Helpdesk Onderwijskwaliteit

Op 27 april heeft de PO-Raad met de vakbonden een onderhandelaarsakkoord gesloten voor een nieuwe cao. Als deze CAO PO 2016-2017 door de achterbannen wordt bekrachtigd, dan wijzigt een aantal regels. De informatie bij de gepubliceerde vragen en antwoorden is daarop nog niet aangepast. We doen dat zo snel mogelijk.

Welkom bij de Helpdesk. Hier kunt u antwoorden vinden op uw vragen.

Ik wil iets weten over…

Vragen en antwoorden binnen Onderwijskwaliteit

 • Kunt u aangeven wanneer op basis van de teldatum 1 oktober 2018 en in het kader van de nieuwe onderwijsachterstandenregeling de onderwijsscores van leerlingen door het CBS worden bepaald en gepubliceerd?

  De onderwijsscores van leerlingen worden door het CBS bepaald en gepubliceerd. Hierna wordt de uiteindelijke achterstandsscore van een school bepaald en gepubliceerd in het schooljaar 2019-2020. Komt er dan ook een actuele tool uit?

  De planning van het ministerie is dat de onderwijsscore in februari 2019 bekend wordt gemaakt na te zijn vastgesteld door het CBS. De wijze waarop is ons nog niet geheel duidelijk, mogelijk wordt de bestaande tool dan bijgesteld maar daar is de overgangsregeling (nog) niet in verwerkt.

  Het complete bekostigingsoverzicht (de beschikking 2019-2020) komt zoals gewoonlijk eind maart - begin april 2019. Kort daarna komen we weer met onze meerjarenbegrotingen voor het primair onderwijs.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Onderwijskwaliteit of het onderwerp Onderwijsachterstanden.

 • Wat zijn de referentienieveaus voor taal en rekenen?

  Een meer opbrengstgerichte manier van werken, kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de taal- en rekenprestaties. Daarom zijn sinds het schooljaar 2010/2011 referentieniveaus voor taal en rekenen ingevoerd, zowel in het primair, voortgezet als middelbaar beroepsonderwijs. Met behulp van de referentieniveaus voor taal en rekenen kunnen scholen invulling geven aan deze manier van werken. De referentieniveaus beschrijven wat een leerling op een bepaald moment in zijn schoolloopbaan op het gebied van taal en rekenen moet beheersen. Hierdoor kunnen scholen individuele prestaties van leerlingen in kaart brengen. Doordat het niveau van de leerling in elke fase van de opleiding gevolgd wordt, bevorderen de referentieniveaus bovendien een soepelere aansluiting tussen primair en voortgezet onderwijs en verder.
  De Referentieniveaus zijn sinds  1 augustus 2010 vastgelegd in de Wet Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen.

  Voor het primair onderwijs worden twee beheersingsniveaus onderscheiden:

  • niveau 1F: fundamenteel niveau, geeft aan waar leerlingen op een bepaald niveau aan moeten voldoen
  • niveau 1S: hoger streefniveau, geeft aan wat een leerling die meer kan, naar toe kan werken.

  De niveaus zijn van toepassing op het (speciaal) basisonderwijs en alle vormen van speciaal onderwijs, met uitzondering van zeer moeilijk lerende en meervoudig gehandicapte leerlingen (ZML en MG). 

  Meer weten?

  Meer informatie over de referentieniveaus Taal en Rekenen is te vinden op speciale website taalenrekenen.nl van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Daar staan onder meer verschillende uitwerkingen van de verschillende referentieniveaus.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij de thema's Onderwijsinhoud en Onderwijskwaliteit of het onderwerp Vakgebieden en kerndoelen.