Privacy en informatiebeveiliging

Scholen gebruiken informatie uit leerlingvolgsystemen om te zien hoe kinderen ervoor staan en waar eventuele ondersteuning nodig is. De PO-Raad vindt het belangrijk dat scholen en schoolbesturen de privacy van leerlingen en medewerkers optimaal beschermen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bracht in 2018 nieuwe eisen en begrippen met zich mee rond de omgang met en bescherming van persoonsgegevens. Om scholen hierbij te ondersteunen heeft de PO-Raad, in samenwerking met de VO-raad en Kennisnet de Aanpak IBP ontwikkeld.

Aanpak IBP

De Aanpak IBP is hét hulpmiddel voor scholen bij het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van IBP-beleid. Zo biedt de Aanpak IBP templates voor beleidsplannen, checklisten en inzicht in alle wettelijke verplichtingen en verantwoordelijkheden. Verder bevat de Aanpak IBP richtlijnen en tips over zaken als het regelen van cameratoezicht op school of het vragen van toestemming bij het delen van beeldmateriaal.

Internet en sociale media

Privacy speelt een grote rol in het gevoel van sociale veiligheid dat leerlingen ervaren. Binnen en buiten schooltijd surfen zij op het internet en daarbij laten zij - bewust of onbewust - persoonlijke gegevens achter. Niet alleen hun naam en adres, maar ook live-beelden van privésituaties. School en ouders hebben een gezamenlijke taak om kinderen te beschermen en hen te leren hoe het internet werkt, wat de regels zijn en wat de risico’s. Veel scholen hebben regels voor het gebruik van internet en sociale media opgenomen in hun sociale veiligheidsbeleid. Daarbij is er ook aandacht voor privacy. 

Functionaris Gegevensbescherming (FG)

De AVG verplicht scholen een FG aan te stellen. Een FG houdt binnen de scholen toezicht op de toepassing en naleving van de privacywetgeving. SIVON, de coöperatieve vereniging van schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs, biedt de dienst ‘FG-as-a-service’ aan. De PO-Raad adviseert schoolbesturen die nog geen FG hebben aangesteld om contact op te nemen met SIVON

ECK iD

Sinds de start van het schooljaar 2018/2019 kunnen scholen in het primair onderwijs gebruik maken van het ECK iD. Dit is een maatregel die de privacy van leerlingen nog beter beschermt. Voor het gebruik van digitaal lesmateriaal werken de systemen van scholen en aanbieders van lesmateriaal met elkaar samen. Het ECK iD, ook wel keten iD genoemd, zorgt ervoor dat leerlingen digitaal lesmateriaal kunnen gebruiken terwijl er zo min mogelijk persoonsgegevens worden uitgewisseld. Het ECK iD bestaat uit 128 karakters die voor het menselijk oog geen betekenis hebben. Ook bevat het geen persoonsgegevens, zo wordt de herleidbaarheid van leerlingen beperkt wanneer er gegevensuitwisseling plaatsvindt tussen scholen en leveranciers van leermiddelen.   

De PO-Raad roept scholen die het ECK iD nog niet gebruiken op om dit alsnog te doen.

Wat doet de PO-Raad?

De PO-Raad:

 • Ondersteunt scholen en besturen bij het opstellen en uitvoeren van hun IBP-beleid. Bijvoorbeeld met een Handreiking functionaris gegevensbescherming po/vo en de ontwikkeling van een aanpak IBP;
 • Heeft in samenwerking met de VO-raad het privacyconvenant ontwikkeld;
 • Verzamelt informatie over de stand van zaken op het gebied van IBP op scholen in de IBP-monitor en deelt dat met de sector.

Meer weten?

Via www.slimmerlerenmetict.nl en op deze website deelt de PO-Raad kennis, tools en inzichten zodat scholen en schoolbesturen van elkaar kunnen leren. Of bekijk de Toolbox ICT op deze website. Heb je een specifieke vraag? Kijk dan eens bij in de online Helpdesk of informeer bij onze beleidsadviseur Jeffrey Hietbrink
 

 

Laatste nieuws

 • Scholen zijn verplicht om te zorgen voor een veilige leer- en werkomgeving voor leerlingen en leraren. In het geval van een ziekmelding willen zij logischerwijs graag weten of er sprake is van een besmetting met het coronavirus. De AVG verbiedt het om gezondheidsgegevens te registreren. Dit zorgt in de praktijk voor onwenselijke situaties. De PO-Raad is hier met de Autoriteit Persoonsgegevens en het ministerie van OCW over in gesprek.

