Nieuws

OCW publiceert definitieve regeling bekostiging 2018/2019

De bekostiging van onderwijzend personeel in het primair onderwijs voor het schooljaar 2018-2019 is toegenomen met 4,662% ten opzichte van de definitief vastgestelde personele bekostiging 2017-2018. De bedragen voor het onderwijsondersteunend personeel en voor de schoolleiding zijn ten opzichte van 2017/2018 gestegen met 3,124%. Dat blijkt uit de onlangs gepubliceerde definitieve regeling bekostiging personeel 2018-2019.

De aanpassingen in de definitieve regeling bekostiging 2018-2019 ten opzichte van de definitieve regeling bekostiging 2017-2018 betreffen de verwerking van de indexering van de bekostiging, de verwerking van de oploop in het budget voor functiedifferentiatie en middelen voor de uitvoering van enkele onderwerpen uit het Regeerakkoord 2017. De extra salarisruimte (€270 mln.) van het kabinet per 1 januari 2018 was alleen beschikbaar voor onderwijzend personeel. Hierdoor is de gemiddelde personele last (gpl) voor onderwijzend personeel meer gestegen dan de gpl voor onderwijsondersteunend personeel.

De aanpassing van alle bedragen personeels- en arbeidsmarktbeleid (P&A) bedraagt 4,662%. Het bedrag per leerling voor P&A is daarbij verhoogd met € 158,27 in verband met de afspraken over de werkdruk. Daarnaast zijn ten opzichte van de definitieve regeling personele bekostiging 2017/2018 de bedragen in het P&A-budget voor scholen tot 145 leerlingen aangepast. Dit als gevolg van het extra budget dat beschikbaar is voor de kleine scholen toeslag. Het totale beschikbare budget voor de prestatiebox wordt verhoogd met € 4,5 miljoen in verband met het mogelijk maken van een bezoek aan het Rijksmuseum.

De regeling personele bekostiging voor een schooljaar wordt drie keer per jaar gepubliceerd. De eerste keer in april voorafgaand aan het schooljaar, de tweede keer in september gedurende het schooljaar en de derde – definitieve -  regeling bekostiging personeel in september na afloop van het schooljaar. Dit maakt het begroten voor schoolbesturen erg lastig, temeer daar het verschil tussen de eerste en definitieve gpl voor 2018/2019 dit schooljaar bijna 9% bedroeg (zie schema). Bij een vereenvoudiging van de bekostiging per 2023 kan het aantal regelingen worden teruggebracht naar twee. Daarnaast wordt verder onderzocht hoe schoolbesturen meer zicht kunnen krijgen op de ontwikkeling van de personele bekostiging.

De personele bekostiging wordt toegekend op schooljaarbasis, maar kent een indexatie op kalenderjaarbasis. Ook dat maakt de personele bekostiging complexer. Met een vereenvoudiging van de bekostiging wordt dit minder complex als ook de personele bekostiging (net als de materiële bekostiging) wordt vastgesteld per kalenderjaar. De indexatie van de personele bekostiging is gebaseerd op de referentiesystematiek. Deze indexatie op kalenderjaarbasis heeft voor 7/12e betrekking op het schooljaar 2018/2019 en is als zodanig verwerkt in deze definitieve regeling 2018/2019.

2019-2020

De indexatie voor 2019 heeft óók effect op de regeling bekostiging 2019/2020, immers 5 maanden van dit kalenderjaar vallen binnen dit schooljaar. Dit wordt verwerkt in de tweede regeling bekostiging 2019/2020, die begin oktober wordt gepubliceerd door OCW. Schoolbesturen worden geadviseerd dit geld vanuit de indexatie 2019 nog niet uit te geven. Hopelijk gaan sociale partners in het najaar verder praten en kan een groot deel van dit geld worden gebruikt in een nog af te sluiten cao. Een klein deel van de indexatie 2019 (0,15%) is al ingezet in de huidige cao en daar ontvangen schoolbesturen nu de bekostiging voor, daarbij ontvangen schoolbesturen vanuit de indexatie 2019 nu ook de vergoeding voor pensioenpremiestijging per 1 januari 2019.

Na Prinsjesdag zijn ook de stukken gepubliceerd waarmee de hoogte van de indexatie van de materiële bekostiging per 1 januari 2020 kan worden berekend. De materiële bekostiging  zal naar verwachting per 2020 toenemen met 1,6%.

Zodra deze tweede regeling bekostiging 2019/2020 en de programma’s van eisen voor de materiele bekostiging 2020 zijn gepubliceerd, worden kort daarna de (begrotings)modellen in de toolbox aangepast.