Vacature: Leden voor de programmaraad Onderwijsregio’s gezocht!

In 2023 zijn 27 voorloper Onderwijsregio’s van start gegaan. Hierin pakken schoolbesturen, vakbonden en beroepsgroep, opleiders, gemeenten en andere partijen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor een goed werkende regionale onderwijsarbeidsmarkt.

Om de vorming van Onderwijsregio’s te ondersteunen en de ervaringen - geleerde lessen in de regio’s vanuit de praktijk - te verbinden aan de landelijke tafel van het Bestuurlijk Overleg Leraren (BO) wordt een Programmaraad geïnstalleerd. De mensen die meedoen in de Programmaraad reflecteren vanuit de praktijk en kijken fris naar de vraagstukken. In februari 2024 gaat de Programmaraad van start. Na een jaar volgt een evaluatie en wordt gekeken hoe de raad gecontinueerd kan worden. De PO-Raad mag één deelnemer voordragen, we nodigen leden uit om hierop te solliciteren.  

Doel van de Programmaraad 

De Programmaraad ziet erop toe dat de afspraken die gemaakt zijn in het BO-Leraren effectief worden uitgevoerd. De Programmaraad geeft daarbij gevraagd en ongevraagd advies op de inhoud van de opdracht, de uitvoeringsstrategie en het realiseren van de beoogde resultaten. Daarbij houdt de Programmaraad het lange termijnperspectief voor ogen: een goed werkende (regionale) onderwijsarbeidsmarkt.

Rol van de Programmaraad 

De Programmaraad heeft drie functies: 

 • Signaleren: nader onderzoeken en agenderen van knelpunten, dilemma’s en kansen
 •  Reflecteren op de voortgang en effectiviteit van de uitvoering: toezichthouden en het bewaken op uitvoering van regiovorming (afspraken binnen de regio’s) en programmatische uitvoering. 
 • Klankborden: kennisdelen, supporten en sparren op vraagstukken vanuit de praktijk. 
  De Programmaraad kan op basis van de signalerende functie ook zelf onderwerpen agenderen, bijvoorbeeld als vanuit de praktijk blijkt dat zaken niet te werken.

Samenstelling

De programmaraad bestaat uit:

 • vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers in het PO, VO en MBO;
 • vertegenwoordigers van opleiders vanuit MBO, HBO en Universiteiten;
 • vertegenwoordigers vanuit OCW, gemeenten (G5 en de regio)
 • Onafhankelijk voorzitter (zie vacature); de programma directeur RE (Manon Koldewijn) en secretaris van de realisatie-eenheid.

De afgevaardigden komen vier keer per jaar bijeen, waarbij de voorbereiding en deelname aan de vergadering ongeveer 4 uur per vergadering zal bedragen. De voordracht vanuit de PO-Raad is een bindende voordracht. 

Profiel

De volgende criteria zijn van toepassing:

 • inzicht hebben in de ontwikkelingen rondom onderwijsregio’s vanuit zijn/haar/hen eigen functie
 • brede interesse hebben in arbeidsmarktvraagstukken
 •  zonder last of ruggenspraak kunnen deelnemen.

Selectieproces

We vragen je te solliciteren op de vacante positie door een beknopt cv en toelichting te mailen naar Marleen Kalden (m.kalden@poraad.nl). Wij ontvangen je reactie graag uiterlijk 17 november. Voor meer informatie over deze vacature kan je contact opnemen met Maarten Lamé