 • Op dit moment zijn er geen bewaartermijnen voor gegevens behorende bij de ‘openbaar gezagtaken’ van scholen in het primair en voortgezet onderwijs. Tot deze taken behoren de besluiten tot vrijstelling op grond van de Leerplichtwet (artikel 11), en het afgeven van diploma’s en cijferlijsten. Na de inwerkingtreding van de nieuwe Archiefwet in 2022 of 2023 wordt het mogelijk voor het onderwijs om bewaartermijnen vast te stellen zonder al te veel administratieve lasten.

 • De Overstap Service Onderwijs (OSO) helpt scholen om op een veilige en betrouwbare manier gegevens en dossiers over te dragen tussen scholen. Sinds kort is Kennisnet officieel de aanbieder van OSO. Wat betekent dit in de praktijk? Lees meer in dit bericht. 

Agenda

Net aangekondigd

Meer agenda-items

Toolbox ICT in het onderwijs

Praktische tools voor het vormgeven van ICT in het onderwijs.

Achtergrond afbeelding toolbox bestaande uit radarwielen

Veelgestelde vragen

 • Ouders van een leerling willen het dossier van hun kind inzien en daar een kopie van hebben. Zijn we verplicht om dat te doen?

  Artikel 15 AVG geeft ouders en/of leerlingen van 16 jaar of ouder het recht om te vragen welke gegevens een organisatie van hen heeft en ze mogen vragen deze gegevens in te zien (inzagerecht). Zij hebben ook recht op een kopie van het leerlingendossier, tenzij daarbij afbreuk wordt gedaan aan de rechten en vrijheden van anderen. Als de ouders of leerlingen om bijkomende kopieën vragen, kan de school op basis van de administratieve kosten een redelijke vergoeding rekenen.

  Zie voor meer informatie over het leerlingendossier: onderwijsgeschillen.nl/thema/leerlingdossier.

 • Mag een school elk jaar klassenlijsten verstrekken aan ouders?

  Dat mag alleen met toestemming. Op basisscholen worden er vaak klassenlijsten of telefoonlijsten uitgedeeld met namen, adressen en telefoonnummers (van ouders) van leerlingen. Deze gegevens zijn persoonsgegevens en vallen dus onder de privacywetgeving. Het delen van deze gegevens gebeurt niet in het kader van het geven van onderwijs. Het is daarmee noodzakelijk om de ouders (vooraf) toestemming te vragen voor het delen van de gegevens met andere ouders/leerlingen. Bedenk dat het delen van die adressenlijsten niet nodig is om goed onderwijs te geven.

  Een school kan, als alternatief voor het verspreiden van de klassenlijst, er ook voor kiezen om de klasse-ouder (als enige) in de klas een adressenlijst te geven voor calamiteiten. Met deze ouder maakt de school de afspraak dat de lijst vertrouwelijk moet zijn. Als er bijvoorbeeld een adres van een ouder nodig is na schooltijd, dan kan de klasse-ouder altijd bij de adressenlijst.

 • Moeten ouders toestemming verlenen voor de uitwisseling van het onderwijskundig rapport (OKR) met de nieuwe school voor voortgezet onderwijs?

  Voor de uitwisseling van het OKR tussen de basisschool en de nieuwe school (po of vo), is geen toestemming van ouders nodig. Ze kunnen dus ook geen bezwaar maken tegen de uitwisseling van het OKR: de school moet de het OKR hoe dan ook uitwisselen.

  Wel moeten de ouders inzage krijgen in het OKR, voordat deze wordt uitgewisseld. Professionele indrukken van leraren kunnen niet gecorrigeerd worden, maar bezwaren en opmerkingen van de ouders moeten wel opgenomen worden in het OKR. De school moet de gegeven inzage ook vastleggen. Dit kan op verschillende manieren:

  • Bewaar een kopie van de brief aan de ouders.
  • Maak een verslag van het gesprek tussen de leraar en de ouders.
  • Registreer de datum (en tijd) van de (mondeling) gegeven toestemming.
  • Plaats na het gesprek met de ouders een vinkje bij ‘inzage’ in de LAS.

  Door dit schriftelijk vast te leggen in het leerlingendossier, maakt de school controleerbaar dat de wettelijke informatieplicht is nageleefd.

  Na enige discussie in de Tweede Kamer, is besloten om in het primair onderwijs een (centrale) eindtoets in te voeren en om scholen te verplichten voor 1 maart het schooladvies te geven omtrent het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs. Het schooladvies maakt formeel deel uit van het OKR. Ouders hebben ook in dit schooladvies dus alleen inzagerecht, geen toestemmingsrecht. Het uitwisselen van het OKR en het schooladvies tussen de po-school en de vo-school is verplicht. Ook wanneer de ouders het hier niet mee eens zijn.