Privacyverklaring

1. Wie zijn wij

De PO-Raad is de sectorvereniging voor het primair onderwijs (PO). Als vereniging behartigen we de gemeenschappelijke belangen van de schoolorganisaties in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs.

De PO-Raad ontwikkelt binnen het programma Vensters (in samenwerking met de VO-raad) informatieproducten voor hun leden.  Vensters helpt schoolbesturen en hun scholen om transparant te zijn en verantwoording af te leggen over hun onderwijs. In het programma zitten verschillende modules waarmee u zelf de regie hebt op informatievoorziening en verantwoording. De PO-Raad ontwikkelt modules binnen Vensters in samenspraak met scholen en besturen.

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze informatieproducten en de gebruikers van onze websites. De privacyverklaring kan wijzigingen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest recente privacyverklaring vindt u altijd op onze websites.

2. Wat doen we met de persoonsgegevens over leerlingen en personeel

2.1 Waarvoor verwerken we deze persoonsgegevens

Hieronder staat voor welke doelen we uw persoonsgegevens verwerken, en welke gegevens dit zijn. De doelen zijn:

 • De ondersteuning van onderwijsinstellingen en samenwerkingsverbanden bij hun verantwoording omtrent de kwaliteit, toegankelijkheid of doelmatigheid van het onderwijs;
 • Statistische doeleinden, voor het genereren van statistische informatie voor verantwoording en sturing op onderwijskwaliteit en beleid van de sector primair onderwijs. 

Beschrijving van de categorieën van betrokkenen

 • Leerlingen in het bekostigd* primair onderwijs.
 • Personeel, werkzaam bij besturen en instellingen binnen het bekostigd* primair onderwijs.

* Bekostigd onderwijs zijn scholen die gefinancierd worden door het Rijk. Die scholen krijgen een bedrag per leerling om hun onderwijs in te richten. Scholen die niet bekostigd zijn door het Rijk noemen we particuliere scholen.

Verwerking voor PO in cijfers

Deze gegevens ontvangen we om een wettelijke taak uit te voeren (Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden op officielebekendmakingen.nl).

 • Data voor op de volgende publieke websites:    
  • Scholen op de kaart
  • Samenwerkingsverbanden op de kaart
  • Schoolbesturen op de kaart
2.2 Welke persoonsgegevens verwerken we?
 • Basisgegevens (waaronder geslacht, de viercijferige postcode en leeftijd op peildata), inschrijvingsgegevens (waaronder datum van inschrijving en school waar leerling zich inschrijft), opleidingsgegevens (waaronder opleidingsniveau), resultaatgegevens (waaronder uitkomsten schoolonderzoek en CITO scores) en overige basisgegevens.
 • Personeelsgegevens. Deze bevatten gegevens die gaan over de personeelsleden van de schoolbesturen, bijvoorbeeld het geslacht van het personeelslid, de arbeidsrelatie en de functie indeling en loon. Zo verwerken we gegevens over welk personeelslid bij welke school en/of bestuur werkzaam is in welke functie.
2.3 Hoe komen we aan deze persoonsgegevens?

De gegevens ontvangen wij jaarlijks van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) in opdracht van de Minister OCW op basis van de Wet register onderwijsdeelnemers. De leerlinggevens zijn onderdeel van het Register Onderwijsdeelnemers en de PO-Raad staat genoemd in de Wet Register Onderwijsdeelnemers als ontvangers van deze gegevens. De personeelsgegevens zijn onderdeel van de registratie personeelsgegevens zoals vastgelegd in het Uitvoeringsbesluit WVO.

2.4 Hoe beschermen we deze persoonsgegevens?

De gegevens worden door de PO-Raad verwerkt en gehanteerd langs de lijnen van de AVG. Persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. Alleen personen met de juiste bevoegdheden en een geheimhoudingsplicht kunnen de gegevens verwerken. De ontvangen gegevens bevatten zo min mogelijk persoonsgegevens dankzij beveiligingsmaatregelen zoals datareductie en pseudonimisering. De verwerkingslocaties zijn binnen Nederland. De PO-Raad heeft verwerkersovereenkomsten met verwerkers. Er is geen sprake van volledig geautomatiseerde verwerking.

2.5 Hoelang we de persoonsgegevens bewaren

De gegevens worden na zes jaar automatisch verwijderd van alle verwerkingslocaties.

3. Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Deze worden gebruikt om de website te optimaliseren en ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt voor de gebruiker. Ook kunnen deze cookies bijvoorbeeld voorkeursinstellingen van de gebruiker onthouden. Bij het eerste bezoek aan onze website wordt de gebruiker geïnformeerd over deze cookies.

Je kunt cookies blokkeren. Het weigeren van cookies kan tot gevolg hebben dat je de website niet meer volledig kunt gebruiken. De verzamelde gegevens houden we in eigen beheer. In algemene zin is het zo dat websites bezoekers toestemming moeten vragen voor het plaatsen van cookies. De cookiewet maakt een uitzondering voor cookies die niet privacygevoelig zijn. Bijvoorbeeld voor cookies die bezoekersaantallen bijhouden. Voor cookies die geen of weinig inbreuk op de privacy maken, is geen toestemming van de bezoeker nodig. Dit zijn vaak cookies die een website beter laten werken. In deze categorie vallen ook onze analytische cookies. Websites gebruiken analytische cookies om bijvoorbeeld bezoekersstatistieken bij te houden. Zo krijgen we beter inzicht in het functioneren van de website. Analytische cookies hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy.

De PO-Raad maakt gebruik van enkel functionele cookies. Voor functionele cookies is geen toestemming vereist. Toestemming is dus niet aan orde gelet op de manier hoe wij cookies inzetten.

CookieFunctionaliteitVervaltermijn
_gaTelt het aantal viewers van de site2 jaar
_gatOm verzoeken van bots te lezen en te filteren1 minuut
SWIS_AVG_ALLOW_STATSHet toestaan van cookies voor statistieken9 maanden
SWIS_AVG_ALLOW_TRACKINGHet toestaan van cookies voor het tracken van bezoekers9 maanden

4. Uw rechten

4.1 Recht op inzage

Voor verzoeken tot inzage en of wijziging/rectificatie van gegevens kunnen betrokkenen (hier m.n. leerlingen en, indien van toepassing, hun ouders/voogden) zich in principe richten tot de verwerkingsverantwoordelijke, in dit geval de PO-Raad. 

4.2 Recht op correctie en vergetelheid

De schoolbesturen leveren de leerlinggegevens aan bij DUO voor het Register Onderwijsdeelnemers. Verzoek om rectificatie en vergetelheid kan bij de schoolbesturen worden ingediend.

4.3 Recht op beperking van de verwerking

De PO-Raad beschikt over de technische mogelijkheid om opgeslagen persoonsgegevens te markeren met als doel de verwerking in de toekomst ervan te beperken.

4.4 Recht om bezwaar te maken

De PO-Raad heeft een proces beschikbaar om het recht van bezwaar van betrokkenen te faciliteren. Een betrokkene kan altijd bezwaar maken i.v.m. haar/zijn specifieke situatie, los van de vraag of dit bezwaar in een bepaalde situatie ingewilligd zal worden gelet op de belangenafweging die plaats dient te vinden. Vergelijkbaar met de toelichting bij “Recht op rectificatie en aanvulling” kan, in samenwerking met de instelling, het recht van bezwaar worden ingewilligd indien nodig.

5. Functionaris Gegevensbescherming

De PO-Raad heeft een functionaris gegevensbescherming in dienst. De functionaris gegevensbescherming is te bereiken via:

PO-Raad
t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Aidadreef 4
3561 GE Utrecht
Mail: fg@poraad.nl

Dit e-mailadres is voor vragen en signalen die te maken hebben met de bescherming van uw persoonsgegevens door de PO-Raad.