Nieuws

Tweede Kamer wil langetermijninvesteringen in onderwijskwaliteit, personeel en schoolgebouwen

Denk langetermijn. Veel van de bijdragen van Tweede Kamerleden tijdens de behandeling van de onderwijsbegroting kwamen hierop neer: zorg voor een actieplan voor betere onderwijskwaliteit over kabinetsperiodes heen, blijvende aandacht voor het personeelstekort en duurzame investering in schoolgebouwen. Veel rek zat er echter niet in de begroting.

Vanwege de demissionaire status van het kabinet en de formatieonderhandelingen meldden de onderhandelende partijen dat zij op dit moment geen steun kunnen leveren voor extra investeringen op deze terreinen. Zij gaven aan dat veel van deze thema’s hun aandacht hebben, maar dat dit onderdeel is van de formatieonderhandelingen.

Loonkloof nu niet verder gedicht

Extra middelen om de loonkloof tussen po en vo blijvend te dichten, zoals onder meer de SP en PvdA willen, komen er op dit moment dan ook niet. Wat de PO-Raad betreft pakt het nieuwe Kabinet, na de eerder beschikbaar gestelde € 500 miljoen, door en maakt het zo snel mogelijk de resterende € 420 miljoen vrij die nodig is voor het volledig dichten van de loonkloof tussen het po en vo

Integrale aanpak schoolgebouwen ontbreekt

De Kamer vroeg in de begrotingsbehandeling ook aandacht voor de staat van schoolgebouwen. Een integrale aanpak ontbreekt in het onderwijshuisvestingsbeleid, bevestigden de bewindspersonen in antwoord op vragen van onder andere Volt en JA21. Die eerste partij meldde tijdens de begrotingsbehandeling zich aan te sluiten bij de gezamenlijke oproep van PO-Raad, VO-raad en VNG om snel aan de slag te gaan met de aanbevelingen uit het Interdepartementaal Beleidsonderzoek Onderwijshuisvesting. Dat toont aan dat er € 730 miljoen extra per jaar nodig is om verouderde schoolgebouwen in het funderend onderwijs aan te pakken. Het kabinet gaat binnenkort verder in op deze IBO-aanbevelingen. 

Tienjarenplan voor onderwijskwaliteit

Aandacht voor langetermijninvesteringen kwam ook terug in een motie van Volt en PvdA die door de Kamer werd aangenomen. De partijen verzoeken de regering een concreet langeretermijnactieplan met heldere ambities op te stellen, over kabinetsperiodes heen. Doel: over tien jaar significant hoger scoren op het algemene basisvaardighedenniveau (en daarmee op de PISA-scores). De PO-Raad heeft de afgelopen tijd veelvuldig gepleit voor een dergelijk deltaplan, met mede-eigenaarschap van de sector. We gaan hier dan ook graag samen met een nieuw kabinet mee aan de slag.

Bespreekbaar maken gevoelige maatschappelijke thema’s

Waar nu wel geld voor kan worden vrijgemaakt, is het ondersteunen van leraren bij het bespreekbaar maken van gevoelige maatschappelijke thema’s, zoals homofobie, antisemitisme, racisme, discriminatie, seksueel misbruik en cyberpesten. Per amendement regelden coalitiepartijen VVD, D66, CDA en CU dat er in het komende jaar € 500.000 beschikbaar wordt gesteld voor het opzetten van een solide ondersteuningsstructuur hiervoor. Voor het primair onderwijs komt hieruit € 200.000 beschikbaar. 
 

Meisje in klas kijkt in de camera