Juridische Helpdesk

 

Heb je een juridische vraag? We hebben de meest gestelde vragen voor je op de site gezet.

Of stel je vraag in Mijn PO-Raad ->

Veelgestelde vragen aan de helpdesk

Wanneer kan een werknemer een beroep doen op kort buitengewoon verlof?

In artikel 8.6 CAO PO is het imperatief kort buitengewoon verlof geregeld. In artikel 8.6, eerste lid CAO PO, wordt een aantal concrete gevallen genoemd waarin de werkgever de werknemer onder alle omstandigheden verlof dient te verlenen. Denk hierbij aan de mogelijkheid om te stemmen of het kunnen afleggen van een van rijkswege afgenomen of erkend examen of tentamen, voor zover dit niet in vrije tijd kan geschieden en omzetting van dienst niet mogelijk is. Aanvullend bepaalt het derde lid dat de werkgever op grond van goed werkgeverschap eveneens verlof dient te verlenen in andere situaties waar de werknemer (buitenwettelijke) verplichtingen moet nakomen die slechts in werktijd kunnen worden vervuld. Gedacht dient dan te worden aan het ophalen van documenten, het bezichtigen van een woning, het bijwonen van een doopplechtigheid in de gevallen waarin dat niet op zondag gebeurt en het begeleiden van een ziek kind naar het ziekenhuis. Kenmerk van dit verlof is dat het altijd om situaties gaat waarin de werknemer slechts een deel van de werkdag verzuimt.

Indien de werknemer als gevolg van de omstandigheden genoemd in artikel 8.6, lid 3 CAO PO, een hele dag verzuimt, wordt deze dag geacht onderdeel uit te maken van de dagen waarop hij op grond van artikel 8.7 CAO PO recht heeft. Dit artikel is echter ruimer en geldt ook voor gevallen waarin de werknemer thuis wil blijven om een ziek kind, de echtgenoot, de ouders of andere (bloed)verwanten te verzorgen of aanwezig wenst te zijn bij het huwelijk of de promotie van een goede vriend(in). In artikel 8.8 CAO PO is het langdurend zorgverlof geregeld.

 

Hoeveel loon krijgt een zieke medewerker?

Gedurende de eerste 12 maanden dat de medewerker ziek is, krijgt hij 100% van zijn salaris doorbetaald. Daarna krijgt de medewerker 70% van zijn salaris tot het einde van zijn dienstverband.

 

Is een schoolgebouw verplicht een inbraakalarm te hebben?

Een inbraakalarm is niet wettelijk verplicht. Schoolbesturen ontvangen hiervoor dan ook geen geld van de Rijksoverheid. Toch worden schoolbesturen en gemeenten in de praktijk wel geacht afspraken te maken over de beveiliging van een school. Gemeenten zijn namelijk financieel verantwoordelijk voor het herstel van schade aan een schoolgebouw die ontstaat door bijvoorbeeld een inbraak. Vrijwel alle gemeenten verzekeren zich hiertegen en daarbij eisen verzekeringsmaatschappijen dat scholen worden beveiligd. De kosten van het inbraakalarm zijn voor rekening van de gemeente. Gemeenten en schoolbesturen bepalen in overleg wie betaalt voor onder meer een onderhoudscontract en een abonnement op de meldkamer van een beveiligingsbedrijf. Afhankelijk van die afspraken kunnen scholen dus verantwoordelijk zijn voor het afsluiten, verlengen en uitvoeren van dergelijke abonnementen.

Hoeveel bekostiging ontvangen schoolorganisaties per leerling?

Als je kijkt naar alle kosten van het primair onderwijs op de begroting 2022 van het ministerie van OCW, (excl. apparaatskosten OCW), dan kom je uit op een bedrag van €9.100 per leerling in 2022. In deze berekening zitten echter ook geldstromen die niet naar schoolbesturen gaan. Denk hierbij aan bekostiging Nederlands onderwijs in het buitenland, humanistisch vormingsonderwijs en de onderwijsachterstandsmiddelen die gemeenten ontvangen.

De bekostiging die daadwerkelijk naar schoolbesturen gaat, is in 2022 €8.600. Hier is echter ook de volledige bekostiging van samenwerkingsverbanden in het po, speciaal basisonderwijs en zware ondersteuning in het po en vo in verwerkt. Hier valt ook het vso onder, aangezien deze bekostigd wordt vanuit het primair onderwijs op de begroting van het ministerie van OCW. Zonder de ondersteuningsbekostiging komt het bedrag per leerling uit op circa €7.200 per leerling.

Hier valt ook onder andere ook de volgende bijzondere bekostiging onder; kleine scholentoeslag, onderwijsachterstandsmiddelen, regelingen voor onderwijs aan asielzoekers en nieuwkomerskinderen. Een school van 220 leerlingen (gemiddelde schoolgrootte in Nederland) zonder dergelijke bijzondere bekostiging, ontvangt per schooljaar 2021/2022 circa € 5.900 per leerling excl. NPO middelen (€6.600 incl. NPO middelen).

De cijfers zijn na te lezen in deze Rijksbegroting OCW 2022.

Contact met Juridische helpdesk

Heb je een juridische vraag? Als lid van de PO-Raad kun je die (na inloggen) direct online stellen in Mijn PO-Raad. Log in op Mijn PO-Raad

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. Bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.