Helpdesk CAO PO

Op 27 april heeft de PO-Raad met de vakbonden een onderhandelaarsakkoord gesloten voor een nieuwe cao. Als deze CAO PO 2016-2017 door de achterbannen wordt bekrachtigd, dan wijzigt een aantal regels. De informatie bij de gepubliceerde vragen en antwoorden is daarop nog niet aangepast. We doen dat zo snel mogelijk.

Welkom bij de Helpdesk. Hier kunt u antwoorden vinden op uw vragen.

Ik wil iets weten over…

Vragen en antwoorden binnen CAO PO

 • Wij hebben de laatste week van de zomervakantie in overleg met de P(G)MR voor alle medewerkers op een school aangemerkt als werkweek. Als een medewerker deze week zwangerschaps- of bevallingsverlof geniet, moet deze week dan worden gecompenseerd?

  Nee, in dit geval is er geen sprake van compensatie van verlof, de medewerker zou die week immers sowieso geen vakantieverlof opnemen. Deze medewerker neemt het vakantieverlof dan, net als alle medewerkers op de school, op een ander moment op.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp CAO PO.

 • Bij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen mag een werkgever de spreiding van het bevallingsverlof weigeren. Wat is een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang?

  De wetgever is niet duidelijk over wat een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang precies is. In algemene termen moet een werkgever kunnen aantonen dat zijn belang in redelijkheid groter is dan het belang van zijn werknemer. Het moet gaan om situaties waarbij de afwezigheid van de werknemer niet via de normale bedrijfsvoering en inzet van het overige personeel kan worden opgevangen en dit ernstige consequenties heeft. Daarbij moet niet uit het oog worden verloren dat medewerkers ook ziek kunnen worden. Een roostertechnisch probleem is in ieder geval geen zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp CAO PO.

 • Hoe lang mag een medewerker het gespreid bevallingsverlof opnemen?

  Een medewerker mag dit verlof gedurende 30 weken opnemen. De termijn van 30 weken vangt aan op de dag nadat het bevallingsverlof is opgedeeld. Deze regel geldt ten aanzien van het bevallingsverlof, niet ten aanzien van uitgesteld vakantieverlof.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp CAO PO.

 • Als een medewerker bevallingsverlof gespreid opneemt tijdens een vakantie, moet die vakantie dan ook gecompenseerd worden?

  Ja, als een medewerker bevallingsverlof geniet, kan zij niet tegelijkertijd vakantie opnemen. U moet dus ofwel met de medewerker afspreken dat zij haar bevallingsverlof op een ander moment opneemt, ofwel afspraken maken over wanneer het vakantieverlof wordt genoten. 

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp CAO PO.

 • Als een medewerker haar verlof gecompenseerd krijgt, moet zij dat dan aansluitend aan het zwangerschaps- of bevallingsverlof opnemen?

  Als het vakantieverlof later mag worden genoten, gelden daarvoor de gewone regels uit de cao over vakantieverlof: vakantieverlof wordt genoten in de schoolvakanties, als dat niet lukt worden in overleg andere afspraken gemaakt over de opname van het verlof. 

   

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp CAO PO.

 • Zwangerschaps- en bevallingsverlof moet gecompenseerd worden als dat samenvalt met de vakantie. Geldt dat alleen voor de zomervakantie, of voor alle vakanties?

  Artikel 3.4 van de Wet arbeid en zorg stelt dat zwangerschaps- en bevallingsverlof niet kan worden aangemerkt als vakantie. Als een medewerker zwangerschaps- of bevallingsverlof geniet tijdens een vakantie, kan zij niet ook nog vakantieverlof genieten. Het vakantieverlof wordt dus niet afgeschreven, maar kan op een later moment nog worden genoten. Dit geldt voor alle vakanties (voor personeel), niet alleen voor de zomervakantie. Als het vakantieverlof later mag worden genoten, gelden daarvoor de gewone regels uit de cao over vakantieverlof: vakantieverlof wordt genoten in de schoolvakanties, als dat niet lukt worden in overleg andere afspraken gemaakt over de opname van het verlof.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp CAO PO.

 • Zwangerschaps- en bevallingsverlof moeten worden gecompenseerd als ze samenvallen met vakantieverlof. Geldt dit ook voor andere verlofvormen?

  Ja, dit geldt bijvoorbeeld ook voor ouderschapsverlof en adoptie- en pleegverlof.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp CAO PO.

 • Wat is de status van het ontslagbeleid, werkgelegenheidsbeleid en DGO nu de Wwz van kracht is?

  Aan het bepaalde in de cao over werkgelegenheidsbeleid is niets gewijzigd. Wat daarin staat dient gewoon gevolgd te worden. Zoals bekend gaat het daarbij deels om een werkgelegenheidsgarantie en is de eerste periode ook bedoeld om gedwongen ontslagen te voorkomen.
  Pas als het zo ver komt dat de verwachting is dat er toch gedwongen ontslagen moeten volgen, moet bij de bepaling van de ontslagvolgorde uitgegaan worden van het UWV-afspiegelingsbeginsel. Het DGO is niet alleen voor de vaststelling van die volgorde bedoeld.

  Het gaat dus niet om het ‘ontslagbeleid’ of het ‘werkgelegenheidsbeleid’ en alles wat daarover is bepaald in de cao, maar over de afvloeiingsvolgorde. Als die op grond van de cao of eigen regelingen anders is dan die van UWV-afspiegelingsbeginsel, gaat laatstgenoemde voor.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp CAO PO.

 • Mag ik een leraar aanstellen vanaf het moment dat de werkzaamheden starten (een week voor aanvang van het schooljaar?)

  Ja, dat mag. Op een school kan al voor het einde van de schoolvakantie worden gewerkt.

  Door het vervallen van artikel 6.12 cao po in de cao PO 2014-2015, kunt u een leraar aanstellen vanaf het moment dat zijn werkzaamheden aanvangen. 

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp CAO PO.

 • Kan een werkgever eigen beleid over de ingangsdatum en einddatum dienstverbanden opstellen nu artikel 6.12 CAO PO is komen te vervallen?

  Het is aan de werkgever om te bepalen wat de ingangsdatum wordt van een dienstverband: 1 augustus of de eerste schooldag. U kunt hier beleid op maken in overleg met de PMR. Bijvoorbeeld tijdelijke dienstverbanden met uitzicht op vast gaan in op 1 augustus en andere tijdelijke dienstverbanden op de eerste schooldag.

  In dit beleid kunt u ook het ontslag op eigen verzoek bij einde van het schooljaar regelen. Dit ontslag ging op grond van artikel 6.12, lid 7 in op 1 augustus. Een werknemer kan nu verzoeken om ontslag per 1 september. U kunt een werknemer verplichten ontslag per 1 augustus aan te vragen als u dat als beleid bent overeengekomen met de PMR. U kunt dit bijvoorbeeld als volgt formuleren: De in vaste dienst benoemde leraar, die in verband met ontslag zijn werkzaamheden na de zomervakantie niet voortzet, heeft aanspraak op bezoldiging uiterlijk tot en met de laatste dag van het schooljaar, dus tot uiterlijk 1 augustus.

  Als er geen beleid is ten aanzien van dit punt, staat het de werknemer vrij ontslag te verzoeken per 1 september. Dit betekent wel dat men dan te veel vakantieverlof heeft genoten. Een schooljaar loopt namelijk van 1 augustus tot en met 31 juli. De werkgever kan wanneer er beleid is opgesteld het teveel genoten vakantieverlof verrekenen met het salaris. Voorwaarde is wel dat de werknemer hierover van te voren op de hoogte is gesteld. Het advies is om ook dit punt vast te leggen in beleid in overleg met de PMR.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp CAO PO.

Pagina's