Nieuws

Subsidie voor extra ondersteuning leerlingen na thuisonderwijs tijdens coronacrisis

Het kabinet stelt 244 miljoen euro beschikbaar aan de gehele onderwijssector om leerlingen en studenten die dat nodig hebben extra aandacht te geven na wekenlang thuisonderwijs. Scholen schatten zelf in hoeveel van hun leerlingen baat hebben bij zulke ondersteuning en hoe ze die vormgeven.

De eerste periode na de heropening van de scholen ligt de focus uiteraard op het welbevinden van de leerlingen en hun sociale veiligheid. De komende tijd krijgen leraren goed in beeld wat de nieuwe beginsituatie van hun leerlingen is. De afgelopen periode heeft duidelijk positieve en negatieve effecten opgeleverd. De noodzaak tot onderwijs op afstand leidde namelijk op veel plekken tot een innovatieve aanpak die ook voor de toekomst behouden kan blijven om in het belang van de leerling en onderwijsteams goed onderwijs te realiseren.

Maar helaas moeten we ook constateren dat het gebrek aan contactonderwijs de risico’s op kansenongelijkheid in het onderwijs versterkt. Sommige leerlingen beschikten thuis immers niet over benodigde apparatuur, een internetaansluiting of rustige werkplek. Daarnaast kregen sommige leerlingen onvoldoende ondersteuning vanuit de thuissituatie of bleek thuis geen veilige basis. Het kabinet komt daarom met een regeling om die leerlingen te ondersteunen.

Ruimte voor maatwerk

De PO-Raad waardeert de inzet van het kabinet om scholen en besturen te faciliteren in het ondersteunen van kinderen in kwetsbare positie. Wij pleitten met name voor zo veel mogelijk ruimte in de regeling om de ondersteuning op lokaal niveau in te richten. Deze regeling biedt veel vrijheden om de extra ondersteuning naar eigen inzicht vorm te geven. Anko van Hoepen, vicevoorzitter PO-Raad: “Het zijn de scholen zelf die hun leerlingen en hun omgeving het best kennen. Zij kunnen daarmee ook het best beoordelen waar leerlingen behoefte aan hebben en hoe extra ondersteuning het meest effectief kan worden aangeboden.” De PO-Raad roept scholen en besturen op om de middelen bewust en gericht in te zetten op die plekken waar de behoefte aan ondersteuning van leerlingen het grootst is.

Aanvraag subsidieregeling

Scholen en instellingen kunnen subsidie aanvragen om hun leerlingen en studenten in de periode van de zomervakantie 2020 tot aan de zomervakantie 2021 maatwerk te bieden met inhaal- en ondersteuningsprogramma’s. Het is aan de school om naar eigen professioneel oordeel te bepalen of, en welke leerlingen gebaat zijn bij extra ondersteuning door middel van deze subsidie. Het geld kan worden ingezet voor extra onderwijstijd buiten school (denk aan zomer-, herfst-, weekendscholen of een verlengde schooldag) óf onder schooltijd buiten de reguliere lessen om. Het is aan de school om een eigen, passende invulling te geven.

Het aanvragen van de subsidieregeling kan in verschillende tijdvakken:

  • Eerste tijdvak: 1 juli tot en met 31 december 2020. Aanvragen dienen ingediend te worden tussen 2 juni 2020 tot en met 21 juni 2020. Dit tijdvak is vooral gericht op scholen die al bezig zijn met de organisatie van een programma met (ook) een aanbod in de zomervakantie. Als scholen een aanbod willen organiseren dat geheel na de zomervakantie wordt georganiseerd, is het advies om subsidie aan te vragen in het tweede tijdvak.
  • Tweede tijdvak: 1 oktober 2020 tot en met 31 augustus 2021. Aanvragen dienen tussen 18 augustus 2020 en 15 september 2020 te worden gedaan.
  • Derde tijdvak: indien er nog budget beschikbaar is na de eerste twee tijdvakken wordt dit beschikbaar gesteld in een derde tijdvak waarvoor de aanvraagperiode in het najaar 2020 zal zijn.

Alle informatie over de aanvraag- en verantwoordingsprocedure zal in de week van 25 mei worden gepubliceerd. Het ministerie van OCW adviseert daarom nog even te wachten met het maken van een gedetailleerd plan tot er meer informatie is over de voorwaarden. De subsidieaanvraag bestaat uit het invullen van een online formulier op de website DUSI. Alle informatie is vanaf 25 mei te vinden op www.rijksoverheid.nl/steunpakketonderwijs. Ook vind je op deze website een Q&A over de regeling. 

Extra geld voor nieuwkomersonderwijs

Daarnaast komt het kabinet met een tweede aankondiging. Scholen voor nieuwkomersonderwijs krijgen een kwartaal extra financiering. Hiervoor pleitte de PO-Raad in een brief aan de Kamer. Het kabinet heeft hiervoor 21 miljoen euro beschikbaar gesteld. Met een extra kwartaal financiering krijgen de betreffende scholen de kans de nieuwkomers het onderwijs te geven waar ze recht op hebben, zodat ze op hun niveau uitstromen naar het reguliere onderwijs.

Op 2 juni organiseren OCW, de PO-Raad en Kennisnet samen en webinar over deze subsidieregeling. Klik hier voor meer informatie daarover en om je aan te melden.