Juridische Helpdesk Vereniging PO-Raad

Tekst

Welkom bij de Juridische Helpdesk. Hier kunt u antwoorden vinden op uw vragen.

Ik wil iets weten over…

Vragen en antwoorden binnen Vereniging PO-Raad

 • Wat kost een lidmaatschap bij de PO-Raad?

  Om een klein, daadkrachtig en professioneel ondersteunend bureau en het bestuur van de PO-Raad te kunnen bekostigen is de contributie vastgesteld op € 4,50 per leerling. Wijzigingen in de contributie worden voorgelegd in de Algemene Ledenvergadering. U kunt zich aanmelden via dit aanmeldformulier.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Vereniging PO-Raad.

 • Als een bestuur lid is van de PO-Raad, is dan automatisch ook de zogenoemde 'kringenrechtspraak' geregeld?

  De PO-Raad heeft geen 'eigen' commissie van beroep of andere geschillencommissies. Aan de verplichting uit artikel 60 van de Wet op het primair onderwijs (WPO) kan een bestuur (bijzonder onderwijs) voldoen door zich bijvoorbeeld aan te sluiten bij de landelijke Commissie van Beroep. Deze wordt door de Stichting Onderwijsgeschillen in stand gehouden. Ook voor andere geschillen- en klachtencommissies kunt u daar terecht. Hiernaast bestaan er ook denominatieve geschillencommissies.

  Let op! Met de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) vervalt vanaf 2015 de aansluitingsverplichting uit artikel 60 van de Wet op het primair onderwijs (WPO). Dit betekent dat schoolbestuurders in het bijzonder onderwijs zich niet meer verplicht hoeven aan te sluiten bij bijvoorbeeld de Landelijke Commissie van Beroep. 

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Vereniging PO-Raad.

 • Waarom zou ik lid worden van de PO-Raad?

  Als brancheorganisatie voor alle besturen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs kan de PO-Raad de gemeenschappelijke belangen behartigen. Als lid kunt u zelf input leveren om de beleidsrichtingen mede te bepalen.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Vereniging PO-Raad.

 • Waar kan ik terecht met vragen?

  Voor persvragen kunt u terecht bij persvoorlichter Harm van Gerven. Voor vragen over uw individuele situatie kunt u contact opnemen met onze Helpdesk. Voor overige vragen kunt u een e-mail sturen naar info@poraad.nl.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Vereniging PO-Raad.

 • Is de PO-Raad een onderdeel van het ministerie?

  De PO-Raad is geen onderdeel van het ministerie van OCW. De PO-Raad is in het leven geroepen door vijf besturenorganisaties uit het primair onderwijs (Besturenraad, Bond KBO, LVGS, VBS, VOS-ABB) en de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), met als doel om tot één sectororganisatie te komen, die de belangen van het primair onderwijs behartigt. De PO-Raad is een vereniging, waarvan de scholenbesturen de leden zijn. De leden kunnen hun directe invloed uitoefenen op de Algemene Leden Vergaderingen (ALV).

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Vereniging PO-Raad.

 • Kan ik meepraten over het beleid van de PO-Raad?

  De PO-Raad wil haar leden zo goed mogelijk vertegenwoordigen. Daarom is het van groot belang dat u ons als lid laat weten wat er bij u leeft. U heeft als lid direct en statutair invloed op de Algemene Ledenvergadering. Wij vragen u daarnaast ook uw input te geven op bijvoorbeeld onze netwerkbijeenkomsten rond uiteenlopende thema’s. Voor meer informatie over de netwerken klikt u hier.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Vereniging PO-Raad.

 • Hoe komen de standpunten van de PO-Raad tot stand?

  De PO-Raad vertegenwoordigt haar leden, oftewel de schoolbesturen. De standpunten van de PO-Raad vertegenwoordigen dus de standpunten van de schoolbesturen. Door middel van netwerkbijeenkomsten en onderzoeken worden de behoeften in kaart gebracht. Wilt u hiervan deel uitmaken? Meld uzelf dan aan voor één van de netwerken

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Vereniging PO-Raad.

 • Wat doet de PO-Raad?

  De PO-Raad vertegenwoordigt de sector primair onderwijs. De aangesloten besturen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs vormen een representatieve afspiegeling van het primair onderwijs. Hierdoor kan de sector met één stem naar buiten treden en naar politiek en media een maximale invloed uitoefenen. Om een vertegenwoordigende rol te kunnen vervullen moet de PO-Raad luisteren naar de leden (in al hun verscheidenheid, in richting, regio en grootte), de problemen verwoorden en in overleg/onderhandeling met anderen tot een oplossing zien te brengen. De PO-Raad moet het overleg kunnen omzetten in een meerwaarde voor de sector (resultaatgericht zijn). De grootste ambitie voor de vereniging is dat de sector primair onderwijs het onderwijs op zo’n peil brengt dat het bijdraagt aan een hoogwaardige kenniseconomie, afgezet tegen een internationaal vergelijkbaar referentiepunt. De PO-Raad sluit actief strategische allianties met partners binnen en buiten het onderwijs om de doelen van de sector primair onderwijs te verwezenlijken. Hierbij is er bijzondere aandacht voor verbindingen met partners uit de voor- en vroegschoolse educatie en het voortgezet onderwijs, omdat het primair onderwijs de schakel vormt tussen die twee. Bij de standpuntbepaling naar buiten toe, betrekt de PO-Raad voortdurend de vraag of en hoe schoolbesturen en schoolleiders voldoende gefaciliteerd worden om hun taak te vervullen.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Vereniging PO-Raad.

 • Wat is de PO-Raad?

  De PO-Raad is de sectororganisatie voor het primair onderwijs. De vereniging behartigt de gemeenschappelijke belangen van de besturen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. De PO-Raad richt zich op de drie grote domeinen: bekostiging, werkgeverschap en de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Vereniging PO-Raad.

 • Hoe verhoudt de PO-Raad zich ten opzichte van besturenorganisaties als de Besturenraad, Bond KBO, LVGS, VBS en VOS-ABB?

  De besturenorganisaties Besturenraad, Bond KBO, LVGS, VBS, VOS-ABB (en daarnaast ook de AVS) zijn de 'founding fathers' van de PO-Raad. De taken van de PO-Raad liggen op de domeinen die deze organisaties bindt: Bekostiging, werkgeverschap en de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid. De PO-Raad behartigt de belangen van de schoolbesturen op die gebieden. Die taak ligt dus niet meer bij de besturenorganisaties.

  De PO-Raad biedt géén individuele ondersteuning. De besturenorganisaties doen dat wél. Daarnaast spelen de besturenorganisaties een grote rol bij het uitdragen en profileren van de identiteit van de school.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Vereniging PO-Raad.

Pagina's