Toolbox

Model voorziening duurzame inzetbaarheid en individuele professionalisering

De cao-afspraken rondom duurzame inzetbaarheid en individuele professionalisering bieden medewerkers de mogelijkheid om verlof en/of professionaliseringsuren te sparen.

Duurzame inzetbaarheid

In de Regeling jaarverslag onderwijs is aangegeven dat voor de gespaarde uren ouderenverlof (medewerkers van 57 jaar en ouder) een voorziening op de balans moet worden ingericht. De basis voor het vaststellen van de hoogte van deze voorziening is het aantal uren die medewerkers van 57 jaar en ouder op basis van een plan hebben gespaard. 

Voor het tot en met 30 september 2014 gespaard BAPO verlof, kan géén voorziening worden opgebouwd. Deze kosten moeten, net als vorige jaren, als periodekosten worden verwerkt in de staat van baten en lasten.

Individuele professionalisering

In de Regeling jaarverslag onderwijs is eveneens aangegeven dat voor het gespaarde professionaliseringsbudget (maximaal 3 jaar) een voorziening op de balans moet worden ingericht. De basis voor het vaststellen van de hoogte van de voorziening is het persoonlijk ontwikkelplan dat werkgever en werknemer jaarlijks samen vaststellen.

Doordat voorzieningen worden aangemerkt als vreemd vermogen, heeft één en ander invloed op de solvabiliteitsratio van een schoolbestuur.

Hieronder vind je een nadere toelichting over de voorziening duurzame inzetbaarheid en een model waarmee je de hoogte van de voorziening duurzame inzetbaarheid en de voorziening individuele professionalisering kunt bepalen.