Nieuws

Internetconsultatie over wetsvoorstel Vervangingsfonds en Participatiefonds

Via een internetconsultatie kun je kennisnemen van en reageren op het conceptwetsvoorstel beëindiging Vervangingsfonds en hervorming Participatiefonds. De PO-Raad staat achter het wetsvoorstel, dat zorgt voor een aantal gewenste veranderingen bij beide fondsen. Je kunt tot en met 13 mei reageren op de internetconsultatie.

Het wetsvoorstel beleidsbeëindiging Vervangingsfonds en modernisering Participatiefonds is de juridische uitwerking van wat eerder door minister Arie Slob (Onderwijs) is aangekondigd over de toekomst van de fondsen (lees hier het artikel). Het wetsvoorstel is nodig om de modernisering uit te kunnen voeren die door de sociale partners en het bestuur van de fondsen is geschetst.

Vervangingsfonds

PO-Raad, OCW en de vakbonden zijn het erover eens dat het primair onderwijs wil toewerken naar de situatie dat de schoolbesturen zelf de kosten voor vervanging kunnen dragen. Dat betekent dat de verplichte aansluiting bij het Vervangingsfonds op termijn niet meer nodig is. Het moment waarop het Vervangingsfonds wordt beëindigd, moet nog worden vastgesteld. De beëindiging kan plaatsvinden als aan diverse voorwaarden is voldaan. Belangrijk daarbij is de vaststelling dat schoolbesturen (groot én klein), via samenwerking, in staat zijn om zonder het Vervangingsfonds te voorzien in de kosten van vervanging van ziek personeel.

Participatiefonds

De toekomst van het Participatiefonds bestaat uit een ingrijpende modernisering en vereenvoudiging van de bestaande systematiek. Er komen meer prikkels voor schoolbesturen ter beheersing van lopende en nieuwe werkloosheidskosten. Daarnaast wordt het re-integratiebeleid van het fonds vernieuwd. Er is meer aandacht in de fase voorafgaande aan een mogelijk ontslag. Eenmaal in een uitkering worden uitkeringsgerechtigden via een op-maat-benadering intensiever begeleid bij terugkeer naar een baan, binnen of buiten het onderwijs.

Meer informatie over het wetsvoorstel en de procedures is te vinden op de website van het Participatiefonds.