Nieuws

Investeringsvoorstellen voor het Nationaal Groeifonds deels toegekend

Er wordt maximaal 143 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het opzetten van een Nationaal Onderwijslab, dit blijkt uit het rapport van de beoordelingscommissie van het Nationaal Groeifonds. Hiermee wordt slechts een deel van de investeringsvoorstellen voor het onderwijs toegekend. De commissie nodigt indieners nadrukkelijk uit om het veld meer te betrekken bij voorstellen in de projectontwikkeling en de governance.

Het Nationaal Groeifonds is eind 2019 aangekondigd en heeft als doel het verdienvermogen van Nederland op lange termijn te versterken. Ook het onderwijs is benoemd als een van de domeinen waarin geïnvesteerd zal worden. Daartoe heeft het ministerie van OCW voorstellen ingediend. De PO-Raad betreurt dat slechts één onderdeel uit de investeringsvoorstellen is gehonoreerd. Door gerichte investeringen kan worden bijgedragen aan het realiseren van de juiste ICT-randvoorwaarden op scholen en het verstevigen van de publieke regie op digitalisering. 

Nationaal Onderwijslab

Het Nationaal Onderwijslab heeft als doel om een impuls te geven aan innovatie van digitale leer- en hulpmiddelen. In het onderwijslab worden prototypes ontwikkeld en gevalideerd. Wanneer deze succesvol blijken dienen zij te worden opgeschaald, zodat de onderwijssector kan profiteren van de opbrengsten. De PO-Raad is hier in het voortraject over geraadpleegd en heeft hier actief over meegedacht.  

Het ministerie van OCW heeft ook een voorstel ingediend voor pilots op het vlak van schoolverschillen, voorzieningen voor kinderen buiten schooltijd, uitstel selectie, en aanpak personeelstekorten op kwetsbare scholen. De commissie schrijft in haar rapport dat, met uitzondering van het Nationaal Onderwijslab, de ingediende voorstellen onvoldoende zijn onderbouwd en uitgewerkt. Wel geeft commissie aan ICT als kansrijk investeringsterrein te beschouwen. Nieuwe voorstellen zijn dan ook welkom. 

Tot slot adviseert de commissie om ‘kennisinstellingen, bedrijven, universiteiten, medeoverheden en andere partijen de ruimte te geven om hun voorstellen in te brengen en de rol van departementen bij de indiening, waar mogelijk, te beperken tot coördinatie.’

Ruimte voor nieuwe voorstellen

In maart 2022 volgt een tweede ronde voor nieuwe voorstellen. De PO-Raad wil hier, samen met haar leden en relevante partners, een rol in spelen. De sectororganisatie is dan ook benieuwd naar het proces en de randvoorwaarden.  

Ondersteun innovatie vanuit de scholen

De PO-Raad pleit voor een verbeteraanpak die direct aansluit op de kwaliteitsstructuur en kwaliteitscyclus die scholen al hebben. Wat gebeurt er al op scholen, en wat hebben zij aanvullend nodig? Hierbij is het van belang om zoveel mogelijk aan te sluiten op reeds bestaande structuren ten aanzien van opleiding, professionalisering, kennis en innovatie. 

Meer informatie?

Download het rapport van de beoordelingscommissie of bezoek de website www.nationaalgroeifonds.nl