Nieuws

Onderwijsraad wil meer keuzevrijheid, differentiatie en professionalisering voor leraren

Met de verruiming van het loopbaan- en ontwikkelperspectief van leraren wil de Onderwijsraad het beroep van leraar aantrekkelijker maken. Dat staat in het advies ‘Ruim baan voor leraren. Een nieuw perspectief op het leraarschap’, dat op 7 november is verschenen.

De PO-Raad vindt het belangrijk dat de Onderwijsraad aandringt op samenhang tussen maatregelen om het lerarentekort te beperken. De PO-Raad vindt het daarbij heel goed dat het advies aandacht vraagt voor het vraagstuk van opleiden, dit is interessant en nodig. Dit moet leiden tot meer routes naar het vak leraar en moet meer doorgroeimogelijkheden creëren. De PO-Raad ziet in het advies ook steun voor de lijn uit de Strategische Agenda van de PO-Raad voor het professionaliseren van leraren.

De aanbevelingen uit het rapport bieden kansen om het beroep van leraar op termijn aantrekkelijker te maken voor een grotere groep geïnteresseerden. Daarnaast helpen de adviezen om met elkaar het onderwijs duurzaam te organiseren voor de toekomst. Dat vraagt soms wel grote wijzigingen van de opleidingen en de arbeidsorganisatie.

Ruimere onderwijsbevoegdheden in combinatie met verbredende en verdiepende specialisaties bevorderen volgens de Onderwijsraad keuzevrijheid en differentiatie in het leraarschap. Leraren kunnen zich dan gemakkelijker specialiseren of juist kiezen voor een meer generalistisch takenpakket. In de toelichting zegt de Onderwijsraad dat een leraar bijvoorbeeld bevoegd zou moeten zijn voor het lesgeven aan leerlingen van 0 tot 8 jaar of van 8 tot 14 jaar. Daarnaast moet een verruiming van het ontwikkelperspectief de professionalisering van leraren bevorderen.

De PO-Raad juicht het toe dat de Onderwijsraad als voorwaarde stelt dat de salarisverschillen tussen de verschillende sectoren verdwijnen. Lesgeven in het primair onderwijs moet niet minder verdienen dan het lesgeven in het voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs. Als daar niet aan wordt voldaan, is het risico groot dat arbeidskracht weglekt uit het primair onderwijs. De kern van het lerarenberoep is volgens de Onderwijsraad in alle sectoren (voorschoolse educatie, basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs) gelijk. Didactische en pedagogische vaardigheden vormen de basis van het beroep. De PO-Raad onderschrijft dat.

De Onderwijsraad schetst de contouren voor de nieuwe structuur en adviseert om een commissie aan te stellen die dit advies uitwerkt. Daarbij worden ook de financiële consequenties duidelijk. Alleen als deze consequenties worden aanvaard, heeft het voorstel kans van slagen. De PO-Raad wil graag meedenken en meewerken aan deze uitwerking van het advies. Het advies, getiteld ‘Ruim baan voor leraren. Een nieuw perspectief op het leraarschap’, is uitgebracht op verzoek van de Tweede Kamer.