Nieuws

Btw-nieuws: samenwerkingsverbanden en IKC's

De PO-Raad ontvangt geregeld vragen over de btw-vrijstelling voor activiteiten die voortvloeien uit het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband passend onderwijs. In zijn Kamerbrief van 15 september 2015 heeft staatssecretaris Wiebes (Financiën) aangegeven dat de tijdelijke vrijstelling tot 1 augustus 2016 ook na die datum van kracht blijft. Bij de samenwerking is sprake van twee verschillende instellingen waarvoor twee verschillende vrijstellingen met bijbehorende voorwaarden gelden. Voor wat betreft hun activiteiten richting schoolbesturen worden samenwerkingsverbanden aangewezen als sociaal culturele instelling. De activiteiten van schoolbesturen richting het samenwerkingsverband worden ondergebracht onder de onderwijsvrijstelling.

De PO-Raad attendeert haar leden erop dat aan het gebruik van btw-vrijstellingen altijd strikte voorwaarden zijn verbonden en dat aangetoond moet kunnen worden dat aan alle voorwaarden is voldaan, voordat van een dergelijke vrijstelling gebruik wordt gemaakt. De gebruikelijke voorwaarden die binnen de vrijstelling voor sociaal culturele instellingen en onderwijsinstellingen van toepassing zijn, zijn dus ook hier van kracht. De technische uitwerking van de regeling vindt u op bladzijden 7 en 8 van de Kamerbrief.

Btw-regeling voor IKC's

In een recente Kamerbrief van 8 juli 2016 gaat Wiebes ook in op de btw-regeling bij uitwisseling van personeel bij samenwerking tussen een onderwijsinstelling, kinderopvang, voor- en vroegschoolse educatie (VVE), sportvereniging en huiswerkbegeleiding. De staatssecretaris maakt hierin kenbaar dat het niet mogelijk is om alle genoemde vormen van uitwisseling van personeel van btw vrij te stellen.

In de brief staat dat individueel moet worden beoordeeld of de werkzaamheden als geheel genomen kwalificeren als één ondeelbare onderwijsprestatie. Als dit niet het geval is, is het uitlenen van het personeel in beginsel belast met btw. Een algemene vrijstelling van btw voor samenwerking binnen bijvoorbeeld een Integraal Kindcentrum (IKC) is daardoor niet aan de orde.

Voor meer informatie over btw-regelingen in het onderwijs kunt u contact opnemen met Mark Ruitenbeek, beleidsadviseur bij de PO-Raad.