Ondersteuningsplanraad (OPR): Medezeggenschap in samenwerkingsverbanden

Een samenwerkingsverband heeft alleen een MR wanneer er personeel in dienst is. Er is wel altijd een Ondersteuningsplanraad (OPR). Hierin zitten afgevaardigden van de MR’s van de scholen in het samenwerkingsverband.

Rechten, plichten en bevoegdheden van de OPR

In een ondersteuningsplan wordt vastgelegd hoe kinderen die extra ondersteuning nodig hebben een passend plek en passende begeleiding kunnen krijgen. Om dat vast te stellen - of aan te passen - is altijd instemming van de OPR nodig.

In artikel 4a en 14a van de Wet Medezeggenschap op Scholen (Wms) is vastgelegd wat de rechten en bevoegdheden zijn van de Ondersteuningsplanraad.

In het reglement van een Ondersteuningsplanraad wordt vastgelegd hoe vaak de deze van samenstelling wisselt en hoe lang iemand er zitting in kan nemen.

Meer weten?

Meer informatie over de diverse medezeggenschapsorganen, hun rechten en bevoegdheden en hun verhouding tot schoolbesturen, is te vinden op de website infowms.nl of in de Wms.

Leden van de PO-Raad kunnen ook contact opnemen met de Helpdesk. [LINK INVOEGEN]