Met ingang van 1 augustus 2021 is de wettelijke opdracht burgerschap aangescherpt. We vertellen je hier meer over de wetgeving en kerndoelen voor burgerschap.

Met de aanscherping van de burgerschapswet is de opdracht aan scholen verduidelijkt en steviger verankerd. Bovendien is de rol van schoolbesturen verscherpt: zij moeten een duidelijke burgerschapsopdracht richting hun scholen communiceren en het bevoegd gezag heeft een zorgplicht voor de schoolcultuur. De PO-Raad vindt het belangrijk leden te ondersteunen in de burgerschapsopdracht en werkt daarvoor samen met Stichting School en Veiligheid.

Huidige wetgeving

De burgerschapsopdracht schrijft basisscholen voor om bij te dragen aan actief burgerschap en sociale cohesie. In artikel 8, derde lid, van de Wet op het primair onderwijs staat:

3. Het onderwijs bevordert actief burgerschap en sociale cohesie op doelgerichte en samenhangende wijze, waarbij het onderwijs zich in ieder geval herkenbaar richt op:

  • a) Het bijbrengen van respect voor en kennis van basiswaarden van de democratische rechtsstaat, zoals verankerd in de Grondwet, en de universeel geldende fundamentele rechten en vrijheden van de mens, en het handelen naar deze basiswaarden op school;
  • b) het ontwikkelen van de sociale en maatschappelijke competenties die de leerling in staat stellen deel uit te maken van en bij te dragen aan de Nederlandse democratische samenleving; en
  • c) het bijbrengen van kennis over en respect voor verschillen in godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, afkomst, geslacht, handicap of seksuele gerichtheid alsmede de waarde dat gelijke gevallen gelijk behandeld worden.

3a. Het bevoegd gezag draagt zorg voor een schoolcultuur die in overeenstemming is met de waarden, bedoeld in het derde lid, onderdeel a, creëert een omgeving waarin leerlingen worden gestimuleerd actief te oefenen met de omgang met en het handelen naar deze waarden en draagt voorts zorg voor een omgeving waarin leerlingen en personeel zich veilig en geaccepteerd weten, ongeacht de in het derde lid, onder c, genoemde verschillen.

Stichting School en Veiligheid zette alle informatie rondom de wetgeving overzichtelijk op een rij. Je vindt de brochure Burgerschap op de Basisschool hier.