Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • Wilt u werken aan uw professionalisering en ontdekken welk type schoolleider het beste bij uw persoonlijke leiderschapsstijl past? Met het Schoolleiderskompas krijgt u inzicht in de verschillende stijlen en uw persoonlijke voorkeur hierin. Dit geeft de mogelijkheid om te reflecteren op uw eigen rol in relatie tot de omgeving en de vraagstukken die spelen. 

  • De regeling voor het aanvragen van de Lerarenbeurs is gewijzigd. In het Nationaal Onderwijsakkoord is vastgelegd dat een leraar moet zijn ingeschreven in het Lerarenregister om in aanmerking te komen voor de subsidieregeling. Verder gaat het aantal studieverlofuren voor masteropleidingen omhoog van vier naar maximaal acht in de week. Aanvragen van de Lerarenbeurs kan tot 30 juni 2015.

  • De PO-Raad is het op hoofdlijnen eens met het advies van de Onderwijsraad over het wetsvoorstel lerarenregister. Evenals de Onderwijsraad vindt de PO-Raad het belangrijk dat het register een zaak is van de beroepsgroep leraren zelf en dat de verantwoordelijkheden vanuit dat oogpunt verhelderd moeten worden. De consequenties van het uitblijven van herregistratie worden volgens de Onderwijsraad nu te eenzijdig bij het schoolbestuur neergelegd. Ook is de wet niet op alle punten voldoende uitgewerkt.

  • De PO-Raad wil de inventarisatie van lesobservatie-instrumenten actualiseren en stimuleren dat meer schoolbesturen een instrument gaan gebruiken om de kwaliteiten van hun medewerkers in kaart te brengen en samen te werken aan de verbetering hiervan. Schoolbesturen worden daarom verzocht om nieuwe observatie-instrumenten en gebruikservaringen te mailen naar: s.vanderreep@poraad.nl

  • De kwaliteit van de Nederlandse pabo’s zit in de lift. In de laatste beoordelingsronde van accreditatie-organisatie NVAO behalen zeven van de 24 Nederlandse pabo’s het eindoordeel ‘goed’. De andere zeventien opleidingen scoren een ‘voldoende’. De kwaliteit van de pabo-opleidingen is daarmee sterk verbeterd ten opzichte van 2009, toen nog zeven opleidingen ondermaats presteerden.

  • Tot en met vrijdag 1 mei 2015 kunnen leraren, schoolleiders, onderwijs(ondersteunend) personeel, maar ook leerlingen en ouders hun favoriete leraar aanmelden voor de Verkiezing Leraar van het Jaar 2015. Uit alle aanmeldingen kiest een vakjury de uiteindelijke winnaars uit het basisonderwijs, speciaal (basis)onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. 

  • Het Schoolleidersregister PO is op zoek naar schoolleiders die deel uit willen maken van de Commissie Certificering of de Commissie Registratie. Beide commissies komen maandelijks in wisselende samenstelling bij elkaar zodat individuele leden aan ongeveer zes bijeenkomsten per jaar deelnemen. Er is een vacatievergoeding beschikbaar en reiskosten worden vergoed.

  • Leraren in het primair onderwijs kunnen vanaf 1 juli 2015 subsidie aanvragen voor het behalen van hun brede bevoegdheid bewegingsonderwijs. Daarmee kunnen zij bewegingsonderwijs geven aan leerlingen van groep 1 tot en met groep 8.

  • Vanaf 1 april kunnen scholen voor het primair onderwijs weer lerarenduo’s aanmelden voor de regeling ‘VierSlagLeren 2015 – 2017’. Dit succesvolle project van het Arbeidsmarktplatform PO slaat vier vliegen in één klap. Startende leraren krijgen voorlopig een baan en volgen een masteropleiding. Ervaren leraren volgen ook een master en maken zo een volgende loopbaanstap. Tijdens de opleidingsjaren staan de starter en de  ervaren leraar samen voor de klas en werken ze samen aan de schoolontwikkeling.

  • Vier jaar lang experimenteerden 150 scholen in het primair en voortgezet onderwijs met innovaties zoals het gebruik van digitale leermiddelen en van nieuwe manieren om personeel in te zetten. De kennis en ervaring die de scholen hebben opgedaan, zijn nu beschikbaar op de website van Leraar24.

Pagina's