Arbeidsvoorwaardencommissie

Docent dit een jonge meid iets voortekent op een digitaal schoolbord

Een goede cao voor het primair onderwijs draagt eraan bij dat leraren, schoolleiders en onderwijsondersteuners hun werk goed kunnen doen en dat leerlingen daardoor goed onderwijs krijgen.

Over de Arbeidsvoorwaardencommissie

De arbeidsvoorwaardencommissie van de PO-Raad heeft tot taak om het bestuur te adviseren over het mandaat en de inzet voor af te sluiten cao’s. De commissie fungeert als klankbord voor de onderhandelingsdelegatie tijdens de cao-onderhandelingen. De commissie toetst of het onderhandelingsresultaat past binnen het verleende mandaat en adviseert daarover het bestuur van de PO-Raad. Ten slotte adviseert zij het bestuur van de PO-Raad over andere werkgeverszaken.
De leden van het netwerk vertegenwoordigen onderwijsbesturen op landelijk niveau. Alle deelnemers aan de commissie zijn bestuurslid bij een schoolbestuur dat lid is van de PO-Raad. De Arbeidsvoorwaardencommissie komt afhankelijk van de cao-onderhandelingen jaarlijks diverse keren bij elkaar. De commissie wordt voorgezeten door Lex Polman (voorzitter college van bestuur AMOS). 

Op de agenda

Op de agenda staan bijvoorbeeld de volgende onderwerpen:

  • Cao-onderhandelingen
  • Wet werk en zekerheid
  • Verlof- en arbeidstijden
  • Vervangingsstelsel