Nieuws

Nieuwsitems in de categorie: Algemeen nieuws.

  • De Stichting van het Onderwijs in oprichting is op zoek naar een (senior) beleidsadviseur. Deze stichting is een nieuw samenwerkingsverband van de sociale partners in het onderwijs. In de stichting...

  • De PO-Raad overlegt regelmatig met het ministerie over alle zaken die het primair onderwijs raken. Onlangs is er overleg gevoerd over bekostiging. Graag brengen wij u op de hoogte van de gemaakte...

  • Met ingang van 1 augustus 2008 zijn de criteria voor de indicatiestelling gewijzigd. De WEC-Raad heeft hierover een publicatie geschreven in december 2008. In de afgelopen maanden is gebleken dat...

  • Regelmatig wordt de vraag gesteld of de indexering van de materiële bekostiging wel spoort met die van de prijsindex en waarom die niet wordt gevolgd. Op die vraag gaan we nader in. Voor de...

  • In een brief aan alle schoolbesturen adviseert staatsecretaris Dijksma schoolbesturen om geen (nieuwe) verplichtingen aan te gaan die aangemerkt kunnen worden als uitgaven aan onderwijshuisvesting....

  • De NSA-pilot 'competentiekringen' is van start gegaan. In het kader van deze pilot zijn drietallen gevormd van schoolleiders van verschillende besturen. Deze drietallen gaan de komende twee...

  • Minister Ronald Plasterk heeft op woensdag 13 mei op een speciaal daarvoor georganiseerd congres in Amsterdam de Toolkit Toezicht Onderwijsinstellingen in ontvangt genomen. De Toolkit is op...

  • Centrales voor onderwijspersoneel en PO-Raad hebben in overleg een tweetal technische wijzigingen aangebracht in de CAO PO 2009. Dit om te verduidelijken hoe de afspraken zijn bedoeld en om...

  • Schoolbesturen in het primair onderwijs moeten steeds meer moeite doen om vacatures voor schoolleiders te vervullen. Via een stimuleringsbijdrage wil OCW bevorderen dat besturen in de komende...

  • De meeste scholen in het primair onderwijs in Nederland bieden onderwijs van voldoende kwaliteit. De PO-Raad constateert dat daarmee veel leerlingen een goede basis krijgen voor hun verdere...

Pagina's