Nieuws

Lerarentekort in 2025 iets minder groot dan verwacht, maar nog lang niet opgelost

In 2025 wordt er een personeelstekort van 1439 fte verwacht, dit blijkt uit de Kamerbrief lerarenbeleid en onderwijsarbeidsmarkt 2020. Dit tekort komt bovenop het huidige tekort aan leraren en directeuren. Hiermee is het verwachte tekort lager dan eerdere prognoses. Toch blijft een onverminderde aanpak van de tekorten broodnodig. Zowel kwantitatief als kwalitatief, gericht op een onderwijsarbeidsmarkt die op lange termijn meer in balans is. 

Regionale aanpak werkt 

In de Kamerbrief schrijven minister Van Engelshoven en minister Slob dat de regionale samenwerking zijn vruchten afwerpt. Scholen, schoolbesturen en lerarenopleidingen werken intensief samen om de regionale tekorten aan te pakken. Ondanks de gevolgen van het coronavirus zijn zij er in geslaagd om acties in gang te zetten en hun samenwerking te intensiveren. Een groot compliment waard, aldus de PO-Raad. In de grote steden zijn de tekorten weliswaar minder hoog dan begin van dit jaar, maar er is nog steeds sprake van een groot tekort. Zo zijn de tekorten gemiddeld gedaald van twaalf procent in februari, naar negen procent in oktober. 

Verdere intensivering is nodig  

Merel van Vroonhoven heeft in het rapport ‘Samen sterk voor elk kind’ aanbevelingen gedaan om de regionale samenwerking te intensiveren. Haar aanbevelingen zijn onder andere: een betere aansluiting van de lerarenopleidingen op de praktijk, het intensiever betrekken van de beroepsgroep en de vrijblijvendheid uit de regionale samenwerking tussen schoolbesturen en lerarenopleidingen halen. Ook pleit ze voor het tegengaan van versnippering in opleidingsroutes en subsidies.  

Investeer structureel in onderwijs

Het lerarentekort zet de kwaliteit van het onderwijs onder druk. De PO-Raad vindt het belangrijk dat er niet alleen voldoende, maar ook kwalitatief goede leraren zijn. Om de  aantrekkelijkheid van het beroep te vergroten is er een nieuwe visie op het opleiden en professionaliseren van leraren nodig. Een duurzame, effectieve regionale samenwerking tussen schoolbesturen en lerarenopleidingen vraagt om verankering in het onderwijsstelsel. Daarom pleit de PO-Raad in haar verkiezingsinbreng voor structurele investeringen in: 

  • Een goede infrastructuur voor het samen opleiden;
  • Investeringen in tijd, ruimte en middelen om leraren/schoolteams/besturen verder te professionaliseren.  
  • Een eerlijk en concurrerend salaris.  
     

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten