Blog

Anko van Hoepen: ‘Onze kracht ligt in verbinden’

Per vandaag neemt Anko van Hoepen het vicevoorzitterschap van de PO-Raad over van Simone Walvisch. In zijn eerste blog in deze functie kijkt Anko terug op zijn samenwerking met Simone en gaat hij in op de verbindende kracht van de PO-Raad.

Gisteren hebben we met velen van jullie afscheid genomen van Simone Walvisch als vicevoorzitter van de PO-Raad. Met haar vertrek verdwijnt er verschrikkelijk veel kennis. Kennis voor de sector, voor de PO-Raad en voor mij persoonlijk. Als schoolbestuurder en Algemeen Bestuurslid van de PO-Raad heb ik de afgelopen jaren namelijk veel van haar mogen leren. De afgelopen weken werd deze kennisdeling nog eens flink geïntensiveerd, in het kader van de overdracht. Deze leermomenten ga ik ontzettend missen, maar Simone als mens natuurlijk nog het allermeest.

Nu ik zelf het vicevoorzitterschap van onze vereniging mag gaan vervullen, wil ik deze verbinding verder versterken.

Met haar brede blik op het geheel en verbindende kracht, heeft Simone de sector enorm verder geholpen. Nu ik zelf het vicevoorzitterschap van onze vereniging mag gaan vervullen, wil ik deze verbinding verder versterken. Verbinding binnen de vereniging, verbinding met de vele organisaties die zich in het speelveld rondom onze sector begeven en verbinding met de overheid en politiek. Want de kracht van de PO-Raad ligt vooral in samenwerking.

Een goed voorbeeld hiervan is het manifest ‘Nú investeren in onderwijs van morgen’, dat we afgelopen week samen met twaalf andere partijen hebben gepresenteerd. Met dit manifest wil het gehele onderwijsveld - van schoolbestuurders tot leerkrachten en van ouders tot de educatieve marktpartijen – laten zien dat zij zich samen willen inzetten om ICT meer en beter in te zetten in het onderwijs. Zo willen ze meer digitaal lesmateriaal ontwikkelen en leraren helpen om de benodigde vaardigheden op te doen, zodat ze goed met deze digitale leermiddelen kunnen werken. Gezamenlijk roepen we de overheid op om hiervoor de juiste randvoorwaarden te creëren: goed internet op alle scholen, verlaging van de btw op digitale leermiddelen naar zes procent en meer opleidingsroutes naar hoogopgeleide leraren.

De PO-Raad kan in een proces als dit het verschil maken door een voortrekkersrol te nemen, de verschillende (markt)partijen bij elkaar te brengen en er vervolgens zorg voor te dragen dat het ook daadwerkelijk een vervolg krijgt. Over dit gevolg gesproken; iedereen kan het manifest ondersteunen door zijn of haar stem te laten horen op www.poraad.nl/ictmanifest.

Onze inspanningen moeten er uiteindelijk toe leiden dat álle leerlingen in Nederland gelijke kansen krijgen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.

Verbinding komt ook terug als ik kijk naar de afgelopen twee inwerkweken bij de PO-Raad. We hebben in het primair onderwijs – en dus ook als sectororganisatie – met ongelooflijk veel thema’s te maken. Professionalisering van leraren, het jonge kind, goed bestuur, noem het maar op. Al deze thema’s zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Om nogmaals ICT als voorbeeld te nemen: het gaat over nieuwe vormen van leren, heeft gevolgen voor wat we van leraren vragen, vraagt om veranderingen in het bestuursbeleid et cetera. Om ervoor te zorgen dat we de verbinding tussen deze thema’s zo goed mogelijk kunnen blijven leggen, herstructureren we de thema’s binnen de PO-Raad. Een interessant proces, waarin voor mij als bestuurder natuurlijk ook een belangrijke taak is weggelegd.

De verbinding die we bij de PO-Raad, zowel op organisatie- als sectorniveau, zullen blijven leggen, moet er uiteindelijk toe leiden dat ons onderwijs nóg beter wordt. Dat álle leerlingen in Nederland gelijke kansen krijgen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen als individu en als burger van onze democratische samenleving. Ik ga de komende jaren mijn uiterste best doen om hier samen met jullie een bijdrage aan te leveren!