Publicaties

Bekertje dat overvol met kleurpotloden zit

De PO-Raad brengt geregeld publicaties uit. Hieronder vindt u een overzicht. U kunt de meeste publicaties online lezen of (gratis) downloaden. Leden van de PO-Raad kunnen (als ze zijn ingelogd via Mijn PO-Raad) een papieren versie bestellen van publicaties die beschikbaar zijn.

Om te zoeken in de publicaties kunt u een filter op thema instellen (rechts op de pagina).

Bent u op zoek naar een van onze podium-uitgaves klikt u hier. Voor nummers van het FUNDAMENT, kunt u hier terecht.

Publicaties

 • Eindrapport Monitorcommissie Goed Bestuur

  De afgelopen vijf jaar heeft de Monitorcommissie Goed Bestuur zich gebogen over de professionalisering van schoolbesturen, het versterken van de bestuurlijke kwaliteit en het monitoren van de naleving van de Code Goed Bestuur. In het eindadvies doet de Monitorcommissie een aantal aanbevelingen voor de herziening van de Code Goed Bestuur voor het primair onderwijs.

  Eindrapport monitorcommissie Goed Bestuur plaatje
 • Handreiking onafhankelijk voorzitter samenwerkingsverband passend onderwijs

  De PO-Raad en VO-raad hebben tijdens hun algemene ledenvergadering van november 2018 afgesproken dat ieder samenwerkingsverband passend onderwijs een onafhankelijk lid aanstelt in het toezichthoudend orgaan. In de Handreiking onafhankelijk voorzitter samenwerkingsverband passend onderwijs wordt toegelicht hoe schoolbesturen en samenwerkingsverbanden dat kunnen doen. In de handreiking staan handige tips om een onafhankelijk lid aan te stellen, maar de handreiking biedt vooral aanknopingspunten voor samenwerkingsverbanden die een onafhankelijke voorzitter aan willen stellen.

  Handreiking onafhankelijk voorzitter samenwerkingsverband passend onderwijs
 • Handreiking samenwerkingsschool

  Bent u bezig met het vormen van een samenwerkingsschool? De PO-Raad heeft samen met de VO-Raad, VOS-ABB, Verus en VBS een handreiking geschreven die schoolbesturen kunnen gebruiken bij de vorming van een samenwerkingsschool. In de handreiking wordt met name aandacht geschonken aan de vraag op welke wijze de identiteitscommissie formeel moet worden vormgegeven. Ook is er aandacht voor statutaire waarborgen met betrekking tot de samenwerkingsschool.

  Handreiking samenwerkingsschool cover
 • Adviesrapport monitorcommissie Goed Bestuur: 'Richting meer onafhankelijk toezicht bij samenwerkingsverbanden passend onderwijs'

  ‘Zorg dat de meerderheid van de toezichthouders geen persoonlijk of zakelijk belang heeft bij het samenwerkingsverband en de aangesloten schoolbesturen.’ Dat is één van de adviezen die de monitorcommissie Goed Bestuur doet in haar rapport ‘Richting meer onafhankelijk toezicht bij samenwerkingsverbanden passend onderwijs’.

  De monitorcommissie Goed Bestuur heeft onderzocht wat de gewenste bestuurlijke inrichting van samenwerkingsverbanden is en op welke manier de Code Goed Bestuur hierbij een rol kan spelen. In het adviesrapport kunt u alle adviezen van de monitorcommissie Goed Bestuur lezen over toezicht bij samenwerkingsverbanden passend onderwijs.

  monitorcommissie goed bestuur
 • Code Goed Bestuur

  Goed onderwijs vraagt om goed bestuur. De in 2010 op principes gebaseerde 'Code Goed Bestuur in het primair onderwijs' - waarin leden van de PO-Raad hebben vastgesteld wat zij verstaan onder goed bestuur - geeft schoolbesturen een leidraad bij het realiseren van goed bestuur. 

  De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de PO-Raad stemde in juni 2017 in met enkele aanscherpingen van de 'Code Goed Bestuur in het primair onderwijs'. De meeste aanpassingen zijn gericht op het tegengaan van belangenverstrengeling en bevorderen van transparantie. In dit document vindt u de geactualiseerde code en bijbehorende toelichting.

  Afbeelding Code Goed Bestuur
 • Aanbieders begeleiding bij zelfevaluaties, visitaties en audits

  Zelfevaluaties, (collegiale) visitaties en audits zijn belangrijke instrumenten die door schoolbesturen kunnen worden ingezet om de kwaliteit van hun organisatie zichtbaar te maken en te evalueren. Veel schoolbesturen zoeken daarom naar begeleiding bij het op de juiste manier inzetten en verder ontwikkelen van deze instrumenten.

  De PO-Raad heeft het aanbod van begeleiding bij de inzet van deze instrumenten en bijbehorende gebruikerservaringen in kaart gebracht. Een eerste inventarisatie heeft geleid tot een overzicht van 25 dienstverleners. Het is de bedoeling dat het document later verder wordt uitgebreid.

