Nieuws

OCW publiceert eerste regeling personele bekostiging 2020/2021

De personele bekostiging voor het volgende schooljaar is 0,115% hoger dan de laatst gepubliceerde (tweede) regeling bekostiging personeel 2019/2020. Dat blijkt uit de eerste regeling bekostiging personeel 2020/2021, die OCW op 25 maart 2020 heeft gepubliceerd. In deze regeling is nog niet de indexatie van 2020 verwerk. Deze zal in het najaar worden verwerkt in de personele bekostiging.

De prijsaanpassingen in de eerste regeling personele bekostiging 2020/2021 betreffen de verwerking van de afspraken uit het convenant Aanpak lerarentekort van 1 november 2019 ten aanzien van de werkdrukmiddelen en individuele scholingsrechten.

Personele bekostiging

Ten opzichte van de laatst gepubliceerde regeling bekostiging personeel voor het schooljaar 2019–2020 (oktober 2019), worden de prijzen opgehoogd 0,115%. Deze ophoging is het gevolg van het extra geld voor individuele scholingsrechten dat met het convenant van 1 november 2019 beschikbaar is gekomen (voor de komende twee jaar in totaal € 21,2 miljoen/ €10,6 mln per jaar).

De indexering van de personele bekostiging (op basis van schooljaar) is gebaseerd op de referentiesystematiek en vindt plaats op kalenderjaarbasis. In de tweede regeling bekostiging personeel 2020/2021 wordt deze indexering op basis van de referentiesystematiek van kalenderjaar 2020 verwerkt in de prijzen. Dit zal in oktober 2020 plaatsvinden.

Budget voor personeels- en arbeidsmarktbeleid

Het budget voor personeels- en arbeidsmarktbeleid (budget P&A) volgt de ontwikkeling van de gemiddelde personele last (gpl) voor onderwijzend personeel. Dit budget zal daarom ook toenemen met 0,115%. Daarnaast wordt het budget P&A aangepast als gevolg van het convenant aanpak lerarentekort van 1 november 2019, ten aanzien van:

 1. Eenmalig naar voren halen (kasschuif) van €97 mln aan  werkdrukmiddelen. Deze wordt de komende 2 jaar (€48,5 mln per jaar) verwerkt in de bekostiging. In dit kader stijgt het bedrag per leerling in het primair onderwijs voor het tegengaan van werkdruk van €225 per leerling naar een bedrag van:
  • €243,86 per leerling in het basisonderwijs
  • €365,79 per leerling in het speciaal basisonderwijs
  • €487,72 per leerling in het (voortgezet) speciaal onderwijs.
    
 2. Verrekening van het budget van €150 mln. dat in december aan alle scholen middels een bedrag van €99,25 per leerling is uitgekeerd. Vanwege deze correctie ten behoeve van het in balans brengen van de verdeling van de éénmalige middelen voor verschillende onderwijssoorten uit de Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging PO en VO 2019 daalt éénmalig het bedrag per leerling voor het basisonderwijs voor personeels- en arbeidsmarktbeleid met € 13,82 per leerling, ondanks de stijging van de werkdrukmiddelen.

Prestatiebox

Via de prestatiebox wordt in schooljaar 2020/21 een budget verstrekt op basis van €196,83 per leerling. Ten aanzien van de prestatiebox heeft de minister aangegeven dat hij voor het einde van 2020 zal komen met een nieuw voorstel voor de inzet van de prestatieboxmiddelen per 2021/2022. Dit betekent dat de prestatieboxmiddelen in schooljaar 2020/2021 voor het laatst onder de huidige voorwaarden beschikbaar worden gesteld.