Nieuws

Denk mee over handreiking allocatiebeleid

Steeds meer schoolorganisaties in het primair onderwijs houden hun allocatiemodel tegen het licht. De PO-Raad wil met een aantal schoolbestuurders, controllers, schoolleiders, etc. werken aan een handreiking met een afwegingskader/stappenplan ter ondersteuning van deze schoolorganisaties. Als je mee wilt denken hierover, dan kun deelnemen aan de Klankbordgroep allocatiemodel po.

In het allocatiebeleid staan de interne afspraken over hoe de schoolbestuurder -in afstemming met schoolleiders, medezeggenschap en intern toezicht- de ontvangen middelen verdeelt over de verschillende scholen en afdelingen binnen de schoolorganisatie. Mede door de vereenvoudiging van de bekostiging in het primair onderwijs per 2023, is dit voor veel schoolorganisaties in het primair onderwijs actueler en noodzakelijker geworden. Bijvoorbeeld omdat is gebleken dat het huidige allocatiemodel lastiger toepasbaar is, omdat deze nog gebaseerd is op de oude bekostigingssystematiek. Of omdat het lastiger blijkt voor de scholen om de herverdeeleffecten, die nu nog kunnen worden gedempt door de overgangsregeling, het hoofd te kunnen bieden.

Handreiking

Om schoolorganisaties te ondersteunen bij het herzien van hun allocatiebeleid, wil de PO-Raad een handreiking ontwikkelen. Deze handreiking zal ingaan op de volgende aspecten:  

  • Welke vragen moet een schoolbestuur zich stellen bij het formuleren of actualiseren van allocatiebeleid?  
  • In welke volgorde moeten deze vragen aan de orde komen? - en welke keuzes en afwegingen zijn hierbij te maken?  
  • Welke gremia worden betrokken bij het actualiseren van het allocatiebeleid? - welke do’s, dont’s en overige aandachtspunten zijn er?  

Klankbordgroep

Als je interesse hebt om hier samen met collega’s van andere schoolorganisaties en de PO-Raad over mee te denken, dan word je van harte uitgenodigd om deel ten nemen aan de Klankbordgroep allocatiemodel po. Deze klankbordgroep zal twee keer bij elkaar komen (oktober en december). De insteek is dat de handreiking begin 2024 zal worden gepubliceerd. Hierdoor zou de handreiking een rol kunnen spelen bij de aanpassing van het allocatiemodel per begrotingsjaar 2025.  

Voor aanmelding of voor nadere informatie, kun je terecht bij Reinier Goedhart.

geld en diagrammen en grafieken