PO-Raad en VO-raad lanceren handreiking ‘privacy en registratie corona’

Update bericht* - Scholen hebben veel vragen over wat er wel en niet wettelijk is toegestaan ten aanzien van het registreren van een eventuele coronabesmetting. Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mogen gezondheidsgegevens niet geregistreerd worden. Onwerkbaar, vindt de PO-Raad. Daarom zijn wij in gesprek met de Autoriteit Persoonsgegevens en het ministerie van OCW. Om scholen te ondersteunen hebben de PO-Raad en VO-raad een handreiking ontwikkeld.   

Schoolbesturen zijn verplicht zich in te spannen voor een veilige leer- en werkomgeving voor leerlingen en leraren. Om een grootschalige uitbraak van corona te voorkomen willen scholen graag weten bij een ziekmelding of een leraar of leerling afwezig is vanwege corona. Wettelijk gezien mag dit niet. Er mag wel geregistreerd worden dat iemand ziek is maar niet wat die persoon mankeert. Ook niet als de leerling of medewerker het uit zichzelf deelt. 

Wat mag wel binnen de kaders van de wet?

In het kort: de school mag coronabesmettingen alleen registreren van leerlingen, als de school daarvoor een expliciet doel heeft, dat doel voor iedereen helder is en als er expliciet individuele toestemming is gegeven door degene om wie het gaat. In de opgestelde handreiking lezen schoolbesturen en scholen hoe zij het beste om kunnen gaan met gegevens over corona-besmettingen op school.

Meer informatie?

Update 5-3-2021*: Deze handreiking heeft betrekking op het verwerken van corona-besmettingen (bijzondere persoonsgegevens) door de school. Het ministerie van OCW heeft een Q&A gepubliceerd op lesopafstand.nl met o.a. informatie over het bron- en contactonderzoek en hoe het zit met de privacy (zie hoofdstuk 4). De PO-Raad vindt medewerking van scholen belangrijk in het kader van veiligheid en gezondheid op school. De handreiking privacy en corona heeft op 5 maart een update gehad, de actuele versie vind je hieronder.

Download de handreiking privacy en corona
Download het toestemmingsformulier gebruik gegevens corona leerling
Zie ook de Q&A onderwijs tijdens corona van de AP.

Laatst gewijzigd: 
vrijdag 5 maart 2021

Nieuwscategorieën