Nieuws

Dekker wil gelijkere positie voor openbaar en bijzonder onderwijs

Met de zomervakantie binnen handbereik kondigde staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) vorige week per Kamerbrief nog een aantal aanpassingen in de wet aan die de positie van het openbaar en het bijzonder onderwijs verder met elkaar in lijn moeten brengen. Ook deden PvdA en ChristenUnie (CU) een voorstel om levensbeschouwelijk vormingsonderwijs op openbare basisscholen voortaan structureel te bekostigen. Dit sluit aan bij het pleidooi van de PO-Raad.

Dekker vindt het belangrijk dat het openbaar en het bijzonder onderwijs binnen de uitgangspunten van het duale bestel een gelijkwaardige positie hebben. Daarom stelt hij in zijn brief een viertal wijzigingen voor. 

  • Schuldpositie. Voor de rekening courant krediet (rekening waarbij je rood kan staan) van een bijzonder schoolbestuur staat OCW garant, terwijl voor een openbaar bestuur een gemeentelijke garantstelling gevraagd wordt door OCW. Aangezien dit laatste gepaard gaat met hoge administratieve lasten en het openbaar onderwijs in grote mate verzelfstandigd is, wil Dekker onderzoeken in hoeverre het wenselijk is de gemeentelijke garantstelling te handhaven. 
     
  • Kinderopvang. De staatssecretaris wil de interpretatie van de wet verruimen, zodat er voor openbare scholen geen belemmering meer is om kinderopvang te kunnen aanbieden. In de Wet op het primair onderwijs (WPO) staat: ’Het statutaire doel van een stichting voor openbaar onderwijs is uitsluitend het geven van openbaar onderwijs overeenkomstig artikel 46’. De staatssecretaris wil de interpretatie van ‘uitsluitend’ nu verruimen naar ‘andere activiteiten die nauw met onderwijs verbonden zijn en die redelijkerwijs dienstbaar zijn aan een goede invulling van dat doel’. Dit uitgangspunt was al opgenomen in het Bestuursakkoord Primair Onderwijs 2014-2019, maar krijgt nu een uitwerking in de brief. 
     
  • Samenwerkingsscholen. Op dit moment is het voor een stichting openbaar onderwijs niet mogelijk om een samenwerkingsschool (combi met bijzonder onderwijs) in stand te houden. Dit najaar komt de staatssecretaris met een wetsvoorstel om deze ongelijkheid weg te nemen.
     
  • Rechtspositie ambtenaren. Als de Eerste Kamer op 22 september 2015 zal instemmen met het wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren, komt het personeel in het openbaar onderwijs net als het personeel in het bijzonder onderwijs onder het Burgerlijk Wetboek te vallen, en daarmee onder hetzelfde ontslagstelsel.

Bekostiging levensbeschouwelijk vormingsonderwijs in openbaar onderwijs

Ook op het gebied van onderwijsinhoud zal er voor het openbaar onderwijs iets veranderen, althans als het aan de PvdA en CU ligt. Die partijen dienden een voorstel in voor structurele bekostiging van godsdienstonderwijs op openbare basisscholen. Hiervoor is al vier jaar op rij subsidie beschikbaar gesteld. Daarmee is het maximum van de wet op onderwijssubsidies bereikt. PvdA en CU willen de sector graag zekerheid bieden door de bekostiging van godsdienstonderwijs en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs op openbare basisscholen in de wet te verankeren voor één uur per week. Dit sluit aan bij het pleidooi van de PO-Raad om godsdienstonderwijs op (openbare) scholen te blijven bekostigen. In 2013 stuurde de PO-Raad hierover met diverse partijen, waaronder VOS/ABB, bonden en het toenmalige Ouders & COO, een brief aan de Tweede Kamer

Voorwaarde in het voorstel van PvdA en CU is dat de docenten van de uitvoerende organisatie GVO en HVO niet evangeliseren, maar kennis overdragen. Regels voor de bepaling van het bedrag per leerling en de minimum groepsgrootte om in aanmerking te komen voor bekostiging, moeten nog worden opgesteld. 

Meer informatie

De volledige brief die staatssecretaris Sander Dekker aan de Kamer stuurde, vindt u hier
Het volledige wetsvoorstel van Pvda en ChristenUnie vindt u hier