de PO-Raad een interactieve sessie over de aanpak van het lerarentekort. Een impressie van een inspirerende ochtend die vooral in het teken stond van uitwisselen.  

Rinda den Besten daagde de aanwezige bestuurders, schoolleiders, HR-adviseurs en vertegenwoordigers van de lerarenopleidingen, het ministerie en de Inspectie van het Onderwijs uit om onderling ideeën, dromen en randvoorwaarden te delen. ,,Laten we het lerarentekort aangrijpen om duurzame verbeteringen te realiseren, niet alleen kwantitatief, maar ook kwalitatief; met de beste leraren voor de klas.” aldus Den Besten. Het resultaat: interessante en levendige gesprekken, met naast reeds bekende ook meer ‘out of the box’ oplossingsrichtingen.   

Zo zou het regionaal organiseren van kinderopvang bijdragen aan de aantrekkelijkheid van onze sector. Net als levensfasebewust personeelsbeleid voor oudere medewerkers. Een van de deelnemers gaf als oplossingsrichting om de pabo te verkorten van vier naar drie jaar, waarbij net afgestudeerden in het vierde jaar begeleid kunnen werken in de school. Een andere groep ging zelfs nog een stapje verder. ‘Durf het radicaal anders te doen’ riepen ze op. Denk daarbij aan minder onderwijstijd voor leerlingen, aan het weghalen van alle schotten uit het onderwijs, aan andere onderwijstijden, enzovoort. Niets is heilig en het doel is en blijft goed onderwijs voor de leerlingen.

Imago
Ook het imago van het beroep kan beter. We moeten meer de positieve dingen van het beroep in de etalage zetten, zoals het brede maatschappelijke doel van een leraar (onderwijs voor kinderen) en de professionele ruimte. Den Besten was het daar mee eens: “Er zijn zoveel mooie en positieve kanten aan onze sector, maar we moeten natuurlijk ook de andere kanten laten zien, vooral aan de politiek. Want het moet echt beter. Een eerlijk salaris en minder werkdruk zijn voorwaarden voor een beter imago van het beroep.” Daarnaast blijkt dat er binnen veel scholen nog een gedateerd beeld van de pabo heerst. Dit heeft geen positief effect op de studentenaantallen terwijl de meeste lerarenopleidingen al veel meer gericht zijn op de leraar van nu.

Denktank beroepskwaliteit
Tijdens de sessie deelde Simone Walvisch de stand van zaken en de geplande acties van de denktank beroepskwaliteit. Walvisch is voormalig vicevoorzitter van de PO-Raad en heeft de denktank tijdelijk in opdracht van de PO-Raad geleid. Zo start de denktank een ontwikkeltraject om tot een gezamenlijk beroepsbeeld te komen. Dit beroepsbeeld geeft niet alleen de kern van het leraarsberoep weer, ook geeft het aan waarin een goede leraar zich onderscheidt van de beste leraar. Dit beroepsbeeld zorgt voor een gemeenschappelijke taal op landelijk niveau en kan in de eigen regio ingezet worden voor het gesprek tussen besturen en de lerarenopleidingen.  

Samenwerken, niet concurreren
Als struikelpunt is ook het hoge tarief van sommige uitzendbureaus genoemd. Walvisch riep de aanwezige scholen dan ook op om samen te werken: ,,Ga vooral niet onderling de concurrentie aan. Er zijn commerciële partijen die dat veel beter kunnen, dus sla de handen ineen als schoolbesturen.” Dit geldt overigens ook voor het werven en begeleiden van zij-instromers. Dat kunnen scholen in gezamenlijkheid oppakken. Zij-instroom is een belangrijke troef tegen de aanpak van het lerarentekort. Zowel kwantitatief als kwalitatief. ,,Want, we willen niet alleen meer vissen in de vijver, maar ook meer verschillende soorten vissen. Dat komt ten goede aan de kwaliteit op de werkvloer.” aldus Walvisch, die het voorzitterschap van de denktank inmiddels over heeft gedragen aan Gerard van Drielen en daarmee haar laatste opdracht voor de PO-Raad vervuld heeft.

De volgende stap
De PO-Raad heeft alle ideeën verzameld en gaat kijken hoe deze verder gebracht kunnen worden: wat kunnen schoolbesturen gaan doen, wat moeten we gezamenlijk gaan organiseren en met wie kunnen samenwerken om dingen te realiseren? Rinda den Besten nodigde iedereen uit om samen met de PO-Raad een vervolg te geven aan alle ideeën. “We zijn nog lang niet uitgepraat. En met elkaar kunnen we dit een stapje verder brengen.”