Onderwijs en onderzoek

De leraar en de schoolleider zijn de sleutel tot het blijvend verbeteren van het hele onderwijs. Duurzame onderwijsontwikkeling veronderstelt daarnaast dat scholen zich als geheel ontwikkelen en nieuwe (wetenschappelijke) kennis benutten. En ook dat wetenschappelijk onderzoek gebeurt op basis van vragen uit de scholen.

De PO-Raad wil daarom investeren in een academische omgeving voor de scholen. Zo’n omgeving kan ontstaan door scholen en wetenschap met elkaar te verbinden. In de hele cyclus van het verbeteren van de kwaliteit, de kwaliteitszorgcyclus, zou structureel aandacht moeten bestaan voor het formuleren van onderzoeksvragen en het benutten van kennis, vindt de PO-Raad. Het onderwijs kan dan blijvend profiteren van zowel bestaande kennis als nieuwe ontwikkelingen en inzichten.

Wat doet de PO-Raad?

De PO-Raad wil daarom stimuleren dat relevant onderwijsonderzoek wordt gedaan door zowel scholen zelf als door de wetenschap. Om dit aan te moedigen, wil de PO-Raad de structurele samenwerking bevorderen van schoolbesturen met pabo’s en lerarenopleidingen voor speciaal onderwijs. Ze heeft hierover regelmatig contact met Pabo’s, zoekt aansluiting bij hun lectoraten en heeft contact met het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)

De PO-Raad stond samen met de VSNU aan de wieg van de universitaire lerarenopleiding. Mogelijk wordt deze opleiding vanaf schooljaar 2017/2018 mogelijk aan de Radboud Universiteit. Deze opleiding zorgt voor leraren met een onderzoekende houding. Zij kunnen school en onderzoek met elkaar verbinden. (Zie ook het onderwerp Opleiden en ontwikkelen leraren

De PO-Raad brengt daarnaast Kennisgemeenschappen in kaart. Dat zijn groepen mensen, bijvoorbeeld scholen en onderzoekers die regelmatig kennis uitwisselen en rondom een bepaald thema nieuwe kennis tot stand willen brengen.

Meer weten?

Vragen over dit onderwerp? Leden van de PO-Raad kunnen contact opnemen met de Helpdesk of beleidsadviseur Nienke van der Steeg. Kijk ook eens in de Strategische Beleidsagenda van de PO-Raad en bij de onderwerpen Toekomstgericht onderwijsaanbod en ICT in het onderwijs voor meer informatie over de ontwikkeling van het onderwijs.

Kijk hier voor een overzicht van bestaande kennisgemeenschappen en het aanmelden van nieuwe kennisgemeenschappen

Alle inhoud binnen dit onderwerp

Laatste nieuws

  • Het opleiden en professionaliseren van leraren, schoolleiders en andere medewerkers kan op verschillende manieren. De afgelopen jaren zijn er steeds meer schoolbesturen die ervoor kiezen om dit in ‘eigen huis’ vorm te geven. In deze zogenoemde huisacademies speelt - naast professionalisering - ook het stimuleren van onderlinge kennisdeling een belangrijke rol. Maar hoeveel huisacademies zijn er, hoe zijn zij georganiseerd en met wie werken zij samen? Het Kohnstamm instituut bracht dit in opdracht van de PO-Raad en VO-raad in kaart.

  • Hoe zorg je dat je het werkgeheugen van leerlingen niet overbelast? En hoe laat je nieuwe kennis goed landen? Het boek ‘Op de schouders van reuzen’ van hoogleraar en onderwijs blogger Paul Kirschner, Luce Claessens en Steven Raaijmakers geeft leraren uit het primair onderwijs inzichten uit de cognitieve psychologie. Dankzij financiële steun vanuit tien schoolbesturen, de Pabo Hogeschool Arnhem en Nijmegen, vakblad Didactief en de PO-Raad is dit boek tot stand gekomen en bovendien gratis digitaal beschikbaar. 

  • Een landelijk loket dat inzichtelijk maakt waar onderwijsonderzoek plaatsvindt en wie dit uitvoert, een ‘curriculumcoach’ die nieuwe ontwikkelingen binnen de scholen verspreidt en een landelijk fonds voor innovatie en onderzoek, dit waren enkele suggesties van deelnemers aan de bouwsessie ‘Samen werken aan kennis voor onderwijs’. Tijdens de sessies bouwen leraren, schoolleiders, bestuurders, onderzoekers en beleidsmakers mee aan de ontwikkeling van een kennisinfrastructuur voor het onderwijs.