Helpdesk Arbeidsrecht actueel

Op 27 april heeft de PO-Raad met de vakbonden een onderhandelaarsakkoord gesloten voor een nieuwe cao. Als deze CAO PO 2016-2017 door de achterbannen wordt bekrachtigd, dan wijzigt een aantal regels. De informatie bij de gepubliceerde vragen en antwoorden is daarop nog niet aangepast. We doen dat zo snel mogelijk.

Welkom bij de Helpdesk. Hier kunt u antwoorden vinden op uw vragen.

Ik wil iets weten over…

Vragen en antwoorden binnen Arbeidsrecht actueel

 • Waarom is de datum voor RDDF-plaatsing in het bijzonder onderwijs 1 februari en in het openbaar onderwijs 1 augustus?

  Er is gezocht om (op macro-niveau) de invoering van de transitievergoeding via cao-regelingen te compenseren dan wel budgettair neutraal te houden. Voor alleen het bijzonder onderwijs kwam de transitievergoeding er immers gewoon bij. De compensatie is gevonden in het enigszins versoberen van de WOPO voor het bijzonder onderwijs en in het verkorten van de periode tot ontslag om bedrijfseconomische redenen. De mogelijkheid tot ontslag werd een half jaar naar voren geschoven (naar 1 februari). Partijen wilden het jaar in het RDDF handhaven en daarom dus ook RDDF-plaatsing per 1 februari.

  Voor het openbaar onderwijs is er niets gewijzigd omdat de transitievergoeding immers ook niet voor het openbaar onderwijs geldt.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Arbeidsrecht actueel.

 • Is de eenmalige uitkering die werknemers in april krijgen naar rato? En zo ja, is dit dan alleen naar rato van de werktijdfactor (wtf) of is de duur van het dienstverband ook van invloed hierop?

  De uitkering is naar rato, maar kent wel een opbouwsystematiek over de maanden januari tot en met april. Er wordt € 125,00 naar rato per maand opgebouwd. Als de werknemer pas in februari in dienst is getreden, ontvangt hij dus € 375,00. Werkte de werknemer in de maanden januari en februari bijvoorbeeld 0,5 fte en vanaf maart 1,0 fte, dan bouwt hij over de maanden januari en februari € 62,50 per maand op en vanaf maart € 125,00. Hij krijgt dan in april € 375,00.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Arbeidsrecht actueel.

 • Kunnen wij een medewerker die door UWV voor 80-100% arbeidsongeschikt is verklaard, met een vaststellingsovereenkomt ontslaan? Of is hier toestemming van het UWV voor nodig?

  U kunt een arbeidsovereenkomst altijd beëindigen met een vaststellingsovereenkomst. Uiteraard is medewerking van betrokkene daarvoor nodig (‘met wederzijds goedvinden’). Bij ontslag met toestemming UWV heeft de medewerker recht op een transitievergoeding ook in geval van ontslag wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid. Bij een vaststellingsovereenkomst bestaat dat recht niet en medewerkers willen daarvoor meestal wel in de vaststellingsovereenkomst gecompenseerd worden door middel van een ontslagvergoeding. Uiteraard is het aan u om te bepalen of en in hoeverre u daarmee akkoord zou gaan. Daarbij is het mogelijk wel relevant dat er wetgeving in de maak is die de transitievergoeding in gevallen van ontslag na langdurige ziekte gaat compenseren (met terugwerkende kracht is de bedoeling). Die compensatie gaat mogelijk niet op voor een ontslagvergoeding die in de plaats komt van de transitievergoeding.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Arbeidsrecht actueel.

 • Geldt het generatiepact ook voor werknemers in het onderwijs?

  Nee, het generatiepact is een afspraak van gemeenten en geldt niet in het onderwijs. Vooralsnog is de PO-Raad niet voornemens om een (soortgelijk) generatiepact collectief te organiseren. Een werkgever kan eventueel wel zelf afspraken maken. Dit moet in overleg met het ABP en de Belastingdienst worden gedaan.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Arbeidsrecht actueel.

 • Binnen onze scholen ontstaat ieder jaar weer de discussie over hoeveel uren er in het taakbeleid voor een leraar moet worden opgenomen voor het schoolkamp. Zijn daar richtlijnen voor?

  Er zijn geen richtlijnen over hoeveel uren er in het taakbeleid moeten worden opgenomen voor het schoolkamp. U moet hier dus afspraken over maken met uw medewerkers. Daarbij moet er rekening worden gehouden met de lange dagen die leraren op schoolkamp maken. Bij de meeste besturen worden echter niet (alle) nachten meegerekend bij het vaststellen van de uren, dan zou schoolkamp erg veel uren uit het taakbeleid in beslag nemen. Uiteindelijk maakt elk bestuur hier eigen afspraken over.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Arbeidsrecht actueel.

 • Welk salaris krijgt iemand met een arbeidsbeperking en onder welke salarisschaal valt dit?

