Vacture Lid Programmaraad voor wetenschappelijk onderwijsonderzoek (Prowo) bij het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)

De PO-Raad zoekt samen met het NRO een nieuw lid voor de Programmaraad voor wetenschappelijk onderwijsonderzoek (Prowo) van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). 

Functieomschrijving

Als lid van de Programmaraad van het NRO draag je bij aan de coördinatie, financiering en bevordering van onderzoek naar onderwijs. Je bent betrokken bij het opstellen van meerjarige financieringsprogramma's, neemt besluiten over onderzoeksprojecten en bewaakt de kwaliteit van onderzoek en de impact ervan op de onderwijspraktijk en beleid. De Programmaraad (Prowo) heeft als doel onderzoek te vertalen naar praktisch toepasbare kennis voor de verbetering en vernieuwing van het onderwijs.

Profiel

 • Je bent werkzaam in de onderwijspraktijk van het primair onderwijs;
 • Je beschikt over dagelijkse ervaring en feeling met de onderwijspraktijk;
 • Je hebt duidelijke affiniteit met onderwijsonderzoek en -beleidsvraagstukken;
 • Je hebt ervaring en interesse in het stimuleren van het gebruik van onderzoeksresultaten in de onderwijspraktijk;
 • Je hebt bij voorkeur één of meerdere scholen voor het gespecialiseerd onderwijs binnen je schoolorganisatie;
 • Je hebt bij voorkeur bestuurlijke ervaring.

Over de leden van de Programmaraad, uit de profielomschrijving van NRO

Voor alle leden van de Programmaraad geldt:

 • Zij kunnen het belang van onderzoek naar onderwijs uitleggen en voorstellen van het NRO hierop beoordelen;
 • Zij beschikken over ruime ervaring en voldoende expertise om hun rol als Programmaraadslid adequaat te kunnen vervullen;
 • Zij opereren onafhankelijk vanuit de vier kernwaarden van de NRO (onafhankelijkheid, borgen wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en impact).
 • De expertises en netwerken van de afzonderlijke leden vullen elkaar aan.

Tijdsinvestering

 • Circa zes bijeenkomsten van 2 à 3 uur per jaar, inclusief voorbereiding;
 • Schriftelijke raadpleging over besluiten tussen vergaderingen door;
 • Afspraken maken voor activiteiten ter voeling met de onderwijspraktijk, beleid of onderzoek.

Zittingstermijn

De zittingstermijn bedraagt vier jaar, met de mogelijkheid van een eenmalige herbenoeming voor maximaal twee jaar.

Bezoldiging

Leden ontvangen een vacatievergoeding van € 305,- per vergadering.

Meer weten en solliciteren

Geïnteresseerden worden uitgenodigd om hun CV en een korte motivatiebrief vóór 18 mei te sturen naar Sander Dankelman. In de motivatiebrief wordt verzocht om aan te geven hoe de kandidaat voldoet aan het profiel en welke ervaring en visie zij kunnen bijdragen aan de Programmaraad.

Procedure

 • De PO-Raad maakt een eerste selectie van geïnteresseerde kandidaten, rekening houdend met het profiel en de vereisten zoals beschreven in de vacature;
 • Indien er meerdere geschikte kandidaten zijn, zal de PO-Raad deze kandidaten voordragen aan het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO);
 • De voorgedragen kandidaten van de PO-Raad krijgen geen voorrang boven kandidaten die door anderen zijn aangedragen;
 • De directeur van het NRO zal een voordracht doen aan de Stuurgroep NRO, na overleg met de Programmaraad voor Wetenschappelijk Onderzoek (Prowo);
 • De Prowo zal de voorgestelde kandidaten beoordelen op basis van hun expertise en deskundigheid ten opzichte van het profiel van het nieuwe lid en zal op basis daarvan advies geven aan de directeur over de te benaderen kandidaten;
 • Uiteindelijk zal de Stuurgroep NRO de definitieve benoeming doen van het nieuwe lid van de Programmaraad voor wetenschappelijk onderwijsonderzoek (Prowo);
 • Deze procedure waarborgt een transparante en objectieve selectie van kandidaten, waarbij expertise en deskundigheid centraal staan.