Nieuws

OCW dient vier voorstellen in voor Nationaal Groeifonds

Het Ministerie van OCW heeft vier voorstellen ingediend voor de tweede ronde van het Nationaal Groeifonds. De voorstellen gaan over kennisontwikkeling, onderzoek, innovatie en digitalisering. De PO-Raad heeft op verschillende momenten input geleverd en feedback gegeven op de conceptvoorstellen. Naar verwachting wordt in april bekend welke voorstellen een bijdrage ontvangen. De komende tijd gaan we met leden in gesprek om, in lijn met de nieuwe Strategische Agenda, initiatief te nemen voor de derde ronde van het Groeifonds.

Met het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet in de komende 5 jaar € 20 miljard in projecten die zorgen voor economische groei voor de lange termijn. Voor het Groeifonds komen alleen incidentele investeringen in aanmerking. Ook het onderwijs is benoemd als een van de domeinen waarin geïnvesteerd zal worden. Voor de tweede ronde van het Groeifonds konden alleen Ministeries formele voorstellen ontwikkelen en indienen. De voorstellen die het ministerie van OCW in de tweede ronde heeft ingediend zetten in op investeringen in digitalisering (digitale infrastructuur, open leermiddelen, digitale innovaties) en kennisontwikkeling en onderzoek. 

Bekijk de ingediende voorstellen
 

Vier onderwijsvoorstellen 

•    Impuls Open Leermateriaal: vanuit de behoefte van leraren wordt ingezet op een beter gebruik en de ontwikkeling van open leermiddelen, zodat leraren een rijke combinatie van open en gesloten leermiddelen in de klas kunnen gebruiken.
•    Digitaal Onderwijs – Goed Geregeld: leraren en leerlingen moeten digitale leermiddelen altijd en probleemloos kunnen gebruiken. Er wordt een efficiënte, veilige, betrouwbare en toekomstbestendige digitale (leermiddelen)infrastructuur ontwikkeld, via een sluitend afsprakenstelsel met werkende (open) standaarden, basisvoorzieningen en afspraken waar alle publieke en private partijen aan meedoen. 
•    Digitale Oplossingen voor Onderwijsproblemen: vanuit de belangrijkste maatschappelijke opgaves in het onderwijs aan praktijkgerichte digitale innovaties werken, vanuit de vraag van het onderwijs. 
•    Ontwikkelkracht richt zich op de verbetercultuur in het onderwijs en de versterking van de kennisinfrastructuur.
 

Samenhang en samenwerking 

De voorstellen voor de tweede ronde zijn binnen een afgebakend kader (eenmalige investeringen op volgens de commissie kansrijke thema’s) tot stand gekomen. In gesprekken met het ministerie heeft de PO-Raad aangegeven dat het belangrijk is dat de voorstellen een samenhangend geheel vormen, bijdragen aan de ontwikkeling van de sector, lopende initiatieven versterkt worden en samenwerking een uitgangspunt is. De PO-Raad onderstreept het belang van investeringen in de kennisinfrastructuur en digitalisering. Een goede kennisinfrastructuur draagt bij aan de onderzoeks- en verbetercultuur op scholen. Ook is het nodig dat er meer regie komt op digitale leermiddelen en dat er een veilige en betrouwbare infrastructuur komt voor het aanschaffen en inzetten van leermiddelen. 

De komende periode worden de plannen verder uitgewerkt. Hierbij heeft de PO-Raad enkele belangrijke aandachtspunten. 
•    De uitwerking en uitvoering moet  samen met leraren, schoolleiders, bestuurders en onderwijspartijen gebeuren; 
•    Bij investeringen in de kennisinfrastructuur moet versnippering worden tegengegaan, zoals beschreven in het advies ‘Slimme Verbindingen’ over de versterking van de kennisinfrastructuur; 
•    De governancestructuur, die nu nog beperkt is uitgewerkt, moet recht doen aan de bestaande governancestructuur in de onderwijssector. Daarmee sluit de PO-Raad aan bij de analyse en adviezen van het Impactteam Corona en Onderwijskwaliteit over de onheldere aansturing en governance van het NPO. 

Derde ronde

De komende tijd informeren we onze leden verder over de ingediende voorstellen en gaan we in gesprek over wat er nodig is bij het uitvoeren van de plannen, wanneer ze worden goedgekeurd. Ook blikken we vooruit naar de derde ronde van het Groeifonds. De PO-Raad ziet huisvesting als een kansrijk thema voor de derde ronde en neemt hierop initiatief. Mogelijk volgen nog andere thema's uit onze strategische agenda en verkiezingsinzet. Hierover gaan we met onze leden in gesprek.
 

Nationaal Onderwijslab uit eerste ronde Groeifonds definitief goedgekeurd

Eind oktober werd bekend dat de voorlopige toekenning uit de eerste ronde van het Groeifonds voor een Nationaal Onderwijslab is omgezet naar een definitieve toekenning. Nederlandse wetenschappers, scholen en ondernemers gaan gezamenlijk werken aan kennis, data en innovatieve producten op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI).

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten