Privacyverklaring

1. Wie zijn wij

De PO-Raad is de sectorvereniging voor het primair onderwijs (PO). Als vereniging behartigen we de gemeenschappelijke belangen van de schoolorganisaties in het primair onderwijs.

De PO-Raad verwerkt persoonsgegevens. U leest hier welke persoonsgegevens we verwerken, waarom we dat doen en hoe we uw gegevens beschermen. Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze websites en informatieproducten. De privacyverklaring kan wijzigingen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest recente privacyverklaring vindt u altijd op onze websites.

2. Welke persoonsgegevens verwerken we en waarom?

We verwerken uw persoonsgegevens als u contact opneemt met de PO-Raad en/of VO-raad, zich aanmeldt voor een nieuwsbrief of deelneemt aan een bijeenkomst. Het gaat dan om informatie die u zelf hebt gegeven, zoals uw contactinformatie, informatie over uw functie en de organisatie waarvoor u werkt. Als sectorvereniging onderhouden we contact met onze leden en belanghebbenden. We verwerken persoonsgegevens om de relaties te beheren, om onze leden en belanghebbenden van informatie te voorzien en bijvoorbeeld voor het organiseren van bijeenkomsten. 

We kunnen ook persoonsgegevens verwerken als u bij het gebruik van onze website cookies accepteert (zie cookiestatement). We gebruiken cookies om onze website beter te laten werken. Daarnaast gebruiken we cookies om bijvoorbeeld bezoekersstatistieken bij te houden. We maken daarbij gebruik van cookies die zo min mogelijk persoonsgegevens registreren. 

2.1 Vensters

De PO-Raad ontwikkelt binnen het programma Vensters (in samenwerking met de VO-raad) informatieproducten voor zijn leden. Vensters helpt schoolbesturen en hun scholen om transparant te zijn en verantwoording af te leggen over hun onderwijs. In het programma zitten verschillende modules waarmee scholen en besturen zelf de regie hebben op informatievoorziening en verantwoording. De PO-Raad ontwikkelt modules binnen Vensters in samenspraak met scholen en besturen.

De leerlinggegevens ontvangen wij jaarlijks van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) in opdracht van de Minister OCW. De leerlinggegevens zijn onderdeel van het Register Onderwijsdeelnemers en de PO-Raad staat genoemd in de Wet Register Onderwijsdeelnemers als ontvanger van deze gegevens. De PO-Raad verwerkt de gegevens van leerlingen uit het bekostigd voortgezet onderwijs* om onderwijsinstellingen te ondersteunen bij het uitvoeren van hun wettelijke taken [Staatscourant. 2024, 116].

De personeelsgegevens zijn onderdeel van de registratie personeelsgegevens zoals vastgelegd in het Uitvoeringsbesluit WPO. 

*Bekostigd onderwijs zijn scholen die gefinancierd worden door het Rijk. Scholen die niet bekostigd zijn door het Rijk noemen we particuliere scholen.

3. Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

We hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en zijn alleen toegankelijk voor bevoegde personen met een geheimhoudingsplicht. Waar nodig passen we pseudonimisering van persoonsgegevens toe. 

3.1 Delen we uw persoonsgegevens?

Voor de uitvoering van onze werkzaamheden kan het nodig zijn persoonsgegevens met andere partijen te delen. In dat geval sluiten we altijd een verwerkersovereenkomst. Zo zorgen we dat uw persoonsgegevens veilig blijven en na gebruik worden verwijderd. Ook spreken we af dat uw gegevens zoveel mogelijk binnen Nederland verwerkt worden en in ieder geval niet buiten de Europese Economische Ruimte. 

3.2 Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken of wettelijk verplicht zijn. Voor de gegevens binnen het programma Vensters geldt dat de leerling gegevens na zes jaar automatisch verwijderd worden van alle verwerkingslocaties. 