  In de CAO 2016-2017 is een salarisschaal opgenomen die uitgaat van het wettelijk minimumloon voor medewerkers met een arbeidsbeperking. Deze schaal groeit in drie periodieken van elk 3,3% naar 110% van het wettelijk minimumloon. De werkgever betaald de productieve uren van de medewerker, het UWV of de gemeente kan het gat tussen de productiviteit van de werknemer en het wettelijk minimumloon dichten via allerlei vormen van subsidie en regelingen. Welke regelingen van toepassing zijn is afhankelijk van de medewerker. De medewerker verdient dus het wettelijk minimumloon, maar de werkgever betaalt alleen de productieve uren.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Arbeidsrecht actueel.

 • Moet een schoolbestuur mensen met een arbeidsbeperking zelf in dienst moeten nemen of kan dit ook door middel van payroll of detachering?

  Het is ook mogelijk om mensen met een arbeidsbeperking via payroll of detachering werkzaamheden te laten verrichten. Ingeleende mensen uit de doelgroep tellen mee bij de sector waar zij daadwerkelijk werken.

  Bij de nulmeting en de monitoring vindt jaarlijks, in overleg met belanghebbende organisaties, bijvoorbeeld Cedris, een aanvullend representatief onderzoek plaats. Op basis van de verdeelsleutel die uit dit onderzoek naar voren komt, is het mogelijk de uitgeleende werknemers uit de doelgroep toe te delen aan de sector markt of de sector overheid.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Arbeidsrecht actueel.

 • Hoe weten werkgevers dat iemand tot de doelgroep van de Participatiewet hoort?

  UWV beoordeelt of mensen die onder de Participatiewet vallen en die naar verwachting niet het wettelijk minimumloon (WML) kunnen verdienen, tot de doelgroep voor de banenafspraak behoren. De mensen uit de doelgroep komen in een doelgroepregister te staan. UWV beheert dit register en actualiseert het regelmatig. UWV heeft de mensen in de Wajong, mensen met een Wsw-indicatie en de mensen met een Wiw en ID-baan in één keer opgenomen in het doelgroepregister. Werkgevers kunnen via het werkgeversportaal van UWV nagaan of een sollicitant of werknemer in het doelgroepregister is opgenomen. Dat kan via deze link.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Arbeidsrecht actueel.

 • De Participatiewet ging per 1-1-2015 in, per wanneer moet aan welke verplichting worden voldaan?

  Het kabinet heeft met de sociale partners afgesproken dat er in totaal 125.000 extra banen worden gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking. De marktsector realiseert daarvan 100.000 banen in 2025. De overheid en het onderwijs dienen 25.000 extra banen te realiseren. Het aantal banen dat per sector binnen de overheid gecreëerd wordt, is afgestemd op het aantal fte’s binnen de sectoren. Het primair onderwijs heeft relatief veel fte in dienst, zodat de sector in totaal 4.020 nieuw gecreëerde banen dient te realiseren voor de doelgroep in 2023. Deze taakstelling geldt voor het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs tezamen.

  Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) houdt in de gaten in hoeverre elke sector op weg is naar het aantal te realiseren banen. Als dat niet het geval is, kan de quotumheffing gaan gelden voor de sector (of de sectoren) die de aantallen uit de banenafspraak niet heeft (of hebben) gehaald. 

  De quotumheffing is wettelijk vastgelegd, maar is nog niet geactiveerd. Deze wordt in werking gesteld als de overheidssector als geheel het aantal banen vanuit de banenafspraak niet realiseert. In 2016 beoordeelt SZW per sector (markt of overheid) of de werkgevers uit die sector de aantallen banen voor 2015 gehaald hebben. De quotumheffing kan voor het eerst gaan gelden vanaf 2017.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Arbeidsrecht actueel.

 • Wat is de banenafspraak?

  De banenafspraak is een afspraak tussen de sociale partners in Nederland om mensen met een arbeidsbeperking een beter perspectief te geven op een reguliere baan en zoveel mogelijk mensen te laten meedoen in de samenleving.

  De Banenafspraak vloeit voort uit het sociaal akkoord en de Participatiewet. De PO-Raad verbindt zich graag aan de afspraak. Het betekent namelijk dat meer leerlingen die van het voortgezet speciaal onderwijs komen een plek op de arbeidsmarkt kunnen krijgen. Daarnaast vult onze sector daarmee haar maatschappelijke rol en voorbeeldfunctie in. Tegelijkertijd realiseert de PO-Raad zich dat het veel vraagt van schoolbesturen als werkgever.

  Bij de realisatie van de Participatiewet spelen werkgevers een belangrijke rol. In het sociaal akkoord is afgesproken dat werkgevers op vrijwillige basis gaan bijdragen aan arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking, door hen kans op werk te bieden. Dat is het standpunt onder het regime van de banenafspraak. Als blijkt dat de extra banen niet worden gerealiseerd kan de quotumwet in werking treden als stok achter de deur. 

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp Arbeidsrecht actueel.

Pagina's