Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • De ministers van OCW handhaven de deadline van 1 juli voor het indienen van de jaarverslagen en waar van toepassing ook de bekostigingsgegevens. Zij gaan echter wel een coulanceregeling hanteren voor schoolbesturen die de deadline niet halen. Binnenkort volgt er meer informatie over de vorm van deze coulance.

  • De PO-Raad gaat in gesprek met haar leden over het onderzoek van McKinsey & Company naar de toereikendheid bekostiging en doelmatigheid bestedingen in het primair en voortgezet onderwijs. Schoolbestuurders kunnen zich aanmelden voor een besloten webinar over de strategische bespreking van het rapport op donderdag 4 juni 2020.

  • Uit de Voorjaarsnota blijkt dat de indexatie van de personele bekostiging voor 2020 iets hoger is dan het eerder afgegeven percentage op basis waarvan de cao is afgesloten. Het kabinet reserveert daarnaast extra geld om de bijgestelde leerlingenprognose te dekken. Het kabinet zegt echter maar een klein deel toe van het geld dat nodig lijkt voor de aanpak van het lerarentekort. De Voorjaarsnota 2020 is eind april naar de Tweede Kamer gestuurd.

  • Het onderzoek van McKinsey & Company naar de toereikendheid bekostiging en doelmatigheid bestedingen in het primair en voortgezet onderwijs is gepubliceerd. Het rapport ‘Een verstevigd fundament voor iedereen’ is op 22 april 2020 door minister Arie Slob naar de Tweede Kamer gestuurd.

  • Het ministerie van Financiën heeft woensdag 22 april de Brede maatschappelijke heroverwegingen (BMH) gepubliceerd. Deze verkenningen op zestien verschillende maatschappelijke terreinen, brengen in kaart welke mogelijkheden er zijn voor investeringen, besparen en het stopzetten van beleid en welke effecten dat heeft. Het eerste rapport gaat over goed onderwijs voor iedereen.

  • Schoolbesturen moeten in het jaarverslag 2019 een toelichting geven op de mogelijke (financiële) effecten van de coronacrisis. Accountantskantoren hebben in een overleg met de PO-Raad bevestigd dat schoolbesturen zich conform jaarverslaggevingsvoorschriften hierover moeten verantwoorden.

  • Aangezien de bijeenkomst van de kennisgroep Financiën van maart 2020 is vervallen, vind je hier de belangrijkste actualiteiten voor het primair onderwijs op financieel gebied.

  • De internetconsultatie over het wetsvoorstel vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs is onlangs gestart. De PO-Raad is positief over het wetsvoorstel, maar ziet wel een paar uitvoeringseffecten waar ze als sectororganisatie aandacht voor vraagt. Betrokken kunnen via de internetconsulatie nog tot en met 29 april reageren op het wetsvoorstel.

  • De personele bekostiging voor het volgende schooljaar is 0,115% hoger dan de laatst gepubliceerde (tweede) regeling bekostiging personeel 2019/2020. Dat blijkt uit de eerste regeling bekostiging personeel 2020/2021, die OCW op 25 maart 2020 heeft gepubliceerd.

  • Schoolbesturen die voorheen de lasten van groot onderhoud rechtstreeks via de staat van baten en lasten lieten verlopen, mogen dat in het jaarverslag over 2019 niet meer doen. Zij moeten direct kiezen voor ofwel de componentenbenadering (activeren en afschrijven) ofwel voor een onderhoudsvoorziening op de wijze die de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs voorstaat.

Pagina's