Intern toezicht

Intern toezicht een absolute voorwaarde voor goed bestuur, en dus voor goed onderwijs. De monitorcommissie Goed Bestuur constateerde in haar advies dat er in de sector grote bereidheid is om te investeren in de onderlinge verhouding tussen bestuur en intern toezicht. De PO-Raad neemt daarom de komende tijd de regie om het samenspel tussen goed bestuur en intern toezicht in de sector te versterken.

In het verlengde van enkele incidenten in het onderwijs zijn de verwachtingen ten aanzien van het intern toezicht de laatste jaren toegenomen. Van het intern toezicht wordt verwacht dat ze deskundig genoeg is om ‘door de cijfers heen’ te kijken en waar nodig eerder en gerichter in te grijpen. Toezichthouders moeten erop toezien of het bevoegd gezag de kwaliteitszorg ‘in control’ heeft.

De publieke functie van het onderwijs vraagt ten aanzien van het intern toezichthouders dat zij oog hebben voor het maatschappelijk belang, dat soms het instellingsbelang overstijgt. In feite vertegenwoordigt de intern toezichthouder de samenleving en in het bijzonder de leerlingen en de ouders.

Wat doet de PO-Raad?

De PO-Raad organiseert regelmatig bijeenkomsten voor bestuurders en hun intern toezichthouders samen. Ook biedt de PO-Raad ondersteuning in de vorm van brochures. 

Meer weten?

Wilt u meer informatie over intern toezicht? Stel uw vraag aan de Helpdesk of benader beleidsadviseurs Marleen Weijzen en Isadora Huber.

Laatste nieuws

  • De Onderwijsinspectie heeft in het rapport ‘Functionele scheiding van bestuur en toezicht in de praktijk’ onderzoek gedaan naar of er wel sprake is van voldoende controle en evenwicht bij een functionele scheiding van bestuur en intern toezicht in het funderend onderwijs. Zij doet daarmee aanbevelingen voor schoolbesturen en sectorraden.

  • Op initiatief van schoolbestuur Innovo kwamen bestuurders en toezichthouders op 21 maart bij elkaar om het gesprek aan te gaan over het samenspel tussen bestuur en intern toezicht in het primair onderwijs. 

  • De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de PO-Raad stemde in juni 2017 in met enkele aanscherpingen van de 'Code Goed Bestuur in het primair onderwijs'. De meeste aanpassingen zijn gericht op het tegengaan van belangenverstrengeling en bevorderen van transparantie. In de toelichting van de aangescherpte code leest u meer over deze aanpassingen.