  Afbeelding publicatie aanbieders begeleiding bij zelfevaluaties visitaties en audits
 • Handreiking Governance passend onderwijs

  Bij de governance-inrichting van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs moet er een deugdelijke scheiding zijn tussen de functie bestuur en de functie intern toezicht. Samenwerkingsverbanden hebben deze functiescheiding op diverse manieren geregeld. Vaak vervullen vertegenwoordigers van schoolbesturen de interne toezichthoudende rol. Maar besturen hebben daarnaast vaak nog andere rollen in het swv, zoals klant, leverancier, eigenaar, etc. Kan het intern toezicht van het samenwerkingsverband wel onafhankelijk worden ingevuld als de toezichthouder ook eigen schoolbestuurlijke belangen heeft? Een goed toezichtkader is dan van belang, maar ook een aanspreekcultuur. 

 • Een spiegel voor de school - Praktijkervaringen van beginnende en gevorderde auditoren

  De auditorenscholing van de PO-Raad biedt kwaliteitsmedewerkers en schoolleiders praktische handreikingen en achtergrondinformatie om zelf met de kwaliteitsvragen uit hun organisatie aan de slag te gaan. De ervaringen van de deelnemers en de deskundigen zijn nu verzameld in het boekje 'Een spiegel voor de school'. Zij vertellen wat er allemaal komt kijken bij een goede audit. Zodat de geauditeerde school niet alleen gehoord wordt, maar zich ook gehoord voelt.

 • Handreiking toezicht op strategie(vorming)

  De kwaliteit van schoolleiders, bestuurders en intern toezichthouders is een urgent thema binnen het onderwijs. Deze beroepsgroepen moeten een diversiteit aan competenties in kunnen zetten binnen de steeds complexere omgeving waarin zij opereren, om zo de kwaliteit van het onderwijs te borgen en duurzaam te verbeteren.

  De PO-Raad is in het voorjaar van 2016 gestart met ontwikkelgroepen waarin bestuurders en intern toezichthouders uit het primair onderwijs met elkaar van gedachten hebben gewisseld over de wijze waarop het strategisch beleid van de organisatie tot stand komt en wordt uitgevoerd, en welke rol beide partijen daarbij (behoren te) spelen. Deze handreiking biedt een overzicht van knelpunten, kansen, leerpunten en goede praktijken die zijn voortgekomen uit het traject met de ontwikkelgroepen.

  Leerlingen in de klas aan het werk
 • Handreiking bovenschoolse kwaliteitszorg

  Deze publicatie is bedoeld voor iedereen die zich bovenschools bezighoudt met onderwijskwaliteit. Of dat nu een paar uur in de week is of een fulltime baan. De handreiking biedt de kwaliteitszorgmedewerker een overzicht van de opdrachten en vaardigheden die nodig zijn voor een goede uitoefening van kwaliteitszorg. Zo is er aandacht voor de rol als beleidsontwikkelaar, adviseur en onderzoeker. De lezer krijgt tips voor het innemen van de juiste positie in de organisatie. 

 • Zelfevaluaties, visitaties en audits

  De basis voor een systematische kwaliteitsverbetering is een goede zelfevaluatie. Dat geldt zowel voor het schoolteam dat zijn onderwijsresultaten analyseert en evalueert, als voor het schoolbestuur dat de goede vragen stelt aan de school. De PO-Raad en de Inspectie van het Onderwijs hebben hierover in 2014 gezamenlijk een pilot in het primair onderwijs uitgevoerd. Bij deze pilot lieten schoolbesturen zien wat ze aan en met zelfevaluatie doen op schoolniveau.

  Voorkant Brochure Zelfevaluatie
 • Sturen op onderwijskwaliteit

  De bepalingen in de Code Goed Bestuur geven richting aan het sturen op onderwijskwaliteit overeenkomstig principes van ‘goed bestuur’. Ze zijn echter te weinig specifiek om als werkkader te dienen voor concreet bestuurlijk handelen. In zo’n werkkader voorziet dit document.

 • Bestuurlijke visitatie. Spiegel voor bestuurlijk handelen

  Goed bestuur is een belangrijke voorwaarde voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit. In deze brochure komen zes bestuurders aan het woord die in schooljaar 2012/2013 aan bestuurlijke visitaties deelnamen. Zij vertellen over hun ervaringen en hoe zij door de visitatie de gedachte van de Code Goed Bestuur beter hebben kunnen incorporeren in hun handelen.

 • Toezichthouden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

  In deze brochure staat een verzameling van informatie en handreikingen over intern toezicht. De brochure geeft een geordend beeld van de inzichten rond intern toezicht uit eerdere publicaties van de PO-Raad. Met deze publicatie wil de PO-Raad een bijdrage leveren aan de versterking van het intern toezicht in het primair onderwijs.