4. Wijzigingen in de Privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan worden aangepast bij nieuwe ontwikkelingen. De meest recente versie vindt u altijd op onze website. Deze herziene privacyverklaring is een voorstel en dient als basis voor verdere aanpassing en juridische toetsing. Het is belangrijk dat alle wijzigingen nauwkeurig worden beoordeeld om te zorgen dat ze voldoen aan de AVG en andere relevante wetgeving.

5. Uw rechten

Voor verzoeken op basis van de AVG, zoals inzageverzoeken, verzoeken tot correctie of verwijdering van persoonsgegevens of verzoeken tot beperking van gegevensverwerking, alsook bezwaren tegen een verwerking, kunnen betrokkenen zich melden bij de PO-Raad. Een betrokkene kan een leerling zijn van boven de 16, of diens ouder(s) of voogd als een leerling jonger is dan 16, of een personeelslid werkzaam voor een po instelling of bestuur. Een betrokkene kan zich richten tot de PO-Raad.

6. Functionaris Gegevensbescherming

De PO-Raad heeft een functionaris gegevensbescherming in dienst. De functionaris gegevensbescherming is te bereiken via:

PO-Raad
t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Aïdadreef 4
3561 GE Utrecht
E-mail: fg@poraad.nl

Dit e-mailadres is voor vragen en signalen die te maken hebben met de bescherming van uw persoonsgegevens door de PO-Raad.

7. Cookieverklaring (los onderdeel per website)

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Deze worden gebruikt om de prestaties van de website te volgen en ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt voor de gebruiker. Ook kunnen deze cookies bijvoorbeeld voorkeursinstellingen van de gebruiker onthouden. Bij het eerste bezoek aan onze website wordt de gebruiker geïnformeerd over deze cookies. 

Je kunt cookies accepteren of blokkeren. Het weigeren van cookies kan tot gevolg hebben dat je de website niet meer volledig kunt gebruiken. De verzamelde gegevens houden we in eigen beheer.  In algemene zin is het zo dat websites bezoekers toestemming moeten vragen voor het plaatsen van cookies. De cookiewet maakt een uitzondering voor cookies die niet privacygevoelig zijn. Bijvoorbeeld voor cookies die bezoekersaantallen bijhouden. Voor cookies die geen of weinig inbreuk op de privacy maken, is geen toestemming van de bezoeker nodig. Dit zijn vaak cookies die een website beter laten werken. In deze categorie vallen onze analytische cookies. Websites gebruiken analytische cookies om bijvoorbeeld bezoekersstatistieken bij te houden. Zo krijgen we beter inzicht in het functioneren van de website. Analytische cookies hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy.

NaamFunctieVervalt
_gaWordt gebruikt door Google Analytics om paginabezoeken te tellen en op te slaan.2 jaar
_ga*Wordt gebruikt door Google Analytics om paginabezoeken te tellen en op te slaan.1 jaar
_ga_UA*Wordt gebruikt door Google Analytics om de data te limiteren die Google op de website met veel interactie opslaat.Wanner de browsersessie wordt beëindigd
_gidWordt gebruikt door Google Analytics om paginabezoeken te tellen en op te slaan.1 dag
_hjSessionUser_*Wordt gebruikt door Hotjar om informatie te geven over de manier waarop de gebruiker de website gebruikt.1 jaar
_hjSession_*Wordt gebruikt door Hotjar om informatie te geven over paginabezoek binnen een browsersessie.

Wanner de browsersessie wordt beëindigd

 

_hjTLDtestWordt gebruikt door Hotjar om te zorgen dat Hotjar zo efficiënt mogelijk andere cookies kan opslaan.

Wanner de browsersessie wordt beëindigd

 

SWIS_AVG_*Wordt gebruikt door SWISSuite om cookievoorkeuren van gebruikers op te slaan. Stelt de eigenaren van de site in staat te voorkomen dat er cookies worden geplaatst waarvoor de gebruiker geen toestemming gegeven heeft. Bevat geen informatie die de bezoeker kan identificeren.1 jaar