Privacyverklaring

1. Inleiding

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door de PO-Raad. De PO-Raad hecht waarde aan de vertrouwelijkheid van gegevens en gaat zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens. Daarnaast neemt De PO-Raad passende maatregelen om gegevens te beschermen en beveiligen. De PO-Raad sluit, bij verwerking van persoonsgegevens nadrukkelijk commerciële doeleinden, zoals reclame-uitingen of aanbiedingen door derden uit. De PO-Raad bewaart verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor De PO-Raad deze verzamelt of verwerkt. De PO-Raad neemt bij het verwerven, verwerken, opslaan en beheren van persoonsgegevens de geldende privacywetgeving in acht. Eventuele vragen, klachten of suggesties kunt u sturen naar helpdesk@poraad.nl.

2. Hoe verzamelt De PO-Raad persoonsgegevens

De PO-Raad verzamelt persoonsgegevens op basis van de wettelijke grondslag van waarvoor toestemming is gevraagd (die toestemming kan op ieder moment weer ingetrokken worden), het uitvoeren van een overeenkomst die is aangegaan, of het gerechtvaardigd belang dat de PO-Raad heeft als sectororganisatie voor het primair onderwijs om namens de werkgevers cao-onderhandelingen te voeren en om te werken aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.

De PO-Raad verzamelt persoonsgegevens op de volgende manieren:

Direct van de betrokken persoon
Bij het sturen van een e-mail, het abonneren op een nieuwsbrief, het aanmelden voor een bijeenkomst of een training. Of door informatie te plaatsen plaatst op de websites en/of social mediakanalen van de PO-Raad.

Als gevolg van het gebruik van of deelname aan dienstverlening
Bij het lezen van een nieuwsbrief, het bezoeken van onze websites, het bijwonen van een bijeenkomst, of het gebruik van één van onze instrumenten, kan de PO-Raad informatie over dat gebruik vastleggen. Bij bijeenkomsten laat de PO-Raad met enige regelmaat foto’s maken ten behoeve van de verslaglegging of verslaggeving van de bijeenkomst.

Voor online diensten geldt dat De PO-Raad uw interacties registreert
De PO-Raad maakt op zijn websites gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf va uw computer wordt opgeslagen. Voor meer informatie daarover kunt u terecht in de betreffende cookieverklaring op iedere website.

Van het ministerie van Onderwijs
Voor het uitoefenen van haar taken als sectororganisatie ontvangt de PO-Raad van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen gepseudonimiseerde lijsten met persoonsgegevens van leerlingen en medewerkers van scholen.

3. Hoe gebruiken wij deze informatie

De PO-Raad verwerkt en verzamelt persoonsgegevens met het doel om;

  • u adequaat te kunnen toelaten tot de dienstverlening van de PO-Raad die u heeft aangevraagd;
  • u, indien van toepassing, te informeren over verdere dienstverlening van de PO-Raad;
  • inzicht te krijgen in het gebruik van de dienstverlening en deze dienstverlening te optimaliseren en eventueel te personaliseren;
  • de relatie tussen u en de PO-Raad te beheren, waaronder het correct verwerken van wijzigingen in uw persoonsgegevens;
  • marktonderzoek en gebruikersanalyses uit te voeren;
  • Vensters.nl en Scholenopdekaart.nl actueel te houden;
  • berekeningen te maken in het kader van de onderhandelingen over de CAO.

4. Met wie delen wij deze informatie?

Met leveranciers van De PO-Raad
De PO-Raad kan informatie over gebruikers doorgeven aan leveranciers van wie wij gebruik maken om de dienstverlening te realiseren (bijvoorbeeld externe trainers of sprekers, verwerkers van aanmeldingen voor evenementen, een mailingbedrijf of een (markt)onderzoeksbureau). Als dat het geval is dan sluiten wij schriftelijke overeenkomsten met leveranciers die namens de PO-Raad persoonsgegevens verwerken. Hierin worden passende verplichtingen vastgelegd om de beveiliging van deze gegevens te waarborgen.

Met partners van De PO-Raad
In sommige gevallen is het wenselijk om persoonsinformatie te delen met derden die deze informatie zelfstandig gebruiken. Wanneer dat het geval is zullen wij u expliciet om toestemming vragen voor het doorleveren van uw gegevens.

Met de autoriteiten
In uitzonderlijke gevallen kan de PO-Raad gegevens verstrekken aan autoriteiten of derden, als de PO-Raad daartoe verplicht is op grond van de wet of op last van de rechter, of als er gegronde aanleiding is om aan te nemen dat dit nodig is om schade of misbruik te voorkomen.

5. De rechten van gebruikers ten aanzien van hun informatie

U heeft in lijn met de AVG – voor zover redelijkerwijs mogelijk – het recht tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw eigen persoonsgegevens. Indien u van deze mogelijkheden gebruik wilt maken dan kunt u contact opnemen via het e-mailadres ledenadministratie@poraad.nl.

6. Beveiliging van informatie

De PO-Raad neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons secretariaat via helpdesk@poraad.nl

7. Aanpassingen van het privacyverklaring

Het kan zijn dat de PO-Raad in de toekomst besluit tot aanpassing van dit privacyverklaring. Mocht dat het geval zijn, dan zal de PO-Raad u hierover vooraf op de hoogte stellen door publicatie van het gewijzigde privacyverklaring. U wordt dan ook aangeraden deze verklaring regelmatig te checken. De meest actuele en toepasselijke versie van het privacyverklaring kan altijd op de website van de PO-Raad geraadpleegd worden.