Nieuws

Onderwijsraad: 'Maatregelen lerarentekort onvoldoende'

De Onderwijsraad adviseert het ministerie van Onderwijs een landelijke taskforce in te stellen voor het lerarentekort. De tot nu toe getroffen maatregelen om de tekorten terug te dringen hebben onvoldoende effect. Hierdoor komt de continuïteit en de kwaliteit van het onderwijs ernstig in het geding. De PO-Raad deelt de conclusie van de Onderwijsraad en wil graag betrokken worden bij de opdrachtformulering van de taskforce.

Het primair onderwijs heeft te kampen met een oplopend lerarentekort. In 2022 wordt in de sector een tekort verwacht van ruim 4.100 fte, in 2027 een tekort van 11.000 fte. De regering heeft maatregelen genomen om de lerarentekorten terug te dringen. Deze maatregelen zijn vastgelegd in een plan van aanpak met zes actielijnen:

  1. verhoging van de in-, door- en uitstroom van de lerarenopleidingen;
  2. bevordering van zij-instroom;
  3. behoud van leraren voor het onderwijs;
  4. activering van stille reserve;
  5. verbetering van beloning en van het carrièreperspectief;
  6. andere organisatie van onderwijs en stimulering van innovatieve concepten.

Ondanks de diverse maatregelen lopen de tekorten steeds verder op. De kwantitatieve tekorten zullen leiden tot kwalitatieve tekorten, zo waarschuwt de Onderwijsraad, bijvoorbeeld zodra het nodig wordt om deels of geheel onbevoegden en minder bekwamen in te zetten. De Onderwijsraad benadrukt dat het bewaken van de “bekwaamheid van hen die onderwijs geven” een grondwettelijke taak is van de nationale overheid. Zij roept de ministers daarom op om een taskforce in te stellen die een integrale en coherente aanpak kiest, om zo haar verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijsstelsel te kunnen nemen.

Wat vindt de PO-Raad?

De PO-Raad onderschrijft het standpunt van de Onderwijsraad dat er zowel een korte- als langetermijnaanpak nodig is. Het huidige plan van aanpak van OCW is een stap in de goede richting, maar niet voldoende om het lerarentekort op te lossen. De maatregelen zijn gericht op het beter benutten van huidige mogelijkheden, binnen de bestaande financiële kaders. Dat geeft meteen de beperkingen aan: het is een actieplan zonder (voldoende) middelen, en zonder langetermijnperspectief. Om de lerarensalarissen in het primair onderwijs gelijk te trekken met het voortgezet onderwijs is bijvoorbeeld nog 630 miljoen euro extra nodig bovenop de toegezegde 270 miljoen vanuit het Regeerakkoord. 

Het lerarentekort is een complex vraagstuk. Status en imago van het beroep, loopbaanmogelijkheden, werkdruk en beloningsstructuren spelen allemaal een rol en hangen met elkaar samen. De PO-Raad onderschrijft daarom de conclusie van de Onderwijsraad dat een integrale en coherente aanpak noodzakelijk is om duurzame oplossingen voor de tekorten te realiseren.

De PO-Raad wil graag betrokken worden bij het formuleren van de opdracht en werkwijze van de interdepartementale taskforce.

Estafette-stakingen
Deze week leggen leraren in Overijssel en Gelderland massaal het werk neer. Zij maken zich sterk voor een eerlijk salaris en een goede bekostiging van de sector, zodat de leerlingen minder last krijgen van het lerarentekort. De PO-Raad ondersteunt de staking.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten