Nieuws

Registratie van het leerlinggewicht voor groeiregeling of asielzoekerskinderen

In tegenstelling tot eerdere berichten moeten sommige scholen nog tot en met 1 maart 2019 of 1 mei 2019 de gewichten van hun leerlingen volgens de huidige gewichtenregeling registeren. Dit heeft te maken met de groeiregeling voor de materiële instandhouding of met het tweede jaar bekostiging voor asielzoekerskinderen.

De gewichtenregeling wordt vervangen door een geheel nieuw systeem voor de bepaling van de toekenning van extra middelen voor het onderwijsachterstandenbeleid. Scholen zouden daarom vanaf 1 oktober 2018 niet meer zelf de registratie van het gewicht van de leerlingen hoeven bij te houden. Helaas blijkt nu dat de groeiregeling voor de materiële instandhouding (MI) voor 2019 vereist dat de telgegevens nog tot en met 1 maart 2019 worden opgegeven.

Meer dan 13 leerlingen

De groeiregeling voor de MI geldt op het niveau van de school en niet op het niveau van het bestuur. Van groei is in die situatie slechts sprake wanneer het aantal leerlingen op 1 maart 2019 meer bedraagt dan 13 leerlingen meer t.o.v. de telling van 1 oktober 2018. Het aantal leerlingen op 1 oktober 2018 wordt daarbij verhoogd met 3% (afgerond naar beneden op een geheel getal). Een school met 200 leerlingen op 1 oktober 2018 kan dus gebruik maken van de groeiregeling als het op 1 maart 2019 meer dan 200 + 3% (= 6) + 13 = 219 leerlingen heeft.

De inschatting is dat elke school redelijk goed kan inschatten of er van een dergelijke groei sprake zal zijn. Het aantal scholen dat zo’n groei verwacht, zal gering zijn. Als het duidelijk is dat er op 1 maart geen sprake van een groei zal zijn, kan de school wel per 1 oktober stoppen met de registratie van het gewicht. Voor een school die wel een dergelijke groei verwacht, is het in principe wel aan de orde om de registratie van de gewichten nog tot en met 1 maart 2019 te continueren.

De toekenning van de MI-bekostiging betreft een bedrag per leerling (€ 331,26 niveau 2018) en een bedrag per groep (€ 6.565 voor een school met meer dan 6 groepen, niveau 2018), waarbij de bepaling van het aantal groepen mede afhankelijk is van het aantal gewichtsleerlingen. In het instrument voor de bepaling van deze MI-vergoeding voor 2019 (Toolbox, map basisschool, Londo voor basisscholen) wordt rekening gehouden met deze bepaling van het aantal groepen en kan nagegaan worden of van een toename van het aantal groepen sprake zal zijn op 1 maart 2019 in relatie tot het aantal gewichtsleerlingen. Is dat niet het geval, dan kan de registratie na 1 oktober 2018 ook achterwege blijven.

Asielzoekerskinderen

Voor een school die te maken heeft met asielzoekerskinderen kan er sprake zijn van toekenning van middelen voor kinderen die het tweede jaar op school zijn. Dan moet het aantal asielzoekerskinderen geteld worden zonder gewicht maar ook het aantal kinderen met een gewicht 0,3. De toekenning van middelen heeft dan betrekking op de periode mei t/m juli 2019. Ook hierbij geldt dat scholen over het algemeen goed in kunnen schatten of ze in 2018-2019 te maken zullen hebben met asielzoekers die het tweede jaar op de basisschool zullen doorbrengen. Als een school geen asielzoekerskinderen heeft, dan hoeft de gewichtentoekenning voor de telling per 1 mei ook niet plaats te vinden.