Veelgestelde vragen

Over Overgang PO-VO

Wat zijn de bewaartermijnen m.b.t. leerlingdossiers en dan meer specifiek de onderzoeksgegevens?

Op de Aanpak IBP vindt u alle relevante informatie over bewaartermijnen en een (tijdelijke) handreiking bewaartermijnen po/vo.

Bij vragen over leerlingdossiers geldt het volgende:

Hoe lang mag ik als school het leerlingdossier bewaren?

In het algemeen geldt dat u het leerlingdossier 2 jaar mag bewaren nadat de leerling van school is gegaan. Maar voor sommige gegevens geldt een langere bewaartermijn.

Langer bewaren
In sommige situaties staat er een langere bewaartermijn in andere wet- en regelgeving. U moet zich dan aan deze bewaartermijn houden. Bijvoorbeeld:

  • In het lager en voortgezet onderwijs geldt dat u gegevens over verzuim en afwezigheid en in- en uitschrijving 5 jaar moet bewaren nadat de leerling is uitgeschreven.
  • Gegevens over een leerling die naar een school voor speciaal onderwijs is doorverwezen, moet u als school 3 jaar na het vertrek van de leerling bewaren.

Is het wettelijk verplicht om aan het einde van groep 6 een indicatie te geven voor advies vo of moet dit alleen bij kinderen waarvoor een OPP is opgesteld?

Het antwoord op deze vraag is: nee. Er bestaat geen wettelijke verplichting om leerlingen in groep 6 al een indicatie te geven van het mogelijke uitstroomprofiel. Door SLO is een handreiking schooladvisering ontwikkelt die scholen op weg helpt bij het verder professionaliseren van hun schooladviesprocedure. Voor meer info zie Handreiking schooladvisering.

Hoe worden de vorderingen van leerlingen in het po bepaald?

Dat gebeurt gedurende de hele periode op de basisschool. School en ouders krijgen zowel door toetsing als door ervaring inzicht in hoe een kind presteert ten opzichte van klas- en leeftijdsgenoten.

Leerling- en onderwijsvolgsysteem
Met hulp van leerling- en onderwijsvolgsysteem wordt gekeken hoe een leerling zich op school ontwikkelt. Er wordt gekeken naar wat de leerling en zijn klas weten en kunnen en hoeveel zij vooruit gaan. Scholen zijn verplicht om zo’n systeem te gebruiken, in ieder geval voor taal en rekenen, maar ze mogen zelf bepalen welk systeem ze inzetten en hoe vaak ze het niveau meten.

Reguliere toetsen
Scholen nemen ook toetsen af die meten of een leerling de aangeboden lesstof beheerst. De resultaten laten zien hoe een kind presteert in vergelijking met leeftijdsgenoten. Scholen mogen zelf bepalen of en hoe vaak ze leerlingen een toets laten maken. Toetsen moeten wel valide, betrouwbaar en methodeonafhankelijk genormeerd zijn. Kleutertoetsen zijn (naar verwachting) vanaf augustus 2022 niet meer toegestaan.

Eindtoets
Aan het eind van groep acht maken alle basisschoolleerlingen een verplichte eindtoets. Deze toets geldt als tweede, schoolonafhankelijk gegeven naast het schooladvies op basis waarvan school en ouders bepalen naar welk niveau middelbare school een leerling gaat. Als leerlingen op de eindtoets beter scoren dan op basis van het schooladvies mag worden verwacht, dan moet de school haar advies heroverwegen. Als het kind lager scoort, hoeft dit niet. Scholen kunnen ook een digitale adaptieve eindtoets afnemen. Deze toets past zich aan, aan het niveau van de leerling. De resultaten van alle toetsen worden opgenomen in het onderwijskundig rapport (OKR) van de leerling. De nieuwe school krijgt daarmee een beeld van de leerling zodat zij het onderwijs zo goed mogelijk kunnen afstemmen. Scholen zijn verplicht ouders te informeren over de inhoud van dit rapport.

Moeten ouders toestemming verlenen voor de uitwisseling van het onderwijskundig rapport (OKR) met de nieuwe school voor voortgezet onderwijs?

Nee, er is geen toestemming van ouders/verzorgers nodig voor de uitwisseling van het OKR tussen basisschool en nieuwe school (po of vo) omdat de OKR noodzakelijk is om goed onderwijs te kunnen verzorgen. Ouders kunnen geen bezwaar maken maar ze hebben wel het recht op inzage voordat de OKR wordt uitgewisseld. De professionele indruk van leraren kan niet worden gecorrigeerd, maar bezwaren en/of opmerkingen van de ouders worden wel geregistreerd in het OKR. De school moet vastleggen als ouders inzage hebben gekregen, bijvoorbeeld door:

  • Een kopie van de brief aan de ouders te bewaren;
  • Een verslag te maken van het gesprek tussen leraar en ouders;
  • De datum en tijd van de (mondeling) gegeven toestemming te registeren;
  • Een vinkje te zetten bij 'inzage' in LAS na het gesprek met de ouders.

Het vastleggen is noodzakelijk om te kunnen controleren of een school de wettelijke informatieplicht naleeft. Meer informatie hierover lees je in de Aanpak informatiebeveiliging en privacy (IBP) onder ‘overstap van po naar po of po naar vo'.