Onderwijs en onderzoek

Inzichten uit de wetenschap kunnen bijdragen aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit en de professionele ontwikkeling van onderwijsprofessionals. Hierbij is het belangrijk dat het onderzoek aansluit op de vragen die op de werkvloer van scholen spelen. Ook moet kennis uit wetenschappelijk onderzoek vindbaar en toegankelijk is voor onderwijsprofessionals. 

De PO-Raad vindt het belangrijk dat scholen toegang hebben tot wetenschappelijk onderzoek en dat deze kennis betrouwbaar en toegankelijk is. Ook pleit de PO-Raad voor het betrekken van het onderwijs als onderzoekspartner in plaats van onderzoeksobject. Wanneer er onderzoek wordt gedaan naar de vragen van onderwijsprofessionals wordt het onderzoek relevant voor scholen en kan de onderzoeker impact creëren. Zo ontstaat een situatie waar beide partijen van kunnen profiteren. 

De PO-Raad is voorstander van meer academici in het basisonderwijs. Zij kunnen wetenschappelijke kennis de school in halen. De PO-Raad vindt niet dat een academische leraar per definitie een betere leraar is. Maar gelooft in de kracht van diversiteit binnen de schoolteams. Zo ontstaat een plek waar leraren met verschillende kwaliteiten samenwerken en van elkaar leren. Dit draagt bij aan de kwaliteit van het onderwijs en de aantrekkelijkheid van het beroep. In de praktijk ziet de PO-Raad dat de vaardigheden van academische leraren helaas niet overal worden benut. Daarom heeft zij zich verbonden aan het actieplan Academici primair onderwijs. Dit actieplan bevat vijf missies die bijdragen aan het opleiden, inzetten, behouden en ontwikkelen van academici in het primair onderwijs.

De PO-Raad stond samen met de VSNU aan de wieg van de eerste universitaire lerarenopleiding. Deze driejarige opleiding is vanaf schooljaar 2017/2018 mogelijk aan de Radboud Universiteit. Deze opleidingsroute moet vooral vwo'ers aantrekken. 

Wat doet de PO-Raad?

De PO-Raad werkt al een aantal jaar aan het verbinden van onderwijs en onderzoek. Een goed voorbeeld van een gelijkwaardige samenwerking tussen scholen en onderzoekers zijn de werkplaatsen onderwijsonderzoek. De eerste zijn in 2016 van start gegaan. Binnen deze werkplaatsen werken universiteiten, hogescholen en scholen uit het primair onderwijs samen aan praktijkgericht onderzoek waarbij de onderzoeksvragen voortkomen uit de dagelijkse onderwijspraktijk. De PO-Raad en het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) waren de initiatiefnemers. Het Platform Samen Onderzoeken, een initiatief van de PO-Raad en het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek, brengt samenwerkingsinitiatieven tussen onderwijs- en onderzoeksinstellingen in kaart en stimuleert kennisdeling tussen deze initiatieven.

Lerend onderwijs voor een lerend Nederland

Maar er zijn meer stappen gemaakt in het optimaal verbinden van onderwijs en onderzoek. Zo hebben de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, Vereniging Hogescholen en de VSNU de ontwikkelagenda ‘Lerend onderwijs voor een lerend Nederland’ gelanceerd. Deze agenda is een pleidooi voor een effectieve en duurzame Kennisinfrastructuur. Uitgangspunten hierin zijn dat kennis voor het onderwijs toegankelijk, toepasbaar en betrouwbaar is. 

Eind november 2019 is ‘Slimme Verbindingen’ aan minister Van Engelshoven en minister Slob (Onderwijs) gepresenteerd. Dit is een vervolg op ‘Lerend onderwijs voor een lerend Nederland’ en bevat een advies over hoe we onderwijs en onderzoek beter kunnen verbinden aan elkaar. Dit doen we door bestaande kennis te onsluiten voor het onderwijs, het ontwikkelen van kennis- en onderzoeksagenda’s en het bekostigen van onderzoek naar vraagstukken uit de onderwijspraktijk. 

Toegang tot wetenschappelijke kennis voor leraren

De PO-Raad vindt het belangrijk dat leraren in staat worden gesteld hun onderwijs ‘evidence-informed’ te kunnen verrijken. Dit begint bij toegang tot wetenschappelijke literatuur. Zo is de PO-Raad een van de initiatiefnemers van de pilot ‘Gratis toegang tot wetenschappelijke publicaties’ en de Kennisrotonde van het NRO. Dit is een online loket waar onderwijsprofessionals onderwijskundige vragen kunnen indienen die vervolgens op basis van wetenschappelijke literatuur beantwoordt worden. 

Meer weten?

Vragen over dit onderwerp? Leden van de PO-Raad kunnen contact opnemen met de Helpdesk of beleidsadviseur Sander Dankelman. Vragen over academische leraren? Neem dan contact op met beleidsadviseur Stijn Temmen. Kijk ook eens in de Strategische Agenda van de PO-Raad bij de lijn ‘Innoveren is samen leren’

 

Laatste nieuws

  • Het Ministerie van OCW heeft vier voorstellen ingediend voor de tweede ronde van het Nationaal Groeifonds. De voorstellen gaan over kennisontwikkeling, onderzoek, innovatie en digitalisering. De PO-Raad heeft op verschillende momenten input geleverd en feedback gegeven op de conceptvoorstellen. Naar verwachting wordt in april bekend welke voorstellen een bijdrage ontvangen. De komende tijd gaan we met leden in gesprek om, in lijn met de nieuwe Strategische Agenda, initiatief te nemen voor de derde ronde van het Groeifonds.

  • Onderwijs en onderzoek optimaal met elkaar verbinden, dat is het doel van het programma ‘Versterking Kennisinfrastructuur’ dat in 2019 van start is gegaan. Maar wat heeft dit programma opgeleverd? En wat zijn succesfactoren en obstakels om het onderwijs meer evidence-informed te verrijken? Lees de bevindingen van het Verwey-Jonker Instituut in het rapport: de ontmoeting tussen onderwijs & onderzoek.   

  • De Rotterdamse schoolbesturen van stichting BOOR, PCBO, RVKO en SIPOR willen de taalprestaties van hun leerlingen in Rotterdam-Zuid evidence-informed verbeteren. Samen met de Hogeschool Rotterdam, Thomas Moore, InHolland, de Erasmus Universiteit en de Vrije Universiteit Amsterdam, ontwikkelden zij de eerste regionale Kennisagenda. Een mijlpaal, vindt de PO-Raad.