Nieuws

Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel voor vereenvoudiging van de bekostiging in het primair onderwijs. De PO-Raad had aangedrongen op behandeling van het voorstel ondanks het aftreden van het kabinet. Uitstel kon de tijdige voorbereiding op en invoering van de nieuwe bekostigingssystematiek in gevaar brengen, aldus de sectororganisatie. Als de Eerste Kamer ook instemt met het voorstel, treedt de vereenvoudiging waarschijnlijk op 1 januari 2023 in werking.

De vaste commissie voor OCW sprak maandag 18 januari over de vereenvoudiging van de bekostiging in het primair onderwijs. Een eenvoudige en transparante bekostigingssystematiek is al lange tijd een wens binnen het primair onderwijs. Schoolbesturen kunnen dan beter begroten en meerjarig sturen, om onderwijsgeld goed in te zetten en bovenmatige reserves te voorkomen. De gesprekken met intern toezicht, medezeggenschap en andere belanghebbenden over de besteding en verantwoording van het geld zijn beter te voeren. Bovendien kan de vereenvoudiging administratieve lasten terugdringen.

Het nut van de vereenvoudiging werd breed door de Kamerleden onderschreven. Ze hadden wel zorgen en signalen aan minister Arie Slob voorgelegd. De minister heeft in ieder geval al toegezegd dat er een coulanceregeling komt voor schoolbesturen die veel last hebben van de herverdeling. Op 26 januari stemde de Tweede Kamer vervolgens in met het wetsvoorstel. Het gaat nu naar de Eerste Kamer voor behandeling.

Wetsvoorstel vereenvoudiging bekostiging

De voorgestelde vereenvoudiging van de bekostiging zal naar verwachting leiden tot een beter inzichtelijk, minder complex en minder sturend bekostigingsmodel. De PO-Raad steunt het wetsvoorstel voor het vereenvoudigen van het bekostigingsmodel daarom ook van harte.

Hierbij zijn de volgende punten van belang:

  1. De voorspelbaarheid van de bekostiging moet beter

Wijzigingen in de hoogte van de bekostiging moeten sneller en eenduidiger worden gecommuniceerd, zodat schoolbesturen beter kunnen anticiperen op ontwikkelingen in de bekostiging.

  1. Heb oog voor grote herverdeeleffecten

Een driejarige overgangsregeling moet zorgen voor een zachte overgang. Schoolbesturen die na deze overgangsregeling geconfronteerd worden met herverdeeleffecten van meer dan -3% moeten voor aanvullende bekostiging in aanmerking komen als ze in de financiële problemen dreigen te raken, vindt de PO-Raad.

  1. Nieuwe bekostiging vraagt passende benadering reserves

De vereenvoudiging van de bekostiging heeft gevolgen voor de jaarrekening, waardoor het eigen vermogen van de sector met zo’n 450 miljoen zal afnemen. Schoolbesturen hebben ondersteuning en tijd nodig om deze afbouw op een verantwoorde wijze te verwerken. Belangrijk is ook dat deze afname van de vermogenspositie een fors drukkend effect heeft op de bepaling van de bovenmatige reserves van schoolbesturen. De PO-Raad pleit er daarom nogmaals voor om ook deze sectorspecifieke ontwikkeling mee te nemen in de onlangs door het ministerie van OCW geïntroduceerde signaleringswaarde. Hiermee wordt voorkomen dat reserves van schoolbesturen in het po onjuist wordt belicht.

Lees hier de brief die de PO-Raad naar de Tweede Kamer stuurde over het belang van de behandeling van het wetsvoorstel vereenvoudiging bekostiging.

Downloads

129 kB