Nieuws

Brede oproep onderwijs: Laat bekostiging rijmen met ambities

Maak de voorgenomen doelmatigheidskorting op het onderwijs ongedaan: een bezuiniging rijmt niet met de ambities van dit kabinet. Die oproep deed de Stichting van het Onderwijs vandaag aan de politiek. Volgende week behandelt de Kamer de begroting van het nieuwe kabinet.

Vandaag maakte de Stichting van het Onderwijs -waarin alle werkgevers- en werknemersorganisaties verenigd zijn- kennis met de nieuwe Vaste Kamercommissie. Zij verzocht de commissie met klem om de voorgenomen doelmatigheidskorting (voor het primair onderwijs oplopend tot 61 miljoen) te verijdelen. De korting is een gevolg van eerdere overheidsuitgaven die hoger uitvielen dan verwacht. In september 2016 stemde de Kamer nog in met een motie van notabene D66-voorman Alexander Pechtold om dit tekort op de begroting niet op het onderwijs af te wentelen. Deze bezuiniging overschaduwt de investeringen die het nieuwe kabinet doet, vindt de PO-Raad.

Zespuntenplan

Daarnaast vroeg de Stichting van het Onderwijs aandacht voor haar zespuntenplan voor de komende jaren:

 1. Vroeg beginnen (ontwikkelrecht voor kinderen vanaf 2 jaar);
 2. Flexibiliteit in wet- en regelgeving voor meer samenwerking tussen onderwijssectoren;
 3. Leven lang ontwikkelen, met name voor kwetsbare groepen;
 4. Investeren in de aantrekkelijkheid van werken in het onderwijs;
 5. Samenwerking tussen onderwijsveld en lerarenopleidingen;
 6. Vertrouwen en een brede verantwoordingsmethodiek, in plaats van prestatieafspraken.

Advies PO-Raad bij begrotingsbehandeling

De PO-Raad staat volledig achter dit zespuntenplan en de oproep van de stichting om de korting terug te draaien. De basisbekostiging in het primair onderwijs is al jaren niet op orde, nog een bezuiniging hier bovenop is onacceptabel. In een brief die de PO-Raad vandaag aan de Kamer stuurde in aanloop naar de begrotingsbehandeling vroeg de sectororganisatie daarnaast specifiek om vier dingen:

 1. 1,4 Miljard voor salaris en werkdruk
  Dat het lerarentekort in het Regeerakkoord niet genoemd wordt, baart de PO-Raad zorgen. Het kabinet trekt weliswaar extra geld uit voor het verminderen van werkdruk en meer salaris, maar dit is niet genoeg om het beroep echt aantrekkelijker te maken en het geld komt bovendien te laat. De partners van het PO-front blijven bij hun claim van 1,4 miljard en willen dat politiek Den Haag zich zo breed mogelijk uitspreekt tegen de loonkloof tussen het primair en voortgezet onderwijs.
 2. Herstel onderwijsachterstandenbeleid
  In het Regeerakkoord wordt jaarlijks 15 miljoen euro extra uitgetrokken voor het wegwerken van onderwijsachterstanden. Dat lijkt mooi, maar vergeleken met de 140 miljoen die de afgelopen zes jaar van het budget afging, is dit een druppel op een gloeiende plaat. De PO-Raad wil dat het onderwijsachterstandenbudget hersteld wordt naar het niveau van 2011: 425 miljoen euro per jaar. Gebeurt dit niet, dan zullen voorscholen sluiten, extra zomerscholen en schakelklassen opgeheven worden en zullen leraren ontslagen worden.
 3. Gratis kinderopvang voor ieder kind
  De PO-Raad pleit ervoor dat de beloofde intensivering van vve en kinderopvangtoeslag worden benut om het ontwikkelrecht voor alle kinderen mogelijk te maken: gratis toegang tot een voorschoolse voorziening voor minimaal 16 uur in de week, waarvoor onder andere ook de Sociaal Economische Raad en de Taskforce Onderwijs & Kinderopvang pleiten.
 4. Parlementair onderzoek naar bekostiging
  Verschillende onderzoeken toonden al aan dat de huidige bekostiging van het primair onderwijs onvoldoende is om de ambities waar te maken. Toch wordt in de beeldvorming geregeld de schuld bij de schoolbesturen gelegd: zij zouden het geld niet goed besteden. Om daar voor eens en altijd vanaf te zijn, wil de PO-Raad een parlementair onderzoek naar de toereikendheid van de bekostiging.

Lees hier de volledige brief die de PO-Raad aan de Kamer stuurde.

Links & downloads

Brief PO-Raad tbv behandeling begroting OCW 2018
253.67